Etický kodex

Eticky kodex

Orientace na zákazníka. Rodinné hodnoty. Inovace. Orientace na úspěch. Na těchto hodnotách je vybudována skupina Lapp. Naše jasně definované hodnoty nás posílily jako společnost a jako rodinný podnik víme, že jenom díky našemu společnému úsilí – prostřednictvím týmové práce v naší společnosti a s našimi obchodními partnery – budeme úspěšní. A základem toho jsou naše hodnoty. Pokud každý den přizpůsobíme své chování těmto hodnotám a pokud se budeme chovat k sobě a k našim obchodním partnerům slušně a s respektem, zachováme trvale úspěšný rozvoj skupiny Lapp jako předního dodavatele systémových řešení v oblasti kabelů a kabelové konfekce. V tomto Etickém kodexu se snažíme přesněji popsat, co naše hodnoty znamenají pro naši každodenní práci. Doufáme, že Vám to bude nápomocné.

Stuttgart, prosinec 2014, Představenstvo Lapp Holding AG


Preambule

Nejvyšší prioritou pro naši společnost je absolutní dodržování veškerých právních předpisů, což je také nedílnou součástí našich klíčových hodnot. Implementace a dodržování jsou upraveny v řadě vnitřních pokynů a směrnic. Klíčové prvky jsou shrnuty v Etickém kodexu s cílem usnadnit zaměstnancům plnění těchto požadavků. Pravidla obsažená v tomto Etickém kodexu platí pro vztah mezi příslušnou společností skupiny Lapp a jejími zaměstnanci a slouží jako programové prohlášení pro spolupráci s našimi dodavateli a obchodními partnery. Tento kodex nevytváří žádná práva ve prospěch třetích stran.


1.
Zásady

Chování v souladu se zákonem

Prosazujeme zásadu legálnosti při všech činnostech, opatřeních, smlouvách a ostatních transakcích skupiny Lapp. Schvalujeme zásadu jednání výhradně v mezích zákona bez ohledu na to, zda z toho skupina Lapp bude či nebude mít nějaký prospěch. Všichni naši zaměstnanci jsou osobně odpovědní za dodržování zákonů ve své pracovní oblasti. Je zakázáno přesvědčovat třetí strany k nezákonnému jednání nebo vědomě přispívat k případnému nezákonnému jednání.

Vedoucí pracovníci odpovídají za to, že v jejich oblastech působnosti nedojde k žádnému porušení zákonů a tohoto Etického kodexu. Musí dát jasně najevo, že porušení zákonů je odsuzováno a bude mít za následek disciplinární řízení bez ohledu na pozici zaměstnance v hierarchii společnosti. Vedoucí pracovníci na celém světě mají povinnost přijmout vhodná opatření k tomu, aby zaměstnanci byli vždy informováni o aktuálních právních předpisech a mohli tak jednat odpovědně.

Odpovědnost za dobré jméno skupiny Lapp

Všichni zaměstnanci musí při plnění svých povinnosti věnovat náležitou pozornost dobrému jménu skupiny Lapp.


2.
Lidská práva

Celosvětově působící skupina Lapp potvrzuje svoji společenskou odpovědnost. Na základě řízení orientovaného na hodnoty a se zřetelem na mezinárodně uznávaná lidská práva, základní zásady Mezinárodní organizace práce (MOP) a platné zákony v různých zemích a místech, i jako projev uznání různých kultur, aplikuje následující zásady:

a. Chování vůči zaměstnancům

Respektujeme a chráníme lidskou důstojnost každého jednotlivce. Diskriminace a obtěžování nebudou tolerovány v žádné ze společnosti skupiny Lapp. Tolerována nebude zvláště diskriminace na základě etnických nebo kulturních znaků, invalidity, pohlaví, náboženské víry, věku či sexuální orientace. Všichni naši zaměstnanci mají právo, aby se s nimi zacházelo slušně, zdvořile a s respektem.

b. Dětská práce a nucená práce

Dětská práce a nucená práce nebudou tolerovány a budou odmítány bez výjimky, a to i v případě našich obchodních partnerů.

c. Bezpečnost při práci, protipožární opatření, ochrana zdraví a životního prostředí

Je povinností všech zaměstnanců předcházet rizikům ohrožujícím osoby a životní prostředí, minimalizovat dopady na životní prostředí a úsporně využívat zdroje. Procesy, provozy a provozní materiály musí splňovat platné zákonné a interní požadavky týkající se bezpečnosti při práci, protipožárních opatření a ochrany zdraví a životního prostředí. Zdraví, bezpečnost při práci a slušné pracovní podmínky jsou důležitou součástí politiky společnosti. Je třeba se vyhnout látkám, které jsou škodlivé pro zdraví a používání surovin z konfliktních oblastí (konfliktní minerály).

d. Kvalifikace

Zaměstnanci ve skupině Lapp jsou vždy vybíráni, najímáni a povyšováni na základě jejich kvalifikace pro danou funkci, jejich dovedností a jejich osobnostních předpokladů. Společnost podporuje účelné, kontinuální a na potřeby orientované vzdělávání svých zaměstnanců, s cílem podpořit vysokou úroveň výkonnosti a vysokou kvalitu práce. V souladu s tímto Etickým kodexem jsou zaměstnanci pravidelně informováni o aktuálních tématech.


