Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor vytváří obsah těchto stránek s náležitou péčí. Autor však neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Zásadně jsou vyloučeny jakékoli odpovědnostní nároky vůči autorovi za škody materiálního nebo morálního charakteru, ke kterým by došlo v důsledku využití nebo nevyužití prezentovaných informací nebo v důsledku využití neúplných nebo chybných informací, pokud by se ze strany autora prokazatelně nejednalo o úmyslné zavinění nebo zavinění hrubou nedbalostí.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo jejich zveřejnění dočasně či definitivně zrušit.


2. Odkazy

Podle příslušných právních předpisů odpovídáme jako poskytovatel služeb za vlastní obsah těchto stránek.

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("linků"), které jsou mimo odpovědnost autora, však může autor nést odpovědnost výhradně pouze v případě, kdy by autor znal jejich obsah a bylo by pro něj technicky možné a únosné zabránit jejich využití, pokud by tyto stránky byly v rozporu se zákonem.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vkládání odkazů neobsahovaly předmětné stránky žádný ilegální obsah. Na aktuální nebo budoucí podobu, obsah nebo původ propojených internetových stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu propojených internetových stránek, které byly změněny až po vložení odkazů na ně. Toto ustanovení platí pro veškeré cizí odkazy vložené ve vlastní internetové nabídce i pro cizí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech elektronické pošty, zřízených autorem. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které by vznikly z využití nebo nevyužití takovýchto informací, ručí výhradně autor stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, kdo na tyto stránky pouze odkazuje uvedením příslušných odkazů.


3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Autor usiluje o to, aby byla ve všech publikacích uváděna autorská práva k použitým grafickým vyobrazením, zvukovým nahrávkám, videosekvencím a textům, aby využíval vlastní grafická vyobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty nebo aby používal grafická vyobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty, na které se autorská práva nevztahují. Pokud byste však na díla chráněná autorským právem jiné osoby narazili, budeme rádi, pokud nás na to upozorníte.
Při oprávněných reklamacích /uplatněních práv autorů bude sporný obsah co nejrychleji odstraněn.
Všechny značky a ochranné známky uváděné v internetové nabídce a případně chráněné příslušnou registrací svědčící třetí osobě podléhají neomezeně ustanovením zákona o ochranných známkách v platném znění a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouze na základě prostého uvedení není možno dovozovat, že známka není chráněna právy třetí osoby!
Autorská práva za zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty/díla, zůstávají výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafických vyobrazení, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora není přípustné.


4. Ochrana dat

Pokud je možno zadávat v rámci internetové nabídky osobní nebo obchodní data (emailové adresy, jména, adresy), jsou tato data uživatelem předávána výslovně dobrovolně. Využívání
a placení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a únosné – dovoleno
i bez zadání takovýchto dat respektive se zadáním anonymních dat nebo pseudonymu. Přenos dat po internetu je vždy spojen s bezpečnostními riziky, protože dokonalá ochrana dat není zatím technicky možná.


5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které je na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly nebo by přestaly odpovídat nebo by neodpovídaly přesně platné legislativě, není tím dotčen obsah a platnost zbývající části dokumentu.