Obchodní podmínky internetového obchodu

     
Zde si můžete stáhnout Obchodní podmínky internetového obchodu v pdf formátu.VOP ke stažení v pdf
(PDF 310 KB)
Zde si můžete stáhnout obchodní podmínky internetového obchodu v pdf formátu.

1.      Úvodní ustanovení:

1.1    Tyto obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen „PODMÍNKY“) prodávajícího vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem v Otrokovicích, Bartošova 315, PSČ 765 02, IČ: 25519506, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29865 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejími odběrateli (dále jen „KUPUJÍCÍ“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na adrese www.lappgroup.cz (dále jen „LAPP E-SHOP“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM (dále jen „SMLOUVA“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

1.2    Všechny nabídky zboží PRODÁVAJÍCÍHO na LAPP E-SHOPU jsou určeny výhradně pro podnikatele ve smyslu § 420 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU nakupující zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti a řídí se výhradně těmito PODMÍNKAMI, pokud odchylná ujednání ve SMLOUVĚ nestanoví jinak.

1.3    Pro vyloučení všech pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky PRODÁVAJÍCÍHO v LAPP E-SHOPU služby či obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto PODMÍNEK vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak. Zbožím se ve smyslu těchto PODMÍNEK dále rozumí materiál, výrobky a/nebo související služby specifikované v LAPP E-SHOPU (dále jen „ZBOŽÍ“).

2.      Smluvní strany:

2.1 KUPUJÍCÍ je subjekt splňující podmínky článku 1.2 PODMÍNEK, který s PRODÁVAJÍCÍM uzavřel SMLOUVU prostřednictvím LAPP E-SHOPU.

2.2 PRODÁVAJÍCÍ nenabízí Zboží osobám, které nejsou podnikateli nakupujícími zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti dle článku 1.2 PODMÍNEK. Pokud přesto taková osoba uzavře SMLOUVU, tyto PODMÍNKY se budou v míře, která je v souladu s obecnou právní úpravou, vztahovat na vztah mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM, který není podnikatelem. Pokud osoba nesplňující podmínky článku 1.2 uzavře SMLOUVU, má PRODÁVAJÍCÍ možnost ve lhůtě 10 dnů poté, co so se o této skutečnosti dozví, od SMLOUVY odstoupit.

2.3 Zboží objednané v LAPP E-SHOPU je možné dodat do následujících zemí: Česká republika, Slovenská republika.

3.      Registrace:

3.1    Nákup v LAPP E-SHOPU je možný pouze po registraci.

3.2    Nový zákazník se registruje následujícím způsobem:

a)      neregistrovaný zákazník zadá požadované registrační údaje a vytvoří první objednávku;

b)      zákazník s potvrzením objednávky obdrží emailem přihlašovací údaje do LAPP E-SHOPU;

c)      dojde k realizaci první objednávky.

3.3    Registrovaný zákazník může dále po opětovném přihlášení do LAPP E-SHOPU vytvářet další objednávky.

4.      Uzavírání smluv:

4.1    Při nákupu v LAPP E-SHOPU dochází k uzavření SMLOUVY mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM v okamžiku, kdy je prostřednictvím LAPP E-SHOPU PRODÁVAJÍCÍMU zaslaná objednávka KUPUJÍCÍHO PRODÁVAJÍCÍM potvrzena (přijata) písemnou formou. Takovou SMLOUVOU se PRODÁVAJÍCÍ zavazuje předat KUPUJÍCÍMU předmět koupě a KUPUJÍCÍ se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Každé potvrzení převzetí Zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní SMLOUVY uzavřené zadáním a potvrzením objednávky, a to ve smyslu těchto PODMÍNEK.

4.2 Uvádění Zboží PRODÁVAJÍCÍM v LAPP E-SHOPU je vždy nezávazné a nepředstavuje nabídku v rámci kontraktačního procesu.

4.3 Informace poskytnuté PRODÁVAJÍCÍM před přijetím objednávky v rámci jejího vyřizování (např. objednávky na speciální kabely, např. data vycházející z doplňkových textových informací, výkresů, ze vzorků kabelů, vzorků vodičů a kabelových vývodek), včetně údajů o provozních vlastnostech, dat spotřeby a jiných individuálně určených údajů, jsou závazné pouze v případě, že budou potvrzeny PRODÁVAJÍCÍM současně s potvrzenou objednávkou KUPUJÍCÍHO, nebo následně, a to písemnou formou.

4.4 Za písemnou formu se dle těchto PODMÍNEK považuje též automatické potvrzení generované na straně PRODÁVAJÍCÍHO, z něhož je zřejmé, že se vztahuje k dané objednávce.

4.5 Objednávka se uskuteční pomocí přidání zboží do elektronického košíku. Objednávku je možné kdykoli během nákupu upravit. Vždy před potvrzením objednávky je možné zobrazit košík.

4.6 Provedením objednávky v LAPP E-SHOPU KUPUJÍCÍ prohlašuje, že se seznámil s těmito PODMÍNKAMI a souhlasí s nimi bez výhrad. Systém LAPP E-SHOPU vždy odkazuje na aktuální znění těchto PODMÍNEK, které je dostupné tamtéž.