3.
Předcházení střetu zájmů

Vedlejší pracovní poměr je přípustný pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti. Souhlas bude udělen, pokud neexistuje žádné riziko negativního dopadu na výkon práce. Zaměstnancům bude povoleno vykonávat vedlejší činnosti pro konkurenční firmy, dodavatele nebo zákazníky, pokud mají předchozí písemný souhlas od příslušné dceřiné společnosti (zaměstnavatele) nebo regionální holdingové společnosti. Rozhodnutí budou prováděna případ od případu.

Obchodní spolupráci se společnostmi, v nichž má zaměstnanec, jeho partner/partnerka nebo blízký rodinný příslušník obchodní podíl nebo pracuje na vedoucí pozici a kde je zaměstnanec na pozici ovlivňující obchodní vztah a mohl by se vyskytnout střet zájmů, lze navázat pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné dceřiné společnosti (zaměstnavatele) nebo regionální holdingové společnosti.

Zapojení obchodních partnerů pro soukromé účely

Zaměstnanci mohou zapojit obchodního partnera skupiny Lapp pro soukromé účely pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní dceřiné společnosti nebo regionální holdingové společnosti, pokud jejich práce zahrnuje přímé zapojení do zakládání nebo vyřizování objednávek a je zde tedy možnost střetu zájmů. Toto ustanovení se nevztahuje na obecně dostupné zboží a služby.


4.
Zacházení s informacemi

Vykazování

Všechny naše záznamy, zprávy a prohlášení musí být přesné a pravdivé. Musí se dodržovat obecně přijaté účetní zásady a v souladu s nimi musí být údaje a ostatní záznamy úplné, správné, včasné a uspořádané. Vytvářet záznamy, soubory apod. s využitím důvěrných informací, které patří společnosti, je dovoleno pouze, pokud to přímo slouží zájmům skupiny Lapp a jsou splněny všechny standardy pro ochranu údajů.

Zachování mlčenlivosti

Důvěrné informace, které patří společnosti, musí být drženy v tajnosti. Tato povinnost platí i po ukončení zaměstnaneckého poměru.

a. Ochrana údajů a bezpečnost informací

Při vývoji a zpracování všech (IT podporovaných) obchodních procesů je potřeba zajistit, jak právo na ochranu osobnosti a soukromí, tak i bezpečnost informací na základě a v souladu s platnými zákonnými požadavky, které se týkají ochrany osobních údajů, IT a bezpečnosti dat.

Pokud se v souvislosti s obchodními procesy shromažďují, zpracovávají a/nebo předávají osobní údaje (zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců nebo dalších zúčastněných osob), musí být v rámci EU (Evropská unie) a EEA (Evropský hospodářský prostor) dodržovány zejména následující zásady ochrany údajů:

  • Zákaz podléhající povolení: osobní údaje se nesmí shromažďovat, zpracovávat ani předávat, není-li to povoleno na základě výslovné, zákonné úpravy nebo výslovného, dobrovolného a informovaného souhlasu dotčenou stranou.
  • Vymezený účel a nutnost: osobní údaje se smí zpracovávat pouze pro účel, pro který byly shromážděny a případné shromažďování, zpracování nebo předávání údajů musí být omezeno na údaje, které jsou nezbytné pro tento předem stanovený účel.
  • Transparentnost: údaje by měly být vždy shromažďovány přímo od dotčené strany, která by při shromažďování údajů měla být informována o účelu tohoto shromažďování, totožnosti orgánu provádějícího shromažďování/odpovědného orgánu (správce údajů) a o tom, zda budou tyto údaje předávány třetím stranám. Dotčená strana má dále právo na informace týkající se shromážděných údajů.

b. Bezpečnost IT

Bezpečnost dat a IT systémů (bezpečnost informací) musí být zajištěna pro všechny procesy pomocí vhodných a náležitých technických a organizačních opatření (především řízení vstupu a přístupu, šifrování, přihlašování, firewallů a zálohování).


5.
Chování vůči obchodním partnerům a třetím stranám

Všichni zaměstnanci mají povinnost dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže, jak jsou definována platným zákonem. Zvláště není dovoleno vymezovat prodejní oblasti nebo si rozdělovat zákazníky s konkurentem ani uzavírat dohody nebo si s konkurenty vyměňovat informace týkající se cen/cenových kalkulací, dodavatelských vztahů a podmínek upravujících tyto vztahy, výrobních kapacit nebo nabídek. To samé platí pro výměnu informací vztahujících se k tržním a investičním strategiím. Tento zákaz se nevztahuje jenom na písemné dohody, ale i na ústní dohody nebo tiché dohody (vědomé paralelní chování).

