Etický kodex

LAPP růžice hodnot

LAPP růžice hodnot

Orientace na zákazníka. Rodinné hodnoty. Inovace. Orientace na úspěch. Na těchto hodnotách je vybudována skupina LAPP a díky nim jsme jako společnost silní. Coby rodinný podnik víme, že jenom zásluhou našeho společného úsilí – prostřednictvím týmové práce v naší společnosti a s našimi obchodními partnery – budeme úspěšní. A základem toho jsou naše hodnoty. Pokud každý den přizpůsobíme své chování těmto hodnotám a pokud se budeme chovat k sobě a k našim obchodním partnerům slušně a s respektem, zachováme trvale úspěšný rozvoj skupiny LAPP jako předního dodavatele systémových řešení v oblasti kabeláže a spojovací techniky. Toto hodnotově orientované jednání je úkolem a odpovědností každého z nás.

Manažeři hrají v tomto ohledu obzvlášť důležitou roli – musí jít příkladem. V tomto Etickém kodexu se snažíme přesněji popsat, co naše hodnoty znamenají pro naši každodenní práci. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že představenstvo nebude tolerovat žádné formy podplácení, korupce, diskriminace ani žádné jiné přestupky vůči našim základním hodnotám, a proto bude takové jednání důsledně sledovat a postihovat.

Představenstvo LAPP Holding AG


Preambule

Nejvyšší prioritou pro naši společnost je absolutní dodržování veškerých právních předpisů, což je také nedílnou součástí našich klíčových hodnot. Implementace a dodržování jsou upraveny v řadě vnitřních pokynů a směrnic. Klíčové prvky jsou shrnuty v Etickém kodexu s cílem usnadnit zaměstnancům plnění těchto požadavků. Tento Etický kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny LAPP po celém světě. Skupina LAPP však očekává, že Etický kodex budou dodržovat také všichni ostatní pracovníci (např. praktikanti a konzultanti).

 Pravidla obsažená v tomto Etickém kodexu platí pro vztah mezi příslušnou společností skupiny LAPP a jejími zaměstnanci a slouží jako programové prohlášení pro spolupráci s našimi dodavateli a obchodními partnery.  Tento kodex nezakládá žádná práva ve prospěch třetích stran.

ZÁSADY

Jednání v souladu se zákonem

Všechny činnosti, opatření, smlouvy a ostatní transakce skupiny LAPP realizujeme v souladu se zákonem. Schvalujeme zásadu jednání výhradně v mezích zákona bez ohledu na to, zda z toho skupina LAPP bude či nebude mít nějaký prospěch. Všichni naši zaměstnanci jsou osobně odpovědní za dodržování zákonů ve své pracovní oblasti.

Je zakázáno přesvědčovat třetí strany k nezákonnému jednání nebo vědomě přispívat k takovému jednání. Jednání v rozporu se zákonem není v zájmu společnosti a může mít za následek trestní stíhání, náhradu škody a ztrátu objednávek.
 

Chování k sobě navzájem a zaměstnanecké zásady 
 

Skupina LAPP si uvědomuje svou sociální a společenskou odpovědnost, kterou jako celosvětově působící obchodní skupina nese. Na základě hodnotově orientovaného řízení společnosti a se zřetelem k mezinárodně uznávaným lidským právům, základním zásadám Mezinárodní organizace práce (MOP), platným zákonům a kulturním aspektům v různých zemích a na různých místech aplikuje následující zásady:

 a. Chování k sobě navzájem

Naše kultura řízení se vyznačuje respektem a důvěrou. Respektujeme a chráníme lidskou důstojnost každého jednotlivce. Diskriminace a obtěžování nebudou tolerovány v žádné ze společností skupiny LAPP. Zejména nebude tolerována diskriminace na základě etnických nebo kulturních znaků, invalidity, pohlaví, náboženské víry, věku či sexuální orientace.
 