4.7 LAPP E-SHOP obsahuje nabídku Zboží, které PRODÁVAJÍCÍ nabízí k prodeji. Součástí nabídky konkrétního Zboží je údaj o konečné ceně tohoto zboží, údaj o předpokládané skladové dostupnosti a základní charakteristika Zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti PRODÁVAJÍCÍHO uzavřít SMLOUVU za individuálně sjednaných podmínek.

4.8 V případě kolize různých obchodních podmínek PRODÁVAJÍCÍHO, mají vždy přednost zvláštní obchodní podmínky před PODMÍNKAMI.

4.9 Obchodní podmínky KUPUJÍCÍHO platí pouze tehdy, pokud s nimi PRODÁVAJÍCÍ vysloví písemný a výslovný souhlas. Vznesené výhrady, dodatky nebo odchylky od těchto PODMÍNEK platí pouze v případě, kdy s nimi PRODÁVAJÍCÍ vysloví písemný souhlas a jsou závazné pouze pro danou SMLOUVU.

4.10 PRODÁVAJÍCÍ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany KUPUJÍCÍHO – ustanovení § 1740 odst. 3 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

4.11 Strany v souladu s ustanovením § 1801 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU výslovně vylučují použití jeho ustanovení § 1799 a § 1800.

4.12 Strany dále vylučují použití § 1751 odst. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, který stanoví, že SMLOUVA je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

4.13 KUPUJÍCÍ na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

4.14 Jazykem LAPP E-SHOPU i SMLOUVY je čeština.

5.      Kupní cena:

5.1    V LAPP E-SHOPU uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednávky a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.

5.2 Při uskutečnění objednávky prostřednictvím LAPP E-SHOPU neplatí katalogové ceny. Po přihlášení do zákaznického účtu se zobrazí individuální ceny zákazníka.

5.3 Jestliže v době mezi uzavřením SMLOUVY a dodávkou dojde k nepředvídanému zvýšení nákladů na suroviny, materiály nebo přepravu, případně k zavedení daní nebo cel, má PRODÁVAJÍCÍ právo ceny upravit podle těchto činitelů pouze v případě, že o této skutečnosti bez odkladu informuje KUPUJÍCÍHO. Jestliže bude objednávka „KUPUJÍCÍM“ dodatečně upravena po uzavření smlouvy, má „PRODÁVAJÍCÍ“ právo zvýšit cenu o dodatečné náklady, které si úprava objednávky vyžádá.

5.4  Materiály obsahující měď – kabely, vodiče a kabelová konfekce se prodávají s cenou mědi platnou ke dni potvrzení objednávky „PRODÁVAJÍCÍM“, resp. ke dni uzavření smlouvy, zvýšenou o daň z přidané hodnoty v zákonné výši. V cenách těchto materiálů, pokud není dohodnuto jinak, je již obsažen podíl bázové ceny mědi v hodnotě 150,- EUR/100 kg. Základem pro kalkulaci kupní ceny je cena mědi uveřejněná na lappczech.lappgroup.com/sluzby/vyvoj-hodnoty-cu.html. Cena mědi se aktualizuje každý pracovní den. Kupní cena se zvyšuje nebo snižuje o rozdíl mezi bázovou cenou mědi a aktuální cenou mědi uveřejněné na lappczech.lappgroup.com/sluzby/vyvoj-hodnoty-cu.html. Pokud budou použity jiné kovy (např. hliník, olovo), použije se pro určení kupní ceny obdobný dopočet ceny kovu jako v případě mědi. Kupní cena materiálů obsahujících mosaz může být navýšena o přirážku ve výši stanovené „PRODÁVAJÍCÍM“. Pokud „KUPUJÍCÍ“ navýšení ceny „PRODÁVAJÍCÍM“ neodmítne do 2 pracovních dnů poté, kdy mu bylo doručeno oznámení o navýšení ceny, platí, že „KUPUJÍCÍ“ s navýšením souhlasí.

5.5 U materiálů, u nichž se neprovádí dopočet ceny kovu (v nabídce není uvedena cena základního kovu), si PRODÁVAJÍCÍ vyhrazuje právo provádět cenové úpravy v případě výrazných změn cen surovin.

5.6 V případě, že KUPUJÍCÍ požaduje jiné než standardní dodací podmínky (např. expresní přepravu), je KUPUJÍCÍMU účtován ze strany PRODÁVAJÍCÍHO vedle kupní ceny příplatek ve výši rovnající se skutečným nákladům na zajištění tohoto požadavku.

5.7 V případě, že KUPUJÍCÍ požaduje dodávku jiné než standardní délky kabelů, které jsou pro jednotlivé materiály uvedeny v platném katalogu PRODÁVAJÍCÍHO, je KUPUJÍCÍMU účtován vedle kupní ceny příplatek ve výši 7,90 EUR nebo ekvivalentu v Kč za každý střih.