Není dovoleno uzavírat dohody se zákazníky a dodavateli, pokud takové dohody mají omezovat svobodu zákazníků samostatně stanovovat jejich ceny a ostatní podmínky při dalším prodeji.

a. Vztahy s dodavateli a zákazníky

Dohody se zákazníky a dodavateli musí být uzavírány pouze ve prospěch zájmů společnosti. Všichni zaměstnanci musí dodržovat předpisy pro vnitřní kontroly (např. „kontrolu čtyř očí“). Dodavatelé musí být vybíráni výhradně na základě konkurenčních výhod, založených na srovnání cen, kvality, vlastností a vhodnosti nabízených výrobků nebo služeb.

b. Úplatky, korupce a další pobídky

Dohody nebo vedlejší dohody týkající se přijetí výhody nebo preferenčního chování jednotlivých osob v souvislosti se zprostředkováním obchodu, oceněním, dodáním, vypořádáním nebo úhradou objednávek jsou zakázány. Jakékoli pokusy dodavatelů nebo zákazníků vyvíjet nekalý vliv na rozhodnutí zaměstnanců Lapp se musí hlásit odpovědným vedoucím pracovníkům.

Případné provize či odměny vyplacené autorizovaným prodejcům, zástupcům nebo poradcům musí být rozumné a úměrné práci vykonané těmito osobami. Nesmí být dohodnuty žádné výhody, u kterých lze předpokládat, že jsou zcela nebo zčásti určeny jako platby úplatků.

Nejvyšší opatrnost je nutná při přijímání a nabízení darů a dalších výhod (například účast na akcích bez přímé obchodní souvislosti), včetně pozvánek (od dodavatelů nebo zákazníků a pro dodavatele nebo zákazníky). Finanční rozsah těchto darů a výhod se musí posuzovat tak, aby příjemce nemusel zamlčovat jejich přijetí a aby se příjemce nemusel cítit dlužný. V případě pochybností je třeba získat písemný souhlas odpovědného vedoucího pracovníka.

c. Dary

Společnosti skupiny Lapp poskytují peněžní dary a dary v naturáliích v oblastech vzdělávání, vědy, kultury a sociálních záležitostí. O udělení těchto darů rozhodují výhradně ředitelé a Představenstvo Lapp Holding AG. Tyto dary musí být uděleny na základě nesobeckých a nezištných pohnutek.


6.
Kvalita a bezpečnost výrobků

„Úspěch díky kvalitě“ je jednou z hlavních zásad naší obchodní politiky. Naším cílem je splnit požadavky našich zákazníků na vysokou kvalitu a bezpečnost. Opatření k zajištění těchto požadavků jsou důkladná a trvalá. Pokud se i přes veškerou naši snahu vyskytnou vady, přijímáme opatření k jejich odstranění v souladu s právními předpisy a smluvními závazky a s jasnou prioritou prevence zranění či ztrát na životech.


7.
Nahlašování porušení kodexu

Tento Etický kodex je základní součástí hodnot skupiny Lapp, podle nichž pracujeme. Je nezbytné, aby tyto hodnoty byly dodržovány jednotně v rámci celé skupiny – každý zaměstnanec je odpovědný za jejich dodržování.

Vedoucí pracovníci nesou zvláštní odpovědnost, neboť přenášejí obsah tohoto Etického kodexu na spolupracovníky svým příkladným chováním.

Všichni zaměstnanci mají právo upozornit vedoucí pracovníky na okolnosti, které naznačují, že došlo k porušení tohoto Etického kodexu. Toto lze učinit i anonymně. Hlášení budou prošetřena a v případě potřeby budou přijata nápravná opatření.


Máte-li pochybnosti o tom, jak byste se měli chovat v dané situaci nebo pokud byste chtěli nahlásit porušení tohoto Etického kodexu, neváhejte zavolat na následující vyhrazené číslo: +49 711 7838 8888, nebo nám napište na compliance@lappgroup.com.

Další užitečné informace spolu s nejčastějšími dotazy naleznete v komunitě LappNet „Global: Code of Conduct“


8.
Kontrola

Každá společnost je odpovědná za dodržování tohoto Etického kodexu i dalších vnitřních předpisů v rámci její působnosti. Oddělení interního auditu má neomezené právo k získávání informací a provádění kontrol, nebrání-li tomu právní předpisy. Při provádění kontrol věnuje oddělení interního auditu pozornost dodržování tohoto Etického kodexu a jeho dodržování zahrnuje do svých hodnotících kritérií.