RoHS & REACH

Podle našich informací neobsahují naše produkty, které Vám dodáváme, látky v koncentracích zakázaných pro uvádění na trh. Příslušné předpisy jsou následující:

  • 2011/65/EU - Směrnice RoHS
  • 1907/2006/ES - Nařízení REACH
  • 1005/2009/ES - Nařízení o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu
  • 2006/122/ES - Směrnice o omezení perfluoroktansulfonátů ("PFOS")


RoHS - Směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice 2011/65/EU (RoHS II) omezuje používání olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v některých elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Tato směrnice vstoupila v platnost v červenci 2011 a od 3. ledna 2013 kompletně nahradila původní směrnici 2006/95/ES (RoHS).

Směrnice RoHS II nepřidává na seznam zakázaných látek žádné nové látky. Omezení se však již nevztahuje pouze na stávající, ale zavádí se proces, prostřednictvím kterého lze v budoucnu přidávat látky nové (podobně jako u nařízení REACH).

Bez ohledu na rozsah platnosti směrnice RoHS II vyhovují všechny produkty obsažené v hlavním katalogu skupiny LAPP směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS II). Tyto produkty neobsahují žádné z látek zakázaných směrnicí RoHS II nebo nepřekračují zde uvedené maximální přípustné koncentrace, kromě výjimek podle Přílohy III této směrnice.

Zde najdete krátké shrnutí týkající se RoHS a stanovisko skupiny LAPP. 


REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízením REACH vytvořila Evropská unie jednotný systém registrace („Registration“), hodnocení („Evaluation“), povolování („Authorisation“) a omezování („Restriction“) chemických látek – krátce nazývané REACH. Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Nařízení REACH vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a nahradilo řadu dřívějších předpisů týkajících se materiálového složení produktů, které byly dosud shrnuty například ve směrnici 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezování uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků. Všechny produkty dodávané skupinou Lapp jsou výhradně výrobky, ne látky nebo přípravky ve smyslu nařízení REACH. 

Zde najdete krátké shrnutí týkající se REACH a stanovisko skupiny LAPP.

Pro další informace na téma REACH se prosím obraťte na info(at)lappgroup.cz.