5.8 Pokud není v potvrzení objednávky, resp. ve SMLOUVĚ určeno jinak, je Zboží dodáváno v/ na nevratných obalech, za které není vyžadován příplatek. Způsob balení Zboží určuje PRODÁVAJÍCÍ tak, aby odpovídalo běžnému standardu balení příslušného Zboží PRODÁVAJÍCÍM. Zboží je baleno tak, aby bylo zabezpečeno proti poškození.

5.9 Zboží je PRODÁVAJÍCÍM dodáváno KUPUJÍCÍMU na místo určení v České republice a Slovenské republice dle dodací podmínky DAP (Incoterms 2010).

5.10 Pokud není dohodnuto jinak, dopravu zboží zajišťuje „PRODÁVAJÍCÍ“ a to pouze na místo určení v České republice a Slovenské republice. U dodávek, u nichž kupní cena je vyšší než 200,- EUR, dopravuje zboží „PRODÁVAJÍCÍ“ „KUPUJÍCÍMU“ na místo určení v České a Slovenské republice zdarma. U dodávek, u nichž celková kupní cena je nižší než 200,- EUR, je vedle kupní ceny účtován „KUPUJÍCÍMU“ paušální logistický příplatek ve výši 19,90 EUR za každou jednotlivou objednávku.

 

5.11 U dodávek na dobírku je vedle kupní ceny účtováno doběrečné ve výši dle sazebníku dopravce.

5.12 Veškeré ceny v tomto článku jsou uvedeny bez DPH.

5.13 KUPUJÍCÍ je oprávněn provádět platby za Zboží v CZK nebo EUR. Přepočet cen je prováděn denním kurzem ČNB střed, který je platný pro předchozí pracovní den. V ostatních případech určuje převodní kurz mezi měnami PRODÁVAJÍCÍ.

6.      Pod a nadlimitní množství:

6.1    PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo změnit objednané množství bez předchozího souhlasu KUPUJÍCÍHO max. o ±10 %.

6.2 PRODÁVAJÍCÍ je rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu KUPUJÍCÍHO rozhodnout o dodání Zboží ve více dílčích délkách, resp. balicích jednotkách, není-li předem dohodnuto jinak.

7.      Dodání:

7.1    PRODÁVAJÍCÍ vynaloží veškerou péči a snahu, aby termíny dodání uvedené v potvrzení objednávky byly splněny. Pokud je Zboží na skladě v České republice, bude připraveno k odeslání do 3 dnů, pokud je Zboží na skladě ve Spolkové republice Německo, bude připraveno k odeslání do 8 dnů. Při platbě předem převodem na účet PRODÁVAJÍCÍHO bude zboží připraveno k odeslání až poté, co bude úhrada kupní ceny připsána na účet PRODÁVAJÍCÍHO v plné výši.

7.2 Lhůta k dodání se počítá ode dne, kdy byly mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM vyjasněny všechny podrobnosti ohledně objednávky. Včasné dodání vyžaduje součinnost ze strany KUPUJÍCÍHO včetně poskytnutí podkladů, zodpovězení dotazů a zajištění potřebných souhlasů. Termín dodání se považuje za dodržený, pokud bylo ve lhůtě Zboží připraveno k přepravě.

7.3 Dodání Zboží dle objednávky po částech je možné.

7.4 Termíny dodávek bude PRODÁVAJÍCÍ povinen dodržet a dodávky uskutečnit pouze v případě, že KUPUJÍCÍ není v prodlení s úhradou kupní ceny za Zboží nebo nemá vůči PRODÁVAJÍCÍMU dluh po lhůtě splatnosti. V případě prodlení s platbou, může být termín jednotlivých dodávek přiměřeně prodloužen.

7.5 PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo změnit potvrzenou dodací lhůtu v případě, že se vyskytnou skutečnosti či události, které PRODÁVAJÍCÍ nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, změnit či odvrátit, a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky, jako jsou např. válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události mající charakter vyšší moci. Toto ustanovení platí rovněž pro nepředvídatelné události, které mohou mít dopad na subdodavatele a za které nebudou PRODÁVAJÍCÍ ani subdodavatel odpovědni. O událostech majících charakter vyšší moci je PRODÁVAJÍCÍ povinen KUPUJÍCÍHO informovat nejpozději do deseti (10) dnů od jejich vzniku. Pokud PRODÁVAJÍCÍ v této lhůtě KUPUJÍCÍHO neinformuje, nemůže jednostranně změnit potvrzenou dodací lhůtu.

7.6 Uzavřením smlouvy / přijetím nabídky / objednávky smluvní strany vylučují odpovědnost „PRODÁVAJÍCÍHO“  za škodu vzniklou prodlením v dodávce Zboží, pokud toto prodlení bylo zapříčiněno z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc pro účely této smlouvy / nabídky / objednávky se tímto výslovně považuje mimo jiné také výskyt koronaviru COVID-19 a jeho dopady na činnost „PRODÁVAJÍCÍHO“ nebo třetích stran, které mají vliv na realizaci dodávky Zboží, zejména vyšší absence zaměstnanců nebo spolupracovníků „PRODÁVAJÍCÍHO“, omezení v činnosti subdodavatelů (např. dopravci nebo jiní subdodavatelé), restriktivní opatření zavedená za účelem zamezení šíření koronaviru veřejnými orgány nebo soukromými osobami, apod.

