CPR - FAQs (Často kladené otázky)

faq question

1. Proč byly tyto FAQ vytvořeny?

Používání kabelů ve stavbách je prakticky tak staré jako samotný přenos elektrické energie. Avšak klasifikace kabelů jako stavebního výrobku začala nabírat na obrátkách až
v okamžiku, kdy nabylo účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) v červenci 2013 a kdy byla publikována evropská norma EN 50575 v září 2014.

Často se objevuje nedostatečná znalost pravidel pro hodnocení vlastností a chování příslušných kabelů jako stavebních výrobků, jejich zařazování do výkonnostních tříd, značení a související dokumentace. Pomocí těchto FAQ by skupina Lapp ráda přispěla ke zlepšení znalostí, ať už se týká výrobců, prodejců nebo uživatelů těchto výrobků.

Tyto FAQ odkazují na kabely v oblasti působnosti harmonizované normy, jmenovitě normy EN 50575:2014+ A1:2016.

U.I. Lapp GmbH, produktový management, březen 2017,
LAPP Czech Republic, s.r.o., produktový management, listopad 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Co je K&L – zkratka nebo akronym?

V němčině má K&L význam „Kabel und Leitungen”, což do češtiny překládáme jako „kabely a vodiče”.

V těchto FAQ se pojem „kabely a vodiče” používá souhrnně pro kabely pro přívod elektrické energie a pro řídicí a komunikační účely ve stavebnictví podle definice rozsahu použití uvedené v EN 50575.

--------------------------------------------------------------------------------------

3. Jaké jsou důležité předpisy?

Důležitá je dobrá znalost minimálně následujících dokumentů:

  • Nařízení č. 305/2011/EU - platí pro všechny stavební výrobky; ve zkratce: 305/2011Construction Product Regulation (CPR)  … harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
  • EN 50575:2014 + A1:2016 - platí pro kabely a vodiče; ve zkratce: EN 50575 harmonizovaná norma: Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

Jako DIN: DIN EN 50575 (VDE 0482-575):2017-02
Jako ČSN: ČSN EN 50575 (34 7113)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jaké důležité termíny je nutné si zapamatovat?

Od 1. července 2017 musí být používána norma EN 50575 v případech, kdy tzv. hospodářské subjekty uvádějí kabely a vodiče jako stavební výrobek na trh. Viz také: Co znamená „Uvedení na trh”?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Co znamená „Uvedení na trh“?

Nařízení č. 305/2011 definuje v článku 2, odst. 17 „Uvedení na trh“ jako první dodání stavebního výrobku na trh Unie. To je důležité s ohledem na skladové zásoby nakoupené/naskladněné před 1. červencem 2017 a prodané/vyskladněné po tomto datu. Viz také: Co znamená „Zpětné označování pro kontinuitu CE” pro zákazníky skupiny Lapp?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Skupina Lapp jako hospodářský subjekt (například výrobce, dovozce, distributor)

Nařízení č. 305/2011 definuje různé „hospodářské subjekty”. Pro každého z nich platí různé povinnosti.

“Výrobce" je fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem či firmou nebo ochrannou známkou stavební výrobek, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;

„Dovozce” je fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie stavební výrobek ze třetí země;

„Distributor“ je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci kromě výrobce nebo dovozce, která dodává stavební výrobek na trh Unie;

Skupina Lapp je výrobcem výrobků značek ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE®, HITRONIC® a uvádí na trh ostatní výrobky pod jménem „Lapp”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Co je CPR?

CP = Construction Products (stavební výrobky); R = Regulation (nařízení)

CPR je zkratka pro Nařízení (Regulation) platné pro členské státy EU.

V němčině se hovoří o Nařízení o stavebních výrobcích (Bauprodukten-Verordnung, zkráceně BauPVO).

V anglickém znění:

REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011
laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

Česky:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Harmonizované podmínky zahrnují také odstraňování technických překážek ve stavebním sektoru prostřednictvím harmonizovaných technických specifikací, které se používají pro hodnocení vlastností a chování stavebních výrobků.

Stavební výrobky se dělí do výrobkových oblastí. Nařízení přitom uvádí v příloze IV rovněž silové, řídicí a komunikační kabely. Příslušné harmonizované technické specifikace byly vytvořeny v souladu s mandátem Evropské unie a jsou k dispozici jako EN 50575.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Jak je definován stavební výrobek?

Nařízení č. 305/2011, článek 2, odst. 1. (zkráceně): …výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby.

Základní požadavky jsou uvedeny v Příloze I. Zahrnují i protipožární ochranu.

Stavební výrobky jako beton a ocel, izolační materiály, dveře a podlahové krytiny jsou známy. Nyní zahrnují také silové, řídicí a komunikační kabely. Pro klasifikaci je rozhodující reakce kabelů na oheň prověřovaná zkouškami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Co jsou požárně bezpečnostní kabely?

