Environmentální politika

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se zabývají výrobou kabelové konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

Společnosti jsou členy skupiny LAPP se sídlem v SRN. Skupina LAPP patří mezi přední světové výrobce a dodavatele kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Výrobní a dodavatelský program obsahuje např. bezhalogenové produkty, které zvyšují bezpečnost a snižují ekologickou zátěž v případě požáru, zlepšují ochranu před toxickými reakcemi a usnadňují recyklaci. Žádné výrobky neobsahují látky, které jsou evropskou legislativou zakázány. Výrobky uvedené v hlavním katalogu vyhovují mimo jiné směrnici RoHS II č. 2017/2102/EU ze dne 15. listopadu 2017 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nařízení REACH č. 1907/2006/ES k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, jehož účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a nařízení č. 1005/2009/ES o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. Výrobní závody v rámci skupiny LAPP jsou certifikovány podle ISO 14001.

Environmentální politika společností LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídicích schopností vrcholového managementu a všech pracovníků, kteří mohou ovlivnit životní prostředí. Pro řízení a efektivní řešení krizových situací, které mohou nastat v souvislosti s ohrožením životního prostředí vlivem činností obou společností, je vytvořen funkční Krizový management. Environmentální politika LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. je vypracována v souladu s environmentální politikou skupiny LAPP a je její nedílnou součástí.

LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se v rámci environmentální politiky zavazují:

  • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, s bezpečností práce a s požární ochranou a spolupracovat s příslušnými orgány státní správy tak, aby bylo zajištěno respektování státní i regionální environmentální politiky,
  • pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení společností včetně komplexního vzdělávání a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice a realizovat preventivní a nápravná opatření k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu,
  • na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a na minimum omezovat negativní dopady na životní prostředí a zajišťovat účinnou kontrolu těch činností, které v této souvislosti nelze okamžitě eliminovat,
  • stálým a důsledným rozborem spotřeby energií a materiálů zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů a současně omezovat množství vznikajících odpadů při realizaci produktů nebo služeb, trvale zajišťovat jejich řízenou ekologickou likvidaci a informovat zákazníky o kategorii odpadů z produktů LAPP,
  • v rámci služeb nabízet zákazníkům ekologickou likvidaci zbytků dodávaných produktů u partnerských organizací majících příslušná oprávnění,
  • poskytovat zákazníkům veškeré potřebné informace o bezpečném používání, přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, a to zejména o jejich vlastnostech ve vztahu na životní prostředí a ochranu zdraví,
  • důsledně kontrolovat technický stav a emise služebních automobilů, přepravních a manipulačních prostředků,
  • posilovat povědomí o společnosti jako o organizaci chránící životní prostředí.

Environmentální politika je dostupná veřejnosti na internetových stránkách společnosti, publikována ve firemních prostorech a dále dle možností sdělována všem zainteresovaným stranám.

Všeobecně platí: Všechny tyto informace jsou uvedeny podle našich nejlepších znalostí a vědomostí a odrážejí současný stav. Prohlášení není míněno jako všeobecně platné potvrzení, z něhož by bylo možné odvodit právní odpovědnost nebo záruku.