7.7 Jestliže bude dodávka Zboží odložena na žádost KUPUJÍCÍHO, nebo jestliže KUPUJÍCÍ neposkytne řádnou součinnost při převzetí Zboží, nebo z jiných důvodů na straně KUPUJÍCÍHO, má PRODÁVAJÍCÍ právo účtovat KUPUJÍCÍMU náklady na uskladnění, nejméně však 1 % z hodnoty kupní ceny neodebraného Zboží za každý započatý kalendářní měsíc. Poplatky za uskladnění budou účtovány v maximální výši 10 % z celkové kupní ceny neodebraného Zboží, pokud PRODÁVAJÍCÍ neprokáže vynaložení vyšších nákladů. Dílčí dodávky jsou povoleny.

7.8 Při dodání Zboží je KUPUJÍCÍ povinen svým podpisem stvrdit převzetí Zboží od dopravce na přepravní list, případně na dodací list.

8.      Nedostupné zboží:

8.1    Jestliže určité objednané Zboží není k dispozici, PRODÁVAJÍCÍ o tom informuje KUPUJÍCÍHO před potvrzením objednávky.

8.2 PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo poskytnout KUPUJÍCÍMU zboží ve srovnatelné ceně a kvalitě. Pokud KUPUJÍCÍ informuje PRODÁVAJÍCÍHO, že o náhradní zboží nemá zájem, PRODÁVAJÍCÍ zajistí zdarma zpětvzetí zboží a vrátí KUPUJÍCÍMU kupní cenu.

9.      Software:

9.1    V případě, že je se Zbožím dodáváno programové vybavení (software), bude KUPUJÍCÍMU zajištěno nepřenositelné právo na užívání tohoto vybavení a související dokumentace, která je nutná k provozování Zboží, ke kterému je software dodáván. KUPUJÍCÍ smí pořídit záložní kopii. Kromě záložní kopie nesmí KUPUJÍCÍ software reprodukovat. Upozornění na autorská práva, výrobní čísla ani jiné identifikační znaky software se nesmí odstraňovat či pozměňovat. KUPUJÍCÍ je povinen chránit a zabezpečit software, jeho kopie a související dokumentaci před neoprávněným přístupem třetích osob. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance a jiné osoby ve vztahu ke KUPUJÍCÍMU, které jsou oprávněny k jejich užití.

10.    Odpovědnost za vady:

10.1 PRODÁVAJÍCÍ odpovídá za to, že Zboží odpovídá normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny u specifikace Zboží na stránkách LAPP E-SHOP, popř. v technické dokumentaci PRODÁVAJÍCÍHO. Jiné technické parametry musí být předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bude-li předmětem smlouvy dodání Zboží PRODÁVAJÍCÍM dle výkresů či jiných technických dokumentací předaných KUPUJÍCÍM PRODÁVAJÍCÍMU, není PRODÁVAJÍCÍ povinen KUPUJÍCÍHO upozornit na případnou jejich nevhodnost pro plnění smlouvy. PRODÁVAJÍCÍ v takovém případě odpovídá pouze za to, že Zboží odpovídá předané dokumentaci, nakolik to je rozumně proveditelné. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn vyhradit se vůči předané dokumentaci, pokud je nesprávná, nevhodná nebo nestandardní. Pokud KUPUJÍCÍ nedodá novou dokumentaci dle požadavku PRODÁVAJÍCÍHO, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn od smlouvy (resp. její příslušné části) odstoupit. Nevyužije-li v takovém případě PRODÁVAJÍCÍ práva odstoupit, neodpovídá za vady zboží, které mohou být zapříčiněny nesprávností, nevhodností nebo nestandardností předané dokumentace. PRODÁVAJÍCÍ nebude kontrolovat stav, funkčnost ani jiné vlastnosti věcí předaných mu KUPUJÍCÍM ke zpracování, a to ani po předání, ani během výrobního procesu. PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za škodu způsobenou vadou nebo jinou povahou předaných věcí, a to ani v případě, mohl-li takovou vadu poznat při převzetí této věci od KUPUJÍCÍHO. PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za vady Zboží ani další z toho vyplývající následky, pokud by příčina takové vady mohla spočívat ve vadě nebo jiné vlastnosti předaných věcí. PRODÁVAJÍCÍ nebude povinen prokazovat původ vady Zboží v předaných věcech.

10.2 PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na KUPUJÍCÍHO, za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené KUPUJÍCÍM nebo třetí osobou, nebo za vady vzniklé v důsledku neodborného a nesprávného zpracování, manipulace nebo skladování, či v důsledku zpracování nebo modifikace, ke které nedal PRODÁVAJÍCÍ předchozí souhlas, nebo byly-li zapracovány součástky, či díly, které nebyly vyrobeny či poskytnuty PRODÁVAJÍCÍM.