Termín „požárně bezpečnostní kabel“ není v Nařízení o stavebních výrobcích ani v souvisejících harmonizovaných technických normách definován. Obecně se tím v branži rozumí termín pro kabely, které produkují v případě požáru méně kouře a toxických plynů.

Rozhodující je však průhledné a srozumitelné Prohlášení o vlastnostech týkající se základních charakteristik. Toto může a také musí být provedeno pro kabely produkující více kouře a plynů a prodávané jako stavební výrobky. Viz také: Kterých kabelů a vodičů se týká Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Kterých kabelů a vodičů se týká Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)?

Výrobky skupiny Lapp, které by mohly být použity jako stavební výrobek, spadají do působnosti normy EN 50575. Jedná se o silové, řídicí a komunikační kabely, kabely z optických vláken a hybridní kabely, které jsou kombinací dvou nebo více těchto druhů kabelů.

Dotčené jsou také izolované vodiče (jednožilové vodiče). EN 50575 platí, pokud jsou kabely uváděny na trh jako stavební výrobek za účelem jejich trvalé instalace ve stavbě. Kabely, které jsou uváděny na trh s namontovanými konektory na jedné nebo obou stranách, nejsou trvale instalovány. EN 50575 také jednoznačně vylučuje takzvané bezpečnostní kabely, což jsou kabely pro nepřerušený přívod energie a/nebo signálu v případě požáru. (Odkaz na normy: Funkční schopnost podle DIN 4102-12)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Které kabely a vodiče skupiny Lapp jsou především dotčeny?

Existují některé jasné příklady v sortimentu skupiny Lapp – patří k nim především instalační kabely. Typickým příkladem je PVC instalační kabel NYM podle DIN VDE 0250-204. Obecně platí, že tabulka 4 "Kabely pro pevné uložení" normy DIN VDE 0298-3 (VDE 0298-3): 2006-06 poskytuje dobrý a široký přehled dotčených konstrukčních typů (N).

Obzvláště významné jsou také LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov.

Zahrnuty jsou také kabely a vodiče, které nejsou určeny výlučně k instalaci ve stavbách, ale jsou považovány za tzv. požárně bezpečnostní kabely s minimálním šířením ohně a sníženou tvorbou kouře/toxických plynů. Příkladem ze sortimentu skupiny Lapp jsou kabely ÖLFLEX® CLASSIC 100 H, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H nebo ÖLFLEX® HEAT 125 MC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Existuje seznam čísel výrobků s klasifikací CPR, které nabízí skupina Lapp?

Ano, tento seznam je dočasně k dispozici na adrese www.lappgroup.cz/cpr. Výrobky jsou propojeny na tzv. CPR balíček. Výrobky CPR bude možné v dohledné době snadno najít v katalozích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  Co je CPR balíček?

CPR balíček je soubor dokumentů ke stažení, ke kterému je možné se dostat přes název výrobku nebo číslo výrobku Lapp na adrese www. lappgroup.cz/cpr. Soubor ke stažení obsahuje především Prohlášení o vlastnostech (DoP) a přiřazení k typu výrobku a etiketám.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Dostanou kabely a vodiče skupiny Lapp jako stavební výrobky nová čísla výrobků?

Skupina Lapp klasifikuje stávající výrobky. To zahrnuje technické zkoušky a administrativní postupy. Samotné výrobky se tím nezmění. Proto zůstanou čísla výrobků nezměněna.

Nové výrobky a nová čísla výrobků přijdou na pořad dne, až bude použití kabelů a vodičů jako stavebních výrobků specifikováno a začleněno stavebními úřady do příslušných (místních) předpisů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Do jakých tříd reakce na oheň patří kabely skupiny Lapp?

Skupina Lapp se zaměřuje na třídy B2ca, Cca, Dca, Eca v rámci působnosti normy EN 50575.

Použití stavebních výrobků (kabelů) s těmito třídami ve stavbách není dosud v členských zemích kompletně regulováno. Očekávají se také různé specifikace.

Skupina Lapp připravuje uvedení kabelů a vodičů vhodných pro použití jako stavební výrobky na trh společně se souvisejícím označením CE na konci tzv. období koexistence, to znamená k 1. červenci 2017. Jedná se například o kabely ÖLFLEX® CLASSIC 110 H nebo ÖLFLEX® HEAT 125 MC jako příklady tříd B2ca a Cca.

Očekává se, že tyto třídy budou preferovanou možností pro použití na únikových trasách (viz také doporučení v předběžné normě DIN VDE V 0250-10). Třídy Dca a Eca budou používány v jiných aplikacích. Typickými příklady třídy Eca jsou kabely ÖLFLEX® CLASSIC 110 a UNITRONIC® LiYY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Jsou automaticky zahrnuty nižší třídy?

