Etický kodex

Náš systém hodnot promítáme do našeho kodexu chování. Ten se vztahuje na všechny naše zaměstnance po celém světě, jak interně, tak externě. Chováme se k sobě navzájem uctivě a s respektem, jednáme s našimi obchodními partnery spravedlivě, neustále se rozvíjíme a dbáme na to, abychom naše zdroje využívali svědomitě. Je samozřejmostí, že veškeré naše činnosti jsou v souladu se zákonem. S našimi odbornými znalostmi, dovednostmi a povědomím pokračujeme v naší historii a snažíme se dostát pověsti předního výrobce systémových řešení kabeláže a spojovací techniky.

Orientace na zákazníka. Orientace na rodinu. Inovace. Orientace na úspěch. Toto jsou hodnoty, na kterých je LAPP postaven. Naše jasně stanovené hodnoty nás jako společnost učinily silnými. Jako rodinný podnik víme, že pouze společným úsilím – týmovou prací v rámci naší společnosti, ale i s našimi obchodními partnery – budeme úspěšní. Základem toho všeho jsou naše hodnoty. Pokud se budeme každý den chovat v souladu s těmito hodnotami, což znamená, budeme-li se k sobě navzájem a taktéž k našim obchodním partnerům chovat férově a s respektem, tak udržíme úspěšný příběh skupiny LAPP jako předního výrobce systémových řešení kabeláže a spojovací techniky. V tomto kodexu chování se snažíme přesněji popsat, co naše hodnoty znamenají pro naši každodenní práci. Doufáme, že Vám to pomůže lépe pochopit, jak skupina LAPP funguje.

Představenstvo Lapp Holding SE

Preambule

1. Zákonné jednání

Prosazujeme zásadu zákonnosti ve všech aktech, opatřeních, smlouvách, ale i jiných transakcích, ve kterých figuruje skupina LAPP. Podporujeme zásadu jednání výhradně v mezích zákona, bez ohledu na to, zda z toho skupina LAPP má nějaký prospěch. Všichni naši zaměstnanci jsou osobně odpovědní za dodržování zákonů v rámci svého oboru práce.

Je zakázáno navádět třetí strany k nezákonnému jednání nebo vědomě přispívat k jakémukoli takovému nezákonnému jednání. Jednání v rozporu se zákonem není v zájmu společnosti a může vést k trestnímu stíhání, škodám nebo ztrátám objednávek.


2. Předcházení střetu zájmů

Obchodní a soukromé zájmy by měly být vždy přísně odděleny. Ke střetu zájmů může dojít v případě, pokud zaměstnanci přijmou opatření nebo mají osobní zájmy, které by mohly kolidovat s jejich prací pro skupinu LAPP. V tomto případě lze škodám zabránit pouze otevřenou komunikací a plnou transparentností. Pokud existuje nejistota, zda daná situace může způsobit střet zájmů, měla by být projednána s nadřízeným zaměstnancem.

a. Vedlejší činnosti

Vedlejší činnosti jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti. Souhlas bude udělen, pokud nehrozí žádný negativní dopad na pracovní výkon. Zaměstnanci budou smět investovat nebo vykonávat vedlejší činnosti pro konkurenční firmy, dodavatele nebo zákazníky pouze v případě, pokud mají předchozí písemný souhlas od příslušné místní dceřiné společnosti.

Rozhodnutí budou přijímána případ od případu.

b. Obchodní vztahy

Transakce se společnostmi, ve kterých má zaměstnanec, jeho manžel/ka nebo partner, popřípadě blízký rodinný příslušník nějaký zájem (nebo v dané společnosti vykonává vedoucí pozici), což by případně zapříčinilo, že zaměstnanec může ovlivnit obchodní vztah a tím pádem by mohlo dojít ke střetu zájmů, lze uzavřít pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní dceřiné společnosti.

c. Zapojování obchodních partnerů pro soukromé účely

Zaměstnanci mohou najmout obchodního partnera skupiny LAPP pro soukromé účely pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní dceřiné společnosti za předpokladu, že jejich práce zahrnuje přímou účast na zadávání nebo vyřizování objednávek a tím pádem následně existuje potenciál pro střet zájmů. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou běžně dostupné.


3. Nakládání s informacemi

Informace a jejich zpracování jsou klíčovými prvky pro úspěch každé obchodní činnosti. Při nakládání s informacemi je třeba věnovat zvláštní pozornost přesnosti a správnosti, příslušnému stupni důvěrnosti a ochraně údajů.

a. Hlášení

Všechny naše záznamy, zprávy a prohlášení musí být přesné a pravdivé. Je třeba dodržovat obecně uznávané účetní zásady. Vytváření záznamů, souborů a podobně, pro které se používají důvěrné informace patřící společnosti, je povoleno pouze v případě, že jsou tyto aktivity přímo v souladu se zájmy skupiny LAPP a jsou dodrženy všechny standardy ochrany údajů.

b. Důvěrnost

Důvěrné informace patřící společnosti musí zůstat v tajnosti.

c. Ochrana údajů a bezpečnost informací

Ochranu údajů nelze delegovat a je v konečném důsledku odpovědností příslušného manažerského týmu. Zde se zaměřujeme zejména na dodržování zásad zákonnosti, omezení účelu, vyhýbání se údajům a jejich minimalizace a transparentnosti. Naším cílem je zpracovávat údaje přesně, v dobré víře a následně omezit jejich ukládání a zároveň zajistit integritu a důvěrnost zpracovávaných údajů. Za tyto činnosti, dále za dodržování práv údajů subjektů a za všechna další ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně údajů se řádně zodpovídáme.