10.3 Není-li v dalších ustanoveních těchto PODMÍNEK dohodnuto jinak, je KUPUJÍCÍ povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout, případně nechat prohlédnout za účelem zjištění, zda dodané zboží nevykazuje zjevné vady. Pokud KUPUJÍCÍ nesplní tuto prevenční povinnost, neodpovídá PRODÁVAJÍCÍ za případnou škodu, která by KUPUJÍCÍMU vznikla pozdějším zjištěním vad zboží.

10.4 Vady zboží uplatňuje KUPUJÍCÍ bez zbytečného odkladu u PRODÁVAJÍCÍHO písemně reklamačním listem s přesnou charakteristikou vad. Reklamační list musí obsahovat zejména: název reklamovaného zboží, reklamované množství, přesný popis vady, okolnosti jejího vzniku nebo odhalení, místo a datum, kdy byla vada zjištěna, číslo dodacího listu nebo faktury, ke které se reklamované zboží vztahuje.

10.5 Veškeré náklady vzniklé PRODÁVAJÍCÍMU v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany KUPUJÍCÍHO je KUPUJÍCÍ povinen PRODÁVAJÍCÍMU nahradit v plné výši.

10.6 PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za škodu věci předané KUPUJÍCÍM nebo třetí osobou k výrobě Zboží, ledaže by ji způsobil úmyslně nebo v hrubé nedbalosti. Nebezpečí škody na předaných věcech nese KUPUJÍCÍ. Vznikne-li škoda na předaných věcech, vynaloží PRODÁVAJÍCÍ obvyklé úsilí, aby zabránil zvětšení škody, a to na náklady KUPUJÍCÍHO.

11.    Množstevní vady:

11.1 Za množstevní vady se považují vady dodávky, kdy skutečně dodané množství Zboží neodpovídá množství uvedenému v průvodních dokladech (vady zjevné).

11.2 Za účelem zjištění, zda dodané Zboží nevykazuje množstevní vady, provede KUPUJÍCÍ kontrolu Zboží ihned při jeho převzetí. Zjištěné vady (rozdíly v množství, sortimentu) je KUPUJÍCÍ povinen uvést do přepravního nebo dodacího listu, popř. vyhotovit zápis za účasti zástupce dopravce nebo zástupce PRODÁVAJÍCÍHO v případě osobního odběru Zboží KUPUJÍCÍM od PRODÁVAJÍCÍHO. Tyto dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění reklamace a jsou nedílnou součástí reklamačního listu. Bez takto sepsaných dokumentů zápisu nelze reklamaci uplatnit a reklamační nárok KUPUJÍCÍHO bude odmítnut.

11.3 Není-li v těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak, je KUPUJÍCÍ povinen množstevní vady reklamovat nejpozději do sedmi (7) dnů od převzetí Zboží, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají. KUPUJÍCÍ je povinen doložit číslo dodacího listu a číslo objednávky.

11.4 PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů o oprávněnosti požadované reklamace.

11.5 V případě osobního odběru Zboží KUPUJÍCÍM od PRODÁVAJÍCÍHO je KUPUJÍCÍ povinen uplatnit reklamaci množstevní vady nejpozději při jeho odběru.

11.6 Na základě oprávněné reklamace množstevní vady je KUPUJÍCÍ oprávněn uplatnit právo na dodávku chybějícího Zboží nebo na slevu z kupní ceny. KUPUJÍCÍ je povinen poskytnout PRODÁVAJÍCÍMU 30 denní lhůtu a potřebnou součinnost k dodatečnému plnění.

12.    Kvalitativní vady:

12.1 Pro určení kvalitativních vad (vad jakosti) je rozhodující, zda má Zboží vlastnosti sjednané SMLOUVOU, tzn., zda odpovídá normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny u specifikace Zboží, resp. v platných technických listech výrobce a jsou specifikovány pro jednotlivé položky.

12.2 Vady jakosti uplatňuje KUPUJÍCÍ bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, resp. po době, kdy je mohl a měl při vynaložení odborné péče zjistit, nejpozději však do konce záruční doby, je-li sjednána. V případě, že dodané Zboží vykazuje zjevné kvalitativní vady již při převzetí Zboží, je KUPUJÍCÍ povinen uvést toto zjištění do přepravního nebo dodacího listu, popř. vyhotovit zápis za účasti zástupce dopravce nebo zástupce PRODÁVAJÍCÍHO v případě osobního odběru Zboží KUPUJÍCÍM od PRODÁVAJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ reklamuje vadné Zboží reklamačním listem, ve kterém vady popíše a uvede další nezbytné údaje, týkající se reklamovaného Zboží. Reklamační list musí obsahovat zejména: název reklamovaného Zboží, reklamované množství, přesný popis vady, okolnosti jejího vzniku nebo odhalení, místo a datum, kdy byla vada zjištěna, číslo dodacího listu nebo faktury, ke které se reklamované Zboží vztahuje a pokud to je možné, etiketu PRODÁVAJÍCÍHO, kterou byl materiál označen.

12.3 PRODÁVAJÍCÍ je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení reklamačního listu oznámit KUPUJÍCÍMU, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá.

12.4 Za účelem rozhodnutí o reklamaci je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn reklamované Zboží prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou. Ve vyjádření k reklamaci PRODÁVAJÍCÍ také uvede, zda požaduje reklamované Zboží vrátit nebo zda souhlasí s jeho likvidací.

