Systém pro oznamovatele (whistleblower) společnosti LAPP

lapp stock person-laptop 233961393 1

Požadavek na dodržování předpisů a bezúhonnost, a tedy na zákonné chování, je pro LAPP nejvyšší prioritou. Je proto důležité identifikovat rizika v rané fázi a proaktivně jim předcházet. Systém pro oznamovatele (Systém Whistleblower) je podpůrný nástroj, který lze použít k poskytování a vyšetřování informací o rizicích a nesprávném chování. Tento systém nám poskytuje možnost dozvědět se o potenciálních rizicích a pochybení jednak ve společnosti LAPP, ale i u našich obchodních partnerů nebo společností s námi jinak spojených. Tento systém je určen pro podání oznámení, když by byly v profesním kontextu získány informace nebo důvodná podezření týkající se skutečných nebo potenciálních porušení předpisů. Tímto způsobem lze co nejrychleji objektivně řešit porušení a provést odpovídající opatření – zejména pro toto porušení, ale také pro předcházení dalším porušením. Oznamovatel přitom musí být schopen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí předpokládat, že informace jsou pravdivé.

Pokud zpráva obsahuje zveřejnění obchodního tajemství, je navíc vyžadováno, aby měl oznamovatel skutečný důvod se domnívat, že zveřejnění je nezbytné k odhalení porušení.

Systematicky prověřujeme obdržené informace a v případě potřeby zahajujeme vhodná následná opatření.

Jak zpracujeme Vaše oznámení?

Po předání oznámení obdržíte potvrzení o přijetí.

V systému důvěrně a důkladně prověřujeme každého oznamovatele. Šetření je zahájeno pouze tehdy, pokud toto prvotní posouzení (kontrola věrohodnosti a platnosti) odhalí podezření na porušení.

Dodržujeme zásadu spravedlivého procesu. Zaručuje nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám a zaměstnancům, kteří pomáhají objasnit nahlášené pochybení.

LAPP nebude tolerovat diskriminaci oznamovatelů a všech osob, které přispívají k vyšetřování ve společnosti LAPP. Pro dotčené osoby platí presumpce neviny, dokud se porušení neprokáže. Šetření jsou prováděna s absolutní důvěrností.

Která oznámení jsou užitečná?

Oznámení mohou být podávána o rizicích, podezřeních a porušování zákonných ustanovení, dobrovolně přijatých závazků a vnitřních předpisů společnosti. Patří sem také porušování lidských práv a závazků v oblasti životního prostředí z vlastní obchodní oblasti společnosti a z obchodní oblasti dodavatelů. Pokud máte dotazy týkající se dodržování předpisů, můžete také použít systém oznamování.

Systém pro oznamovatele není určen pro zpětnou vazbu nebo stížnosti týkající se produktů nebo služeb společnosti LAPP nebo našich obchodních partnerů. Pokud nejste spokojeni se službami nebo produkty, kontaktujte zákaznický servis nebo známou kontaktní osobu.

Chcete učinit důvěrnou poznámku nebo máte dotaz ohledně dodržování předpisů?

Oznamovací systém LAPP s online systémem hlášení poskytuje interní bezplatný kanál pro hlášení potenciálních pochybení nebo kladení otázek ohledně dodržování předpisů.

Máte příležitost poskytovat informace o možném nesprávném chování v různých jazycích a klást otázky týkající se dodržování předpisů – včetně anonymních.

Následující odkaz vede na platformu digitálních oznámení.