Všichni naši zaměstnanci mají právo na to, aby se s nimi zacházelo slušně, zdvořile a s respektem. Uznáváme také právo všech zaměstnanců zakládat na demokratickém základě v rámci právních předpisů odbory a orgány zastupující zaměstnance.

 b. Dětská práce a nucená práce

Dětská práce a nucená práce nebudou tolerovány a budou odmítány bez výjimky, a to i v případě našich obchodních partnerů. Pokud dojde k odhalení nucené nebo dětské práce přímo či nepřímo související s naší společností, například u dodavatele, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit, aby bylo možné vyvodit důsledky. 

c. Kvalifikace a odměňování

Zaměstnanci ve skupině LAPP jsou vždy vybíráni, najímáni a povyšováni na základě jejich kvalifikace pro danou funkci, jejich dovedností a jejich osobnostních předpokladů. Společnost podporuje účelné, kontinuální a na potřeby orientované vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zajistit vysokou úroveň výkonnosti a vysokou kvalitu práce.Všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za odvedenou práci. Odměňování a jiné výhody odpovídají přinejmenším příslušným národním a místním právním předpisům nebo úrovni obvyklé v daném národním hospodářském sektoru a regionu.

Zamezuje střetu zájmu 

Zásadně je nutné obchodní a osobní zájmy přísně oddělovat. Střet zájmů může nastat, jestliže zaměstnanci podniknou kroky nebo budou mít osobní zájmy, jež by mohly být v rozporu s jejich prací pro skupinu LAPP.

V takovém případě lze potenciálním škodám předejít pouze otevřenou komunikací a úplnou transparentností. Pokud si nejste jisti, zda by daná situace mohla vyvolat střet zájmů, vždy se poraďte se svým nadřízeným.

a. Vedlejší činnosti

Vedlejší činnosti jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti. Souhlas bude udělen, pokud neexistuje žádné riziko negativního dopadu na výkon práce. Zaměstnancům bude povoleno vykonávat vedlejší činnost pro konkurenční firmy, dodavatele nebo zákazníky, jen pokud mají předchozí písemný souhlas od příslušné místní společnosti LAPP. O jednotlivých případech bude rozhodováno individuálně. 
  
b. Obchodní vztahy

Obchodní spolupráci se společnostmi, v nichž má zaměstnanec, jeho partner/partnerka nebo blízký rodinný příslušník obchodní podíl nebo pracuje na vedoucí pozici a kde je zaměstnanec na pozici ovlivňující obchodní vztah a mohl by se vyskytnout střet zájmů, lze navázat pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní společnosti LAPP.

c. Zapojení obchodních partnerů pro soukromé účely

Zaměstnanci mohou zapojit obchodního partnera skupiny LAPP pro soukromé účely pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní společnosti LAPP, pokud jejich práce zahrnuje přímé zapojení do přidělování nebo vyřizování objednávek a je zde tedy možnost střetu zájmů. Toto ustanovení se nevztahuje na obecně dostupné zboží a služby.

Nakládání s informacemi
 

Informace a jejich zpracování jsou klíčovou součástí a podmínkou úspěchu všech obchodních aktivit. Při nakládání s informacemi je třeba věnovat největší pozornost přesnosti a správnosti potřebné míře důvěrnosti a ochraně údajů.

a. Vykazování

Všechny naše záznamy, zprávy a prohlášení musí být přesné a pravdivé. Je nutné dodržovat obecně přijaté účetní zásady. Vytvářet záznamy, soubory apod. s využitím důvěrných informací společnosti je dovoleno pouze tehdy, pokud to přímo slouží zájmům skupiny LAPP a jsou splněny všechny standardy pro ochranu údajů.

b. Zachování mlčenlivosti

Důvěrné informace, které patří společnosti, musí být drženy v tajnosti.
 
c. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací

Za ochranu osobních údajů nese v konečném důsledku zodpovědnost příslušný manažerský tým a nemůže ji delegovat. Přitom se zaměřujeme zejména na dodržování zásad legálnosti, omezení ke stanoveným účelům, minimalizace, vyvarování se určitých údajů a transparentnosti.Naším cílem je zpracovávat údaje přesně, v dobré víře a omezit jejich uchovávání, přičemž zachováváme integritu a důvěrnosttěchto údajů. Za to neseme patřičnou odpovědnost, stejně jako za dodržování dotčených práv a všech dalších ustanovení příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.