Příklad:
Má kabel s prokázanou třídou reakce na oheň B2ca také (nižší) třídy Cca nebo Dca?
Může výrobce automaticky vydat odpovídající Prohlášení o vlastnostech?

Ne. Je nezbytné, aby uvedení třída reakce na oheň byla po každé nutně odvozena z odpovídajících (zkušebních) dokumentů. „Zpětná kompatibilita” není možná!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Jak rozpoznám, že výrobek skupiny Lapp je stavební výrobek?

Kabely a vodiče uváděné skupinou Lapp na trh jako stavební výrobky jsou uvedeny spolu s číslem výrobku (objednacím číslem) na http://www. lappgroup.cz/cpr. Každý z nich je propojen s Prohlášení výrobce o vlastnostech (DoP). Samotný výrobek obsahuje označení CE ve formě etikety s doplňujícími informacemi.

Příslušné položky/výrobky v smluvních dokumentech odkazují na www.lappgroup.cz/cpr a povinnost distributora týkající se kontinuity CE. Viz také: Co znamená „Zpětné označování pro kontinuitu CE” pro zákazníky skupiny Lapp?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Co je Prohlášení o vlastnostech (DoP)?

Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance) vypracovává výrobce produktu. Každé Prohlášení o vlastnostech (DoP) má unikátní číslo dokumentu. Toto číslo je také uvedeno v označení CE na stavebním výrobku.

Požadovaný obsah je uveden v EN 50575. Zahrnuje především:

  •  Jednoznačné identifikační číslo typu výrobku; viz také: Co je „typ výrobku”?
  • Identifikaci výrobce s názvem a adresou, tedy například U.I. Lapp GmbH, 70565 Stuttgart, apod.
  • Deklarovanou vlastnost, například: Třída reakce na oheň: Cca-s2-d2-a1

Viz také: Jak rozpoznám, že výrobek skupiny Lapp je stavební výrobek?

Prohlášení o vlastnostech je předpokladem pro označení CE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Co jsou „základní charakteristiky”?

Základní charakteristiky jsou uvedeny v EN 50575, příloha ZZ. Slouží k naplnění požadavků Nařízení č. 305/2011, příloha I - Základní požadavky na stavby. Vlastnosti související se základními charakteristikami jsou potvrzeny/deklarovány v DoP. Jedná se zejména o:

  • 1. Reakce na oheň podle EN 13501-6, Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
  • 2. Uvolňování nebezpečných látek 2a.) Na stavební výrobky se vztahuje nařízení REACH č. 1907/2006, které platí pro chemické látky v rámci Evropské unie. Jedná se zejména o REACH Příloha XVII (nebezpečné látky), REACH Příloha XIV (látky podléhající schvalování) a REACH SVHC (kandidáti pro zařazení do přílohy XIV), které mohou být případně uvedeny také v Prohlášení o vlastnostech (DoP).
  • 2b.) EN 50575, 4.2 zmiňuje význam dalších národních předpisů v Evropské unii týkajících se kabelů a vodičů jako stavebních výrobků a současný nedostatek evropských harmonizovaných zkušebních postupů. V DoP skupiny Lapp je také proto zpravidla pod 2. uvedeno „NPD” (No Performance Determined /Není stanovena žádná vlastnost).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Co je „NPD”?

Zkratka je definována v Nařízení č. 305/2011: „NPD” (No Performance Determined /Není stanovena žádná vlastnost)… pro vyjmenované základní charakteristiky, pro které není stanovena žádná vlastnost.

Viz také: Co jsou „základní charakteristiky“?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Kde mohu najít prohlášení skupiny Lapp o vlastnostech (DoP)?

Prohlášení o vlastnostech jsou k dispozici ke stažení na adrese http://www.lappgroup.cz/cpr. Viz také: Co je CPR balíček?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Co je označení CE?

Obecně: Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008, článek 30:

Označení CE je jediné označení osvědčující shodu výrobku s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Společenství, které upravují jeho připojování.

Běžný příklad: U kabelů a vodičů se často uplatňuje Směrnice č. 2014/35 /EU (tzv. Nízkonapěťová směrnice - LVD). Jako výrobce vypracovává skupina Lapp EU prohlášení o shodě. Označení CE se zpravidla umísťuje na identifikační etiketu připevněnou na výrobek nebo na obal. Označení CE neobsahuje žádné doplňkové informace.

Viz ale naproti tomu „Označení CE stavebních výrobků...”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Označení CE stavebních výrobků v dodavatelském řetězci. Jaké jsou zákonné povinnosti?

Označení CE stavebních výrobků přesahuje obecné zásady Nařízení (ES) č. 765/2008.

