Proudová zatížitelnost

Proudová zatížitelnost a dimenzování kabelů a vodičů

Dimenzování jmenovitých průřezů vodičů na proudovou zatížitelnost s ohledem na zatížení v nerušeném provozu je velmi složitá problematika.

Při výběru, dimenzování a použití kabelů a vodičů v souladu s určeným účelem je třeba při výpočtu jmenovitého průřezu vodiče vzít v úvahu různé ovlivňující faktory. Zpravidla se jedná o normativní podklady pro způsoby uložení, individuální podmínky použití a provozní stavy instalace.

Společnost LAPP jako výrobce kabelů, vodičů a dalších systémově relevantních produktů nesmí ze zákonných pojišťovacích důvodů interpretovat různorodé a specifické požadavky zákazníků. K tomuto účelu musí být zapojeny akreditované projekční kanceláře, které potvrdí převzetí instalace oficiálními dokumenty.

Přesto bychom Vás rádi podpořili tímto průvodcem, který Vám pomůže bezpečně používat naše produkty.

Normy

Podkladem pro výpočet proudového zatížení a průřezů kabelů a vodičů je mezinárodní norma IEC 60364-5-52 (International Electrotechnical Commission). Tato norma se zabývá „Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems“.
V Evropě byla tato norma například převedena do harmonizačního dokumentu HD 60364-5-52, „Electrical Installations of Buildings“.
V Německu byl původní text HD přenesen do DIN VDE 0100-520. Navíc byly přidány národní doplňky, které nejsou obsaženy v původní verzi HD. V České republice byla původní HD převzata do ČSN 33 2000-5-52.

Přípustné proudové zatížitelnosti a typy pokládky byly později shrnuty v DIN VDE 0298-4 (v České republice v ČSN 33 2000-5-523). Jedná se tedy o mix národních a mezinárodních směrnic.

POZNÁMKA: V jiných zemích a regionech mohou mít různé národní předpisy za následek odlišné hodnoty. DIN VDE 0298-4 proto nelze obecně převést do jiných zemí, ale musí být individuálně zkontrolována zákazníkem.

Pro napájecí kabely se jmenovitým napětím 0,6/1 kV (např. NYY) je normativním základem pro výpočet proudové zatížitelnosti a odpovídajícího jmenovitého průřezu vodiče DIN VDE 0276-603.
Základem této normy je evropský harmonizační dokument HD 603, resp. řada IEC 60287.

VLIVY PROSTŘEDÍ A REDUKČNÍ FAKTORY

Teplota

Provozní teplota je nejvyšší dovolená teplota na vodiči při nerušeném provozu (informace v technickém listu)
Teplota okolí je teplota okolního média. Základní zatížitelnost při uložení ve vzduchu je při okolní teplotě +30 °C
POZNÁMKA: Okolní teplota musí být vždy nižší než teplota vodiče, jinak nemůže docházet k výměně tepla.

 Ovlivňující faktory

  • Seskupení kabelů a obvodů
  • Počet zatížených žil
  • Izolační směs
  • Třída napětí
  • Odlišná okolní teplota od +30 °C
  • Navinuté kabely

Příklad výpočtu průřezu

Při stanovení vhodného jmenovitého průřezu vodiče s přihlédnutím k redukčním faktorům je výchozím bodem pro výpočet provozní proud systému. Provozní proud se dělí jeden po druhém redukčními faktory. Výsledek ukazuje fiktivní proudové zatížení, podle kterého zvolíte nejbližší vyšší hodnotu v základní tabulce proudového zatížení a dojdete tak k přibližnému jmenovitému průřezu kabelu.

Zadání:

                                                         ÖLFLEX CLASSIC 110 (Teplota vodiče při pevném uložení 80 °C)
Provozní proud 10 A
Počet zatížených žil 3
Počet kabelů v instalační trubce 3 (Tabulka 12-6, faktor 0,70)
Odlišná okolní teplota 40 °C (Tabulka 12-2, faktor 0,89)

Výpočet:

10 ampérů ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 ampérů (fiktivních)

Podle tabulky 12-1 (DIN VDE 0298-4, tabulka 11) by tato hodnota 16,1 ampérů vedla ke jmenovitému průřezu 1,5 mm² při 18 ampérech.

V případě daného průřezu se redukční faktory vynásobí proudovou zatížitelností jmenovitého průřezu podle tabulky 12-1 (DIN VDE 0298-4, tabulka 11).

POZNÁMKA: Při seskupení dotýkajících se jednožilových vodičů nebo svázaných kabelů na površích, je třeba před použitím redukčních faktorů použít jiný redukční faktor (DIN VDE 0298-4, tabulka 10).