Při vývoji a zpracování všech obchodních procesů (podporovaných IT) je potřeba zajistit jak právo na ochranu osobnosti a soukromí, tak i bezpečnost informací. To se děje na základě a v souladu s platnými zákonnými požadavky, které se týkají ochrany osobních údajů, zabezpečení IT a bezpečnosti dat.   
Pokud se v souvislosti s obchodními procesy shromažďují, zpracovávají nebo předávají osobní údaje (zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců nebo dalších zúčastněných osob), dodržuje skupina LAPP v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) evropské předpisy na ochranu osobních údajů.

Chování vůči obchodním partnerům a třetím stranám  

Při jednání s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb apod.) a státními úředníky je třeba jednoznačně oddělit obvyklý obchodní vztah a osobní zájmy. Obchodní vztahy s našimi obchodními partnery se vyznačují etickým chováním. Skupina LAPP dodržuje pravidla spravedlivé hospodářské soutěže a podporuje veškeré snahy o udržení volného trhu a otevřeného výběrového řízení na národní i mezinárodní úrovni. Skupina LAPP proto nebude usilovat o žádné smlouvy, kterých by mohlo být dosaženo jen za cenu porušení zákona.

a. Dohody, kartely a obcházení hospodářské soutěže

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže definovaná platnými zákony. Zejména není dovoleno rozdělovat si s konkurencí prodejní oblasti nebo zákazníky ani s ní uzavírat dohody či vyměňovat informace týkající se cen či cenových složek, dodavatelských vztahů a podmínek ovlivňujících tyto vztahy, výrobních kapacit nebo přístupu k nabídkám. Stejná omezení platí pro výměnu informací ohledně tržních a investičních strategií.

Tento zákaz se vztahuje nejen na písemná smluvní ujednání, ale také na ústně uzavřené dohody a tiché vědomé paralelní chování.

b. Výběr obchodních partnerů

Dohody se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb musí být uzavírány výhradně v zájmu společnosti. Všichni zaměstnanci musí dodržovat předpisy pro vnitřní kontrolu (např. „kontrolu čtyř očí“). Dodavatelé musí být vybíráni pouze na základě konkurenčních výhod, založených na srovnání cen, kvality, vlastností a vhodnosti nabízených výrobků nebo služeb.

Kromě toho očekáváme také od našich obchodních partnerů dodržování těchto zásad.

c. Úplatky, korupce a další pobídky

Skupina LAPP netoleruje žádnou formu uplácení, korupce ani jakékoli jiné protiprávně poskytnuté nepřiměřené výhody. Jakékoli pokusy ze strany dodavatelů nebo zákazníků o nečestné ovlivnění rozhodování zaměstnanců skupiny LAPP musí být nahlášeny odpovědným manažerům.
 
Nanejvýš restriktivně je nutné se chovat v souvislosti s výměnou darů nebo pozvánek s obchodními partnery. Finanční rozsah těchto darů a výhod se musí posuzovat tak, aby příjemce nemusel zamlčovat jejich přijetí a aby se nemusel cítit dlužný. V případě pochybností je třeba získat písemný souhlas odpovědného vedoucího pracovníka.

Pozvánky od obchodních partnerů na události obecně společenské povahy (např. sportovní nebo kulturní události) jsou přípustné, pokud odpovídají běžné obchodní praxi, nemají nepřiměřeně vysokou hodnotu a jsou rovněž úměrné běžnému životnímu standardu zainteresovaných osob. V případě pochybností o přiměřenosti odměn, darů nebo pozvánek se předem poraďte se svým nadřízeným. 
  
d. Dary a sponzorování

Společnosti skupiny LAPP poskytují peněžní dary a dary v naturáliích v oblastech vzdělávání, vědy, kultury a sociálních záležitostí. Při udělování darů dbá skupina LAPP na to, aby dary byly transparentní, to znamená, aby bylo možné dohledat příjemce daru a jeho využití. Poskytování darů jednotlivcům a platby na soukromé účty jsou zakázány.

Cílem sponzorských aktivit skupiny LAPP je plnit společenskou odpovědnost a podporovat  povědomí o společnosti. Sponzoring tedy představuje výměnný obchod. Přitom je třeba vždy dbát na to, aby přijaté a darované požitky byly ve vzájemně přiměřeném poměru. Dary i sponzorské aktivity vyžadují souhlas místního vedení.


e. Chování na veřejnosti

Každý zaměstnanec skupiny LAPP je reprezentantem naší společnosti. Jakékoliv chování se přímo nebo nepřímo promítá na skupinu LAPP. Zaměstnanci se proto musí vyvarovat chování, které by mohlo mít negativní vliv na naši image u zákazníků, ostatních zaměstnanců či široké veřejnosti. To se týká zejména také komunikace na sociálních sítích a na internetu. Všichni zaměstnanci musí při výkonu svých povinností dbát na dobré jméno skupiny LAPP.