Pokud jsou kabely a vodiče prodávány (navíc) jako stavební výrobky podle 305/2011, pak musí být výrobky opatřeny také doplňujícími informacemi. Doplňující informace jsou například výkonnostní třída, referenční číslo Prohlášení o vlastnostech atd.

305/2011, článek 8, 2. - Označení CE se připojí k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 6.

305/2011, článek 9, 1. - Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

Skupina Lapp umísťuje doplňující informace na stavební výrobek/obal pomocí etikety.

305/2011, článek 9, 3. - Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na trh.

305/2011, článek 11, 1. - Výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 6 a připojí označení CE v souladu s články 8 a 9.

305/2011, článek 14, 2. - Před dodáním stavebního výrobku na trh distributoři zajistí, aby výrobek nesl, je-li vyžadováno, označení CE…

Označení CE je povinné pro výrobky splňující požadavky. Naopak použití CE označení je zakázáno pro výrobky, které požadavky nesplňují.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Co je „typ výrobku”?

Unikátní identifikační kód typu výrobku je uveden v Prohlášení o vlastnostech. Objevuje se také v CE označování/etiketování. V 305/2011, článek 2, 9 je uvedena poměrně obtížně srozumitelná definice.

Proto je lepší příklad: Výrobky skupiny Lapp 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V' a 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW' jsou sdruženy do jednoho typu výrobku s identifikačním kódem 'OELFLEX_CLASSIC_100-1'.

Tento identifikační kód je unikátní a je uveden jak v příslušném (unikátním) Prohlášení o vlastnostech, tak i na etiketách (CE označení) připevněných na jednotlivých baleních. Prohlášení o vlastnostech popisuje reakci na oheň s 'Eca'.

Výrobky 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V' a 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW' byly skupinou  Lapp definovány jako jeden typ výrobku, protože mají nejen stejné základní charakteristiky a vlastnosti, ale i stejnou konstrukci kabelu a vodičů. Jmenovité napětí
a základní materiály jsou také stejné.

Na www.lappgroup.cz/cpr jsou k identifikačnímu kódu typu výrobku přiřazena čísla výrobků (objednací čísla) 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V' a 'ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Co znamená „Zpětné označování pro kontinuitu CE” pro zákazníky skupiny Lapp?

Jedná se o CE označení podle CPR, které kromě samotného označení CE obsahuje také doplňující informace. Toto CE označení se obvykle uvádí na etiketě na výrobku.

Zpětné označování výrobků v dodavatelském řetězci ke splnění označovací povinnosti CE:

V případě kabelů jsou balení (délky) uváděné na trh výrobcem často v dodavatelském řetězci rozděleny na kusy, to znamená, že jsou dále prodávány po menších baleních (délkách). V souladu s výše uvedenými povinnostmi musí výrobce zajistit, aby distributor mohl opatřit označením CE i výrobky rozdělené na menší části.

Distributor to musí zajistit: 305/2011, 14, 2.

CPR balíček na http://www.lappgroup.cz/cpr obsahuje předlohy etiket skupiny Lapp ve třech různých rozměrech. Viz také: Co je CPR balíček?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Co znamená QR kód na etiketě?

QR kód odkazuje na www.lappgroup.cz/cpr.

Webová stránka je k dispozici v němčině (DE), angličtině (EN) a v češtině (CZ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Kde můžu najít více informací k tomuto tématu?

Pokud budete chtít najít více informací k tomuto tématu, doporučujeme Vám navštívit stránky:

https://www.dibt.de/en/Departments/Section_P3.html

Rádi Vám pomůžeme prostřednictvím emailu na adrese info@lappgroup.cz, nebo můžete kontaktovat telefonicky zákaznické centrum společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. na telefonním čísle +420 573 501 011.

V revidované technické Příloze T14 hlavního katalogu skupiny Lapp najdete přehled kabelů a vodičů klasifikovaných jako stavební výrobky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. „Zpětné označování pro kontinuitu CE” – co je „Smlouva s distributorem“?

Soubor dokumentů ke stažení obsahuje také formulář smlouvy pro povinné označování CE. Formulář je určen především prodejcům stavebních výrobků skupiny Lapp. Cílem je požadovaná kontinuita označení CE v dodavatelském řetězci.

Smlouva upravuje nezbytnou spolupráci mezi výrobcem (Lapp) a distributorem pro obsahově a formálně správné označování. Smluvní partneři tak rovněž předchází nárokům třetích stran.

Pro další prodej stavebních výrobků skupiny Lapp je nutná platná smlouva. Smlouva platí společně s Nařízením o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Tento postup doporučují významná průmyslová sdružení, jako např. VEG, ZVEI.

Důležitou výhodou pro distributory a zákazníky je i registrace adres a jmen. Skupina Lapp tak může přímo informovat o nových stavebních výrobcích nebo nadcházejících změnách.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------