Environmentální politika

Společnosti LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. se zabývají prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků. Společnosti jsou členy skupiny LAPP GROUP se sídlem v SRN, která patří mezi přední světové výrobce a dodavatele kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Výrobní a dodavatelský program obsahuje např. bezhalogenové produkty, které zvyšují bezpečnost a snižují ekologickou zátěž v případě požáru, zlepšují ochranu před toxickými reakcemi a usnadňují recyklaci. Žádné výrobky neobsahují asbest ani freony. Výrobky uvedené v hlavním katalogu vyhovují mimo jiné směrnicím  RoHS 2011/65/EU o „omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, dále REACH (EC) No.1907/2006 k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek vytvořila EU jednotný systém registrace („Registration“), hodnocení („Evaluation“), povolování („Authorisation“) a omezování („Restriction“) chemických látek – krátce nazývané REACH. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a Nařízení 1005/2009/ES o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. Výrobní závody v rámci LAPP GROUP jsou certifikovány podle ISO 14001. Environmentální politika společností LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového managementu a všech pracovníků kteří mohou ovlivnit životní prostředí. Pro řízení a efektivní řešení krizových situací, které mohou nastat v souvislosti s ohrožením životního prostředí vlivem činností obou společností, je vytvořen funkční Krizový management. Environmentální politika LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. je vypracována v souladu s environmentální politikou skupiny LAPP GROUP a je její nedílnou součástí.

LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. se v rámci environmentální politiky zavazují:

  • dodržovat platné ustanovení všech právních předpisů tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, s bezpečnosti práce a s požární ochranou, spolupracovat s příslušnými orgány státní správy tak, aby bylo zajištěno respektování státní i regionální environmentální politiky
  • pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení společností, včetně komplexního vzdělávání a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice, realizovat preventivní a nápravná opatření k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu
  • na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a na minimum omezovat negativní dopad na životní prostředí a zajišťovat účinnou kontrolu těch činností, které v této souvislosti nelze okamžitě eliminovat
  • stálým a důsledným rozborem spotřeby energií a materiálů zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů a současně omezovat množství vznikajících odpadů při realizaci produktů nebo služeb, trvale zajišťovat jejich řízenou ekologickou likvidaci a informovat zákazníky o kategorii odpadu z produktů LAPP GROUP
  • v rámci servisu nabízet zákazníkům ekologickou likvidaci zbytků dodávaných produktů u partnerských organizací majících příslušná oprávnění
  • poskytovat zákazníkům veškeré potřebné informace o bezpečném používání, přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, a to zejména o jejich vlastnostech ve vztahu na životní prostředí a ochranu zdraví
  • důsledně kontrolovat technický stav a emise služebních automobilů, přepravních a manipulačních prostředků
  • posilovat povědomí o Společnosti jako o organizaci chránící životní prostředí

Environmentální politika je dostupná veřejnosti na internetových stránkách společnosti, je publikována ve firemních prostorách a dále dle možností sdělována všem zainteresovaným stranám.

Všeobecně platí: Všechny tyto informace jsou uvedeny podle našich nejlepších znalostí a vědomostí a odrážejí současný stav. Prohlášení není míněno jako všeobecně platné potvrzení, z něhož by bylo možné odvodit právní odpovědnost nebo záruku.

Environmentalni politika obrazek