 

Kvalita, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost


„Úspěch díky kvalitě“ je jednou z hlavních zásad naší obchodní politiky. Kromě dodržování zákonných požadavků aktivně usilujeme o zvýšení našeho přínosu pro ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci.

a. Kvalita

Naším cílem je plnit vysoké požadavky našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost. Opatření k zajištění těchto požadavků jsou důkladná a trvalá. Pokud se i přes veškerou naši snahu vyskytnou závady, přijímáme v souladu s právními předpisy a smluvními závazky a s jasnou prioritou prevence zranění či ztrát na životech opatření k jejich odstranění
 
b. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Je povinností všech zaměstnanců předcházet rizikům ohrožujícím osoby a životní prostředí a úsporně využívat zdroje. Procesy, provozy a provozní materiály musí splňovat platné zákonné a interní požadavky týkající se bezpečnosti při práci, protipožárních opatření a ochrany zdraví a životního prostředí. Zdraví, bezpečnost při práci a dobré pracovní podmínky jsou důležitou součástí politiky společnosti. V našich výrobních závodech i samotných výrobcích je třeba se vyvarovat používání látek, které jsou škodlivé pro zdraví.

 c. Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost

Dodržujeme platné předpisy o ochraně životního prostředí a snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí, jak je to jen možné. Rovněž usilujeme o udržitelné a k životnímu prostředí šetrné nakládání se všemi přírodními zdroji.  Vyhýbáme se používání surovin z konfliktních oblastí (konfliktní minerály). Snažíme se omezit náš negativní vliv na životní prostředí na technicky a organizačně nezbytné minimum. Velký důraz klademe rovněž na to, aby naši dodavatelé, subdodavatelé a jejich partneři při spolupráci s námi splňovali zákony a předpisy o ochraně životního prostředí.

Dodržování Etického kodexu jako úloha managementu, hlášení protiprávního jednání a monitorování


Tento Etický kodex je základní součástí hodnot skupiny LAPP, podle nichž pracujeme. Je nezbytné, aby tyto hodnoty byly dodržovány jednotně v rámci celé skupiny – za to je odpovědný každý zaměstnanec.

a. Dodržování jako úkol managementu

Všichni vedoucí pracovníci skupiny LAPP musí zajistit dodržování tohoto Etického kodexu v jejich oblasti odpovědnosti a zodpovídají za to, že v jejich oblasti odpovědnosti nedochází k žádnému porušování právních předpisů nebo tohoto Etického kodexu, kterému bylo možné zabránit nebo ho ztížit náležitým dohledem. Vedoucí pracovníci jsou povinni informovat zaměstnance o tomto Etickém kodexu a jeho obsahu a obeznámit je s ním. Musí dát rovněž jasně najevo, že porušování zákonů nebude tolerováno a bude mít za následek disciplinární řízení bez ohledu na pozici zaměstnance v hierarchii společnosti. Vedoucí pracovníci musí jít v tomto ohledu příkladem a musí jednat v souladu s principy přijetí, uznání a důvěry.

  
b. Hlášení porušení kodexu

Všichni zaměstnanci mají právo upozornit vedoucí pracovníky na okolnosti, které naznačují, že došlo k porušení tohoto Etického kodexu. Toto lze učinit i anonymně. Hlášení budou prošetřena a v případě potřeby budou přijata nápravná opatření.

c. Monitorování

Každá společnost skupiny LAPP je odpovědná za dodržování tohoto Etického kodexu i dalších vnitřních předpisů v rámci její působnosti. Oddělení interního auditu má neomezené právo k získávání informací a provádění kontrol, pokud tomu nebrání právní předpisy. Při provádění kontrol věnuje oddělení interního auditu pozornost dodržování tohoto Etického kodexu a jeho dodržování zahrnuje do svých hodnotících kritérií.