Politika BOZP

BOZP LAPP lowers

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. jsou součástí celosvětově působící skupiny LAPP, se sídlem v Německu, která patři mezi přední výrobce a dodavatele kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce.

V České republice a na Slovensku se společnosti LAPP zabývají výrobou kabelové konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

Politika BOZP je pro společnost LAPP Czech Republic s.r.o. strategickým dokumentem, který je pravidelně přezkoumáván vrcholovým managementem a naplňuje čtyři základní vize a hodnoty skupiny LAPP. Kromě    toho je tento dokument vypracován v souladu s politikou BOZP skupiny LAPP GROUP a je její nedílnou součástí.

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se v rámci politiky BOZP zavazují:

  • Dodržovat platné ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a norem souvisejících s ochranou bezpečností práce a s požární ochranou, spolupracovat s příslušnými orgány státní správy.
  • Pravidelně prověřovat systém BOZP společnosti, včetně komplexního vzdělávání a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v politice BOZP, realizovat preventivní a nápravná opatření k neustálému zlepšování systému managementu BOZP.
  • Na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a na minimum omezovat negativní dopad na bezpečnost práce a pracovní prostředí a zajišťovat účinnou kontrolu těch činností, které v této souvislosti nelze okamžitě eliminovat.
  • Zapojovat zaměstnance do projednávání a spoluúčasti v oblasti BOZP prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů.
  • Orientovat se na spolehlivé dodavatele služeb a materiálů. Vyžadovat od nich aktivní přistup k ochraně a dodržování legislativy BOZP.
  • Systematicky pracovat na neustálém zlepšování pracovního prostředí, odstraňovat nebezpečí, zajištovat bezpečné a zdravé podmínky pro práci a tím preventivně působit proti vzniku úrazů a poškozování zdraví.
  • Využívat  moderních  technologií,  které  umožňují  zvýšení  kvality  produkce, snížení     výrobních     nákladů     a     zlepšení     pracovních     podmínek    pro zaměstnance.
  • Plánovat, zajišťovat a přiřazovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Posilovat  povědomí  o  společnosti  jako  o  organizaci chránící životní prostředí.

Politika BOZP společností LAPP Czech Republic s.r.o.  a LAPP Slovakia s.r.o. vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového managementu a všech pracovníků, kteří mohou ovlivnit bezpečnostní prostředí.                                                                                                                                             

Otrokovice 1.6.2023