Politika ochrany dat - www.karieralapp.cz

Ochrana dat

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem Otrokovice, Kvítkovice, Bartošova 315, PSČ 765 02, IČ: 255 19 506 („LAPP Czech Republic s.r.o.“) přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků i ostatních návštěvníků webových stárnek velice vážně a přísně dodržuje příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). V žádném případě nejsou společností LAPP Czech Republic s.r.o. zpracovávané osobní údaje prodávány a není s nimi nakládáno ani jinak v rozporu s právními předpisy.
Následující informace poskytuje přehled o tom, jak společnost LAPP Czech Republic s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů a za jakým účelem jsou ty které osobní údaje zpracovávány. Návštěvník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a k účelům níže uvedeným a je informován o svých právech.


Osobní data

Osobní údaje jsou jakékoliv údaje o osobních nebo věcných poměrech, týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby. Do této kategorie spadají informace, jako je například jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Osobními daty nejsou informace, které nemají přímé spojení se skutečnou identitou osoby – jako například anonymizované údaje o navštívených internetových stránkách nebo počet uživatelů stránky.


Odpovědné subjekty

Odpovědnými subjekty ve smyslu Zákona jsou společnost LAPP Czech Republic s.r.o., jako správce osobních údajů, a společnosti U. I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, D-70565 Stuttgart, Lapp Service GmbH, Oskar-Lapp-Straße 2, D-70565 Stuttgart a Digiparden GmbH, Oberbettringer Str. 15, D-73525 Schwäbisch Gmünd, jako zpracovatelé osobních údajů.


Bezpečnost osobních údajů

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. provádí veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění osobních dat před ztrátou nebo zneužitím. Data jsou ukládána na bezpečném místě, které není veřejně přístupné.


Zpracování osobních údajů

Při návštěvě kariérní webové stránky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. (www.karieralapp.cz), ukládají webové servery společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. standardně za účelem bezpečnosti systému dočasně následující údaje:

  • spojovací data dotazujícího počítače (IP adresu),
  • identifikační data použitého internetového prohlížeče a operačního systému návštěvníka,
  • internetové stránky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. navštívené návštěvníkem,
  • datum a délku návštěvy.

Osobní údaje nad tento rámec, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou zpracovávány, ledaže by byly návštěvníkem dobrovolně zadány, například v rámci zaslání životopisu, průzkumu, veřejné soutěže nebo požadavku na informace. Automaticky zaznamenávané údaje nemůže společnost LAPP Czech Republic s.r.o. přiřadit konkrétním osobám. Syntéza těchto údajů s údaji z jiných zdrojů není prováděna, údaje jsou navíc po statistickém vyhodnocení vymazány.

Odvolání souhlasu a vymazání údajů

Návštěvník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo uplatnit své právo na přístup k údajům, které o něm jsou společností LAPP Czech Republic s.r.o. zpracovávány, právo na opravu těchto údajů jsou-li nepřesné, a právo na vysvětlení domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. K tomu postačuje zaslání e-mailu na adresu: zivotopisy@lappgroup.com.
Osobní údaje budou vymazány:

  • když návštěvník odvolá svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů,
  • když zpracování osobních údajů návštěvníka už dále není potřebné k účelu, pro který byly údaje poskytnuty,
  • když zpracování osobních údajů není možné z jakýchkoli jiných právních důvodů.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro optimalizaci internetových stránek s ohledem na specifické potřeby návštěvníků je zajištěn sběr a zpracování pseudonymizovaných údajů prostřednictví řešení a technologie Google Analytics společnosti Google Inc. (www.google.com). Data se používají k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymy. Pro tyto účely mohou být použity Cookies, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Bez výslovného souhlasu návštěvníka nedojde k propojení profilu s daty prostřednictvím nosiče pseudonymu. Zejména je zajištěna ochrana IP adresy, jejíž rozpoznání je znemožněno, jakmile uživatel vstoupí na internetové stránky, což brání přiřazení uživatelských profilů k IP adresám.


Cookies


Webové stránky společnost LAPP Czech Republic s.r.o. (www.karieralapp.cz) používají na více místech „Cookies“. Ty slouží k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a spolehlivější. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opětovnou identifikaci uživatele. Tyto soubory jsou uloženy v počítači návštěvníka prostřednictvím jím používaného internetového prohlížeče. Většina Cookies používaných společností LAPP Czech Republic s.r.o. jsou tzv. „Session-Cookies“, které jsou při opuštění stránek uživatelem automaticky vymazány.
Na druhé straně používá společnost LAPP Czech Republic s.r.o. i „permanentní Cookies“, a to pro uchování informací o návštěvnících, kteří navštěvují stránky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. opakovaně. Tímto lze dosáhnout optimálního vedení uživatelů s cílem nabídnout jim při opakované návštěvě pokud možno co nejrozmanitější internetové stránky s novými obsahy. Obsah permanentního Cookies je omezen na identifikační číslo. Jméno, IP-adresa atd. nejsou ukládány.
Stránky je možné prohlížet i bez ukládání Cookies. Návštěvníci mohou ve svém internetovém prohlížeči zakázat ukládání Cookies, omezit jejich ukládání jen na některé internetové stránky nebo nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby je o zaslání Cookies informoval. Návštěvníci mohou rovněž Cookies vymazat ze svého pevného disku (složka: „Cookies“). V tomto případě ale může dojít k omezení zobrazení stránek a uživatelského rozhraní.
Cookies nepůsobí žádné škody a neobsahují viry.


Právo na informace


Návštěvník je oprávněn kdykoli bezplatně nahlížet u společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. nebo u zpracovatelů do osobních údajů uložených o jeho osobě a požadovat informace o jejich původu, příjemci a účelu zpracování. Informace jsou podávány písemně. Žádost o informace je nutno podat písemně u společnosti LAPP Czech Republic s.r.o., Otrokovice, Kvítkovice, Bartošova 315, PSČ 765 02, s žádostí je nutno prokázat totožnost žadatele (např. zasláním žádosti z e-mailové adresy registrované u společnosti LAPP Czech Republic s.r.o., přiložením kopie osobního průkazu). Informace o druhu uložených osobních údajů podává i pracovník pověřený ochranou osobních údajů na e-mailové adrese: zivotopisy@lappgroup.com.

Další informace

Návštěvník bere na vědomí, že při přenosu dat po internetu není možno při současném stavu techniky zajistit jejich úplnou ochranu. Návštěvník bere na vědomí, že má povinnost zajistit bezpečnost jím předávaných dat po internetu.
Důvěra zákazníků i ostatních návštěvníků webových stránek je pro společnost LAPP Czech Republic s.r.o. velice důležitá. Proto je společnost LAPP Czech Republic s.r.o. připravena kdykoli zodpovědět dotazy týkající se zpracování osobních údajů. Pokud by měl návštěvník otázku, na kterou nenalezl odpověď v této informaci o ochraně osobních údajů nebo pokud by návštěvník potřeboval podrobnější informace, může se kdykoli obrátit na pracovníka pověřeného ochranou dat na e-mailové adrese: zivotopisy@lappgroup.com.