12.5 V případě nutnosti odborného znaleckého posouzení reklamace (státní zkušebna, výrobce), se lhůta k vyjádření k reklamaci prodlužuje o třicet (30) dnů nebo o dobu delší, je-li to nezbytné k obdržení výsledků znaleckého posouzení.

12.6 V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné, je PRODÁVAJÍCÍ povinen ve lhůtě nejpozději třiceti (30) dnů od uznání reklamace vadu na své náklady odstranit.

12.7 U vad neodstranitelných, bránících užívání Zboží, uspokojí PRODÁVAJÍCÍ dle své volby nároky KUPUJÍCÍHO některým z uvedených způsobů:

(a)     výměnou vadného zboží za bezvadné. KUPUJÍCÍ je povinen poskytnout PRODÁVAJÍCÍMU nutný čas a potřebnou součinnost k dodatečnému plnění;

(b)    přiměřenou slevou z kupní ceny.

12.8 V případě oprávněné reklamace vad neodstranitelných, avšak nebránících užívání Zboží, PRODÁVAJÍCÍ poskytne KUPUJÍCÍMU slevu z kupní ceny ve výši odpovídající charakteru reklamované vady. Charakter reklamované vady a výši slevy z kupní ceny určí PRODÁVAJÍCÍ.

12.9 Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, náleží výlučné PRODÁVAJÍCÍMU. V případě, že by odstranění vady bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn vadu posoudit jako neodstranitelnou.

13.    Odpovědnost a náhrada škody:

13.1 PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za ušlý zisk. Pokud je PRODÁVAJÍCÍ povinen hradit skutečnou škodu, je tato náhrada škody omezena na pro PRODÁVAJÍCÍHO v době uzavření SMLOUVY předvídatelné škody. Omezení práva na náhradu škody sjednaná v těchto PODMÍNKÁCH však neplatí, je-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

13.2 Maximální výše náhrady škody PRODÁVAJÍCÍM KUPUJÍCÍMU je v případě odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením PRODÁVAJÍCÍHO s dodáním Zboží omezena na 1 % z ceny opožděně dodaného Zboží za každý celý kalendářní týden prodlení, s tím že nemůže překročit maximální výši 10 % z ceny opožděně dodaného Zboží.

13.3 V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou jiným porušením SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM, než je prodlení s dodávkou, je výše náhrady škody omezena 10 % z ceny Zboží, kterého se porušení SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM týká.

13.4 PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za žádné škody, či prodlení s plněním a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí, tj. zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními problémy, stávkami apod., tj. stavy, jejichž průběh nemohl PRODÁVAJÍCÍ svou činností účinně ovlivnit.

13.5 PRODÁVAJÍCÍ není povinen nahradit újmu vzniklou KUPUJÍCÍMU či třetím osobám v případě, kdy Zboží bylo použito ve zdravotnictví (včetně implantátů a krevních produktů) nebo v leteckém průmyslu (včetně dronů) a újma vznikla v důsledku či v souvislosti s použitím Zboží způsobem dle tohoto článku, ledaže by takovou újmu způsobil, resp. zapříčinil úmyslně nebo v hrubé nedbalosti.

13.6 Svým souhlasem s těmito PODMÍNKAMI KUPUJÍCÍ výslovně souhlasí s omezením práva na náhradu škody dle PODMÍNEK.

14.    Zpětvzetí zboží z dobré vůle:

14.1 Při řádném plnění SMLOUVY není PRODÁVAJÍCÍ povinen přijmout Zboží zpět. KUPUJÍCÍ je oprávněn vrátit dodané Zboží zpět PRODÁVAJÍCÍMU pouze na základě předcházející písemné dohody smluvních stran a pouze v případě, že může Zboží vrátit ve stavu, v jakém bylo KUPUJÍCÍMU dodáno. Smluvní strany sjednávají pro tento případ vrácení dodaného Zboží odstupné ve výši 30 % z kupní ceny vraceného Zboží.

14.2 Zboží nebude PRODÁVAJÍCÍM přijato zpět, pokud zásilka nebude obsahovat příslušný doklad vystavený PRODÁVAJÍCÍM prokazující, že Zboží bylo dodáno PRODÁVAJÍCÍM v posledních šesti (6) měsících před jeho vrácením.

14.3 Zboží musí dále být v originálním balení, technicky a vzhledově bezvadné. KUPUJÍCÍ uhradí náklady na znovu uskladnění Zboží a veškeré náklady na přepravu (při dodání i zpětvzetí).

15.    Platební podmínky:

15.1 KUPUJÍCÍ se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Zboží a případné příplatky PRODÁVAJÍCÍMU jedním z následujících způsobů:

a) dobírka (omezeno na platby do výše 50.000 Kč);

b) platba kartou;

c) následná platba převodem na účet PRODÁVAJÍCÍHO.

15.2 LAPP E-SHOP nabízí různé výše uvedené způsoby platby, z nichž si KUPUJÍCÍ může vybrat během objednávky. PRODÁVAJÍCÍ si však vždy vyhrazuje možnost požadovat platbu předem převodem na účet PRODÁVAJÍCÍHO.