Při vývoji a zpracování všech (IT podporovaných) obchodních procesů musí být chráněno právo na soukromí a soukromý život a zaručena bezpečnost informací, a to na základě a v souladu s platnými zákonnými požadavky na ochranu a zabezpečení údajů a IT. Pokud jsou v souvislosti s obchodními procesy shromažďovány, zpracovávány a/nebo přenášeny osobní údaje (týkající se zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců nebo jiných dotčených osob), LAPP dodržuje evropské předpisy o ochraně údajů v rámci EU (Evropské unie) a EHP (Evropského hospodářského prostoru).


4. Chování vůči obchodním partnerům a třetím stranám

Při jednání s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb atd.) a státními úředníky je třeba jasně rozlišovat mezi obvyklým rozsahem obchodního vztahu a soukromými zájmy. Obchodní vztahy s našimi obchodními partnery jsou definovány etickým chováním. Skupina LAPP dodržuje pravidla spravedlivé hospodářské soutěže a podporuje veškeré snahy o prosazení volného trhu a otevřené hospodářské soutěže, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Skupina LAPP proto nebude usilovat o žádnou smlouvu, kterou lze získat pouze porušením příslušných zákonů.

a. Dohody, kartely a vzdání se hospodářské soutěže

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat pravidla férové soutěže, jak je definují platné zákony. Zejména není dovoleno vymezování prodejních oblastí nebo rozdělování zákazníků s konkurencí. Nesmí docházet k žádným dohodám nebo výměnám informací s konkurencí ohledně cen/cenových složek, dodavatelských vztahů a podmínek, jimiž se konkurence řídí. Dále nesmí docházet k dohodám ohledně výrobních kapacit nebo řízení nabídek. Totéž platí pro výměnu informací o tržních a investičních strategiích. Tento zákaz se vztahuje nejen na písemné dohody, ale také na ústní dohody nebo tiché tajné dohody (vědomé paralelní chování).

b. Výběr obchodních partnerů

Dohody se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb musí být uzavřeny výhradně v zájmu společnosti. Všichni zaměstnanci musí dodržovat vnitřní kontrolní předpisy společnosti (např. dvojí kontrola). Dodavatelé musí být vybíráni výhradně na základě konkurenčních zásluh, na základě srovnání ceny, kvality, výkonu a vhodnosti nabízených produktů nebo služeb. Kromě toho také očekáváme, že naši obchodní partneři budou dodržovat zásady této politiky.

c. Úplatky, korupce a další pobídky

LAPP netoleruje žádnou formu korupce, úplatkářství nebo jiného nezákonného poskytování výhod. Jakékoli pokusy dodavatelů nebo zákazníků o nečestný vliv na rozhodnutí zaměstnanců skupiny LAPP musí být oznámeny odpovědným manažerům. Pokud jde o přijímání nebo nabízení darů nebo pozvání od/k obchodním partnerům, je třeba zvolit extrémně restriktivní přístup. Finanční rozsah těchto darů nebo výhod musí být posouzen na základě toho, že by nemělo být nutné, aby příjemce jejich přijetí tajil, a neměly by v něm vyvolávat pocit dluhu. V případě pochybností je třeba získat souhlas od příslušného nadřízeného.

Pozvánky obchodních partnerů na akce obecně společenského charakteru (např. sportovní nebo kulturní akce) jsou přípustné, pokud jsou v souladu s běžnou obchodní praxí, nemají nepřiměřeně vysokou hodnotu a jsou rovněž přiměřené běžné životní úrovni zúčastněných osob. Pokud existují pochybnosti o vhodnosti darů nebo pozvánek, měli byste se předem poradit s nadřízeným zaměstnance nebo s divizí „Compliance“.

d. Dary a sponzorství

Společnosti LAPP poskytují peněžní a věcné dary v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a sociálních věcí. Při darování dbá LAPP na to, aby byl dar transparentní, tj. aby jeho použití a příjemci byli jasně dohledatelní. Dary jednotlivým osobám a platby na soukromé účty nejsou povoleny.

Cílem skupiny LAPP při provádění sponzorských aktivit je naplňovat společenskou odpovědnost a podporovat image společnosti a uznání jejího jména. Sponzorství jsou tedy transakce zahrnující výměnu výhod. V tomto ohledu je třeba vždy dbát na to, aby poskytované a přijímané výhody byly vždy ve vzájemném poměru.

