Environmentální politika

Dokument Environmentalni politika 2020 na web small

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. jsou součástí celosvětově působící skupiny LAPP, se sídlem v Německu, která patří mezi přední výrobce a dodavatele kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce.

V České republice a na Slovensku se společnosti LAPP zabývají výrobou kabelové konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

Environmentální politika je pro společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. strategickým dokumentem, který je pravidelně přezkoumáván vrcholovým managementem a naplňuje čtyři základní vize a hodnoty skupiny LAPP. Kromě toho je tento dokument vypracován v souladu s environmentální politikou skupiny LAPP GROUP a je její nedílnou součástí.

LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se v rámci environmentální politiky zavazují:

  • dodržovat platné ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, s bezpečností práce a s požární ochranou, spolupracovat s příslušnými orgány státní správy tak, aby bylo zajištěno respektování státní i regionální environmentální politiky
  • pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení společností, včetně komplexního vzdělávání a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice, realizovat preventivní a nápravná opatření k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu
  • na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a na minimum omezovat negativní dopad na životní prostředí a zajišťovat účinnou kontrolu těch činností, které v této souvislosti nelze okamžitě eliminovat
  • stálým a důsledným rozborem spotřeby energií a materiálů zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů a současně omezovat množství vznikajících odpadů při realizaci produktů nebo služeb, trvale zajišťovat jejich řízenou ekologickou likvidaci a informovat zákazníky o kategorii odpadu z produktů LAPP GROUP
  • v rámci servisu nabízet zákazníkům ekologickou likvidaci zbytků dodávaných produktů u partnerských organizací majících příslušná oprávnění
  • poskytovat zákazníkům veškeré potřebné informace o bezpečném používání, přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, a to zejména o jejich vlastnostech ve vztahu na životní prostředí a ochranu zdraví
  • důsledně kontrolovat technický stav a emise služebních automobilů, přepravních a manipulačních prostředků
  • posilovat povědomí o Společnosti jako o organizaci chránící životní prostředí

Environmentální politika společností LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového managementu a všech pracovníků kteří mohou ovlivnit životní prostředí. Pro řízení a efektivní řešení krizových situací, které mohou nastat v souvislosti s ohrožením životního prostředí vlivem činností obou společností, je vytvořen funkční Krizový management.


Otrokovice 1. října 2020