15.3 KUPUJÍCÍ provádějící svou první objednávku může zvolit pouze platbu dobírkou nebo platbu kartou.

15.4 PRODÁVAJÍCÍ vystaví ke každé dodávce řádný daňový doklad (fakturu). Právo na fakturaci vzniká PRODÁVAJÍCÍMU dnem předání Zboží KUPUJÍCÍMU nebo prvnímu dopravci nebo v den, kdy KUPUJÍCÍ byl povinen Zboží převzít.

15.5 Splatnost daňového dokladu (faktury) je vyznačena na daňovém dokladu (faktuře) a je vždy nejméně čtrnáct (14) dnů ode dne jejího vystavení. Celá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet PRODÁVAJÍCÍHO u jeho banky k jeho volné dispozici. Platba na účet PRODÁVAJÍCÍHO musí být kvůli identifikaci označena variabilním symbolem, kterým je číslo vystavené faktury.

15.6 PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn pozastavit/ přerušit dodávku dalšího objednaného Zboží v případě, že KUPUJÍCÍ je v prodlení s úhradou kterékoliv faktury nebo je-li překročen interní kreditní limit nebo smluvní kreditní limit, byl-li sjednán, tj. maximální hodnota všech KUPUJÍCÍM neuhrazených faktur a hodnota veškerého doposud nedodaného zboží, které bylo KUPUJÍCÍM objednáno a PRODÁVAJÍCÍM potvrzeno. PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo stanovit výši kreditního limitu na základě posouzení platebních zkušeností a bonity KUPUJÍCÍHO.

15.7 V případě prodlení KUPUJÍCÍHO s úhradou kupní ceny nebo její části je KUPUJÍCÍ povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU úrok z prodlení ve výši dle obecných předpisů práva občanského navýšený o osm (8) procentních bodů.

15.8 V případě prodlení KUPUJÍCÍHO s úhradou je KUPUJÍCÍ povinen zaplatit PRODÁVAJÍCÍMU smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu uhradí KUPUJÍCÍ do pěti (5) dnů od vyzvání PRODÁVAJÍCÍM k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok PRODÁVAJÍCÍHO na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti, jíž se smluvní pokuta týká.

15.9 Zaplacení kupní ceny není KUPUJÍCÍ oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat. KUPUJÍCÍ není oprávněn uplatnit zadržovací právo ke Zboží.

15.10 Směnky nebo jiný způsob plnění, než byl stranami dohodnut, bude PRODÁVAJÍCÍ akceptovat pouze na základě předchozí výslovné písemné dohody PRODÁVAJÍCÍHO a KUPUJÍCÍHO.

16.    Přechod nebezpečí a výhrada vlastnického práva:

16.1 Vlastnické právo ke Zboží přejde na KUPUJÍCÍHO po uhrazení celé kupní ceny.

16.2 KUPUJÍCÍ má právo PRODÁVAJÍCÍM dodané Zboží, u kterého na něj s ohledem na článek 16.1 PODMÍNEK dosud nepřešlo vlastnické právo, v rámci běžných podnikatelských aktivit dále prodat a/ nebo zpracovat, ale nemá právo Zboží použít jako zástavu nebo jej jinak použít k zajištění svého dluhu do doby, než na KUPUJÍCÍHO přejde vlastnické právo k dodanému Zboží. Při zpracování, úpravě nebo spojení s jinými věcmi, které nejsou vlastnictvím PRODÁVAJÍCÍHO, se PRODÁVAJÍCÍ stává, a to až do okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu plnění, spoluvlastníkem takto vzniklé nové věci s podílem ve výši odpovídající poměru hodnoty upraveného, zpracovaného nebo spojeného předmětu plnění k hodnotě nové věci.

16.3 Nebezpečí škody na Zboží přechází na KUPUJÍCÍHO v době, kdy převezme Zboží od PRODÁVAJÍCÍHO či kdy mu bylo umožněno se Zbožím nakládat v souladu se Smlouvou. Pokud však KUPUJÍCÍ neposkytne PRODÁVAJÍCÍMU veškerou potřebnou součinnost anebo Zboží nepřevezme, ačkoli byl povinen tak učinit, přechází na něj nebezpečí škody ve chvíli, kdy PRODÁVAJÍCÍ Zboží v souladu se SMLOUVOU dodal a/ nebo mu umožnil s ním nakládat.

16.4 V případě přepravy Zboží nebezpečí škody přechází na KUPUJÍCÍHO předáním dopravci. PRODÁVAJÍCÍ Zboží pojistí pouze na výslovnou žádost KUPUJÍCÍHO a na jeho náklady.

17.    Zvláštní ujednání:

17.1 Technická a obchodní dokumentace, provedení Zboží a související náklady se mohou měnit podle nových zkušeností a technologických vylepšení.

17.2 Změny konstrukce v důsledku dalšího technického a technologického vývoje jsou vyhrazeny. Údaje týkající se rozměrů, hmotnosti, apod. podléhají výrobně-technologickým odchylkám.