Dary i sponzorské aktivity musí schválit místní manažerský tým.

e. Chování na veřejnosti

Každý zaměstnanec skupiny LAPP je zástupcem naší společnosti, jehož chování se přímo či nepřímo odráží na vizitce skupiny LAPP. Zaměstnanci se proto musí zdržet jakéhokoliv chování, které by mohlo mít negativní dopad na naši image z pohledu našich zákazníků, ostatních zaměstnanců nebo široké veřejnosti.

To platí zejména pro komunikaci na sociálních sítích a na internetu.

Všichni zaměstnanci musí při plnění svých povinností věnovat náležitou pozornost pověsti skupiny LAPP.


5. Kvalita, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a udržitelnost

„Úspěch prostřednictvím kvality“ je jedním z hlavních principů naší obchodní politiky. Kromě dodržování zákonných požadavků se aktivně snažíme neustále zvyšovat náš příspěvek k ochraně životního prostředí a předcházet rizikům, která by mohly ohrozit naše zaměstnance.

a. Kvalita

Abychom splnili vysoké standardy kvality a bezpečnosti, které od nás naši zákazníci očekávají, neustále provádíme nezbytná zlepšení na konzistentním, důkladném a dlouhodobém základě. Pokud se stížnosti vyskytnou i přes naši maximální snahu, přijímáme opatření k jejich nápravě v souladu se zákonnými ustanoveními a smluvními závazky a s jasnou prioritou předcházet zraněním nebo ztrátám na životech.

b. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinností všech zaměstnanců je vyhýbat se nebezpečím, která hrozí jednak lidem, ale i životnímu prostředí. Další povinností je šetrně využívat zdroje. Procesy, místa a provozní materiály musí odpovídat platným právním a interním požadavkům na bezpečnost práce, jakož i ustanovením o ochraně zdraví a životního prostředí a prevenci požárů. Zdraví, bezpečnost při práci a důstojné pracovní podmínky jsou důležitým prvkem firemní politiky.

V našich produktech a výrobních závodech bychom se měli vyvarovat používání látek, které jsou zdraví škodlivé.

c. Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Dodržujeme platné ekologické předpisy a snažíme se, aby náš dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Kromě toho se snažíme řídit naše podnikání způsobem, který je udržitelný a šetrný k životnímu prostředí, a odpovědně nakládat se všemi přírodními zdroji.

Vyhýbáme se také používání surovin (nerostů) z konfliktních oblastí. Usilujeme o snížení našeho negativního dopadu na životní prostředí na úroveň, která je technicky a organizačně nevyhnutelná. Velký důraz klademe také na to, aby naši dodavatelé, subdodavatelé a další třetí strany při práci pro nás dodržovali právní předpisy v oblasti životního prostředí.


6. Dodržování předpisů jako úkol řízení, hlášení nesrovnalostí a monitorování

Tento kodex chování je ústřední složkou hodnot skupiny LAPP, podle kterých pracujeme. Je nezbytné, aby byly tyto hodnoty jednotně dodržovány v celé skupině – za to je odpovědný každý zaměstnanec.

a. Etický kodex jako manažerský úkol

Všichni manažeři skupiny LAPP se musí ujistit, že tento Etický kodex je dodržován v rámci jejich oblasti odpovědnosti a jsou odpovědní za to, že nedojde k žádnému porušení Etického kodexu nebo jakýchkoliv zákonných předpisů – kterému by bylo možné předejít nebo kterým by bylo možné zabránit prostřednictvím přiměřeného dohledu – vyskytujícího se v oblasti jejich odpovědnosti. Manažeři jsou rovněž povinni informovat zaměstnance o tomto Etickém kodexu a jeho obsahu a seznámit je s ním. Kromě toho musí dát jasně najevo, že porušení zákona je odsuzováno a bude mít disciplinární důsledky, bez ohledu na postavení zaměstnance v hierarchii společnosti.

Manažeři musí být v tomto ohledu vždy vzorem a musí jednat v souladu s principy přijetí, ocenění a důvěry.

b. Hlášení nesrovnalostí

Všichni zaměstnanci mají právo upozornit své manažery na okolnosti, které naznačují porušení tohoto Etického kodexu. To lze provést i anonymně. Zprávy budou prošetřeny a v případě potřeby přijata nápravná opatření.

c. Sledování

Každá společnost skupiny LAPP je odpovědná za to, že budou dodržována pravidla obsažená v tomto Etickém kodexu, jakož i jakékoli další interní předpisy v oblasti její odpovědnosti. Oddělení interního auditu má neomezené právo získávat informace a provádět audity, pokud tomu nebrání zákonné předpisy. Oddělení interního auditu při provádění svých auditů dbá na dodržování Etického kodexu a jeho předpisy zahrnuje do testovacích kritérií.