17.3 V případě, že KUPUJÍCÍ poruší tyto PODMÍNKY nebo ujednání ve SMLOUVĚ, má PRODÁVAJÍCÍ právo od smlouvy odstoupit. PRODÁVAJÍCÍ může od smlouvy odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co z chování KUPUJÍCÍHO nepochybně vyplyne, že KUPUJÍCÍ poruší smlouvu podstatným způsobem, a KUPUJÍCÍ nedá na výzvu PRODÁVAJÍCÍHO přiměřenou jistotu. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny vydat si již poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uhrazení smluvních pokut a na náhradu škody.

17.4 KUPUJÍCÍ má právo odstoupit od SMLOUVY pouze v případě prokazatelného podstatného porušení SMLOUVY ze strany PRODÁVAJÍCÍHO.

17.5 Pozbydou-li tyto PODMÍNKY platnosti z jakéhokoli důvodu, každá strana ponese vůči druhé straně nadále odpovědnost za veškeré dluhy vzniklé před datem zániku PODMÍNEK a dluhy zůstanou v platnosti až do doby jejich splnění podle těchto PODMÍNEK, jako kdyby PODMÍNKY nepozbyly platnosti.

17.6 KUPUJÍCÍ se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o podmínkách SMLOUVY uzavřené mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM, stejně tak o obchodních tajemstvích PRODÁVAJÍCÍHO nebo o informacích, ze kterých je patrné, že se jedná o informace citlivé a neveřejné. PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje veškerá práva k nabídkám, výkresům, a jiným dokumentům, které nesmí být zpřístupněny třetí straně bez výslovného písemného souhlasu PRODÁVAJÍCÍHO.

17.7 KUPUJÍCÍ nesmí provádět jakékoliv funkční změny na Zboží, ani je označovat jinak, než jak bylo označeno ve výrobním závodě. Nesmí je též označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný.

18.    Další vývoz zboží:

18.1 V případě, že bude KUPUJÍCÍM dodané Zboží dále vyváženo, neodpovídá PRODÁVAJÍCÍ za škodu, která KUPUJÍCÍMU vznikne v souvislosti s nedodržením právních předpisů státu, do kterého je KUPUJÍCÍM Zboží exportováno.

19.    Rozhodné právo a urovnání sporů:

19.1 Tyto PODMÍNKY a SMLOUVA se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy a právem České republiky s výjimkou jeho norem mezinárodního práva soukromého. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží (1980) se nepoužije. Platnost tohoto ujednání o volbě práva se řídí právním řádem České republiky.

19.2 Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor týkající se SMLOUVY smírnou cestou, bude takový spor řešen věcně příslušným českým soudem. Pro takový případ smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu dle místa sídla PRODÁVAJÍCÍHO.

19.3 Je-li SMLOUVA uzavřena ve více jazykových verzích, je pro určení práv a povinností smluvních stran rozhodující znění české.

20.    Závěrečná ustanovení:

20.1 Práva a povinnosti těmito PODMÍNKAMI nebo SMLOUVAMI uzavřenými na jejich základě výslovně neupravené se řídí OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.

20.2 Ustanovení SMLOUVY mají přednost před těmito PODMÍNKAMI, upravují-li některé podmínky odchylně od těchto PODMÍNEK. Neaplikovatelnost některých ustanovení těchto PODMÍNEK z důvodu odchylného ujednání ve SMLOUVĚ nemá za následek neaplikovatelnost ostatních ustanovení PODMÍNEK.

20.3 Ustanovení SMLOUVY i těchto PODMÍNEK mají přednost před ustanoveními zákonnými, s výjimkou těch, která mají kogentní povahu.

20.4 PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn kdykoliv postoupit veškeré své pohledávky vůči KUPUJÍCÍMU, které jsou po splatnosti, nebo jen jejich část, třetí osobě. KUPUJÍCÍ je oprávněn postoupit své pohledávky vůči PRODÁVAJÍCÍMU pouze s jeho výslovným písemným souhlasem.

20.5 PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky ze SMLOUVY nebo z jiného titulu za KUPUJÍCÍM oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě SMLOUVY KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě kupní SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍ, pouze s výslovným písemným souhlasem PRODÁVAJÍCÍHO.

20.6 Pokud se některé ustanovení těchto PODMÍNEK stane neplatným, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena.

20.7 PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo tyto PODMÍNKY měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním PODMÍNEK nových. PRODÁVAJÍCÍ není oprávněn jednostranně měnit, doplňovat nebo zrušit tyto PODMÍNKY v průběhu jednoho konkrétního smluvního vztahu s KUPUJÍCÍM a to po celou dobu jeho trvání. V případě, že PRODÁVAJÍCÍ změní, doplní nebo zruší tyto PODMÍNKY, je pro KUPUJÍCÍHO závazné znění účinné ke dni uzavření SMLOUVY.

20.8 Zpracování osobních údajů se řídí obecnou právní úpravou a Politikou ochrany dat PRODÁVAJÍCÍHO dostupnou na stránkách LAPP E-SHOPU.

20.9 Tyto PODMÍNKY jsou platné a účinné od 1. 6. 2020