Odborný lexikon 

Absorpce (Absorption)

Příčina útlumu optického vlnovodu.

ACR

Zkratka pro „Attenuation to Crosstalk Ratio“ (Poměr přeslechů a útlumů). Hodnota ACR udává vztah mezi přeslechem a útlumem při určité frekvenci.

Adheze (Adhesion)

Vlastnost vnějšího pláště kabelu charakterizovaná lepivostí, přilnavostí a těsností. Minimální adheze je důležitá např. při použití kabelů ve vlečných řetězech, aby nedocházelo k jejich vzájemnému slepení.

Adresní sběrnice (Adress bus)

Systém navzájem souvisejících kabelů, které mohou sloužit k přenosu adresovaných bitů v přenosu informací.

Ampér (Ampere)

Intenzita elektrického proudu protékajícího vodičem. Jednotka elektrického proudu (A).

ANSI

 

Zkratka pro „American National Standards Institute“ (Americký národní standardizační institut). Instituce v USA, která podobně jako v Německu DIN vyvíjí a zveřejňuje normy.

Anténní kabely (Antenna cable)

Anténní kabely jsou koaxiální vysokofrekvenční kabely pro připojení uživatelů, domovní rozvody a samostatné anténní rozvody. Používají se především v zařízeních pro příjem a rozvod rozhlasu a televize. Musí zajišťovat přenos signálu s minimálními odrazy.

Armování (Armouring, armour)

Nazývá se také Pancéřování. Armování slouží k mechanické ochraně vodičů a kabelů. Vyrábí se nejrůznějším způsobem a z nejrůznějších materiálů podle předpokládaného namáhání kabelu. Může být vyrobeno z opletu z ocelových drátů, z kulatých nebo plochých ocelových drátů, pásového železa nebo z kombinace těchto materiálů.

AS

Zkratka „Australian Standard“ (Australská norma).

ASI (Actor Sensor Interface)

Sběrnicový systém pro nejnižší úrovně automatizace. Umožňuje jednoduché připojení čidel, akčních členů a integrovaných systémů na první úrovni řízení. Viz Princip Master/Slave. Až 248 binárních vstupů a výstupů v jedné síti, data i napájení v jednom kabelu, připojovací technika zabezpečená proti přepólování, délka kabelu 100 m nebo s repeaterem (opakovačem) až 300 m, volná struktura sítě ve formě stromu, krytí až IP 67, doba cyklu < 5 ms, vysoká odolnost proti rušení a vysoká provozní bezpečnost.

ASME

Zkratka „American Society of Mechanical Engineers“ (Americká společnost strojních inženýrů), USA.

ASTM

Zkratka „American Society of Testing and Materials“ (Americká společnost pro zkoušení a materiály), USA.

ATEX schválení (ATEX approval)

Schválení je nezbytné při použití přístrojů a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s jejich určením.

AWG (American wire gauge)

Zkratka pro „American Wire Gauge“. Standardní výraz pro průměr drátu. Čím je číslo AWG menší, tím je průměr drátu větší. Skutečné hodnoty (mm) jsou závislé na konstrukci jádra, zda je použit pevný vodič nebo lanko.

AWG kabely, AWG vodiče (American wire gauge)

Kabely nebo vodiče podle amerických průřezů/rozměrů. Vysoké číslo AWG → malý průřez, nízké číslo AWG → velký průřez (viz tabulka T16).

AWM

Označení UL pro Appliance Wiring Material.

Backbone

Jako backbone nebo sekundární kabeláž se ve strukturované kabeláži označuje propojení mezi rozvaděčem budovy a jednotlivými poschoďovými rozvaděči.

BALUN

Balun je pojem složený z „balanced“ a „unbalanced“. Baluns slouží impedanční a symetrické úpravě různých přenosových médií v měděných sítích.

Bandážování (Banding)

Ovinutí svazku žil relativně úzkými proužky papíru, textilu, plastu nebo kovu za účelem zvýšení mechanických nebo izolačních vlastností.

Barevný kód (Colour code)

Pro jednotné označování metalických a optických kabelů bylo různými institucemi, mj. EIA, DIN a IEC, standardizováno barevné značení. Barevné značení izolace párů žil pro metalické kabely se v jednotlivých normách značně liší. Výrobci tyto normy důsledně neuplatňují, ale používají často také vlastní barevné kódy.

Barevný potisk (Colour print)

Pláště nebo izolační obaly se barevně potiskují převážně pomocí kovového kolečka, na jehož obvodu je zrcadlově vyryt příslušný sled znaků. Přebytečná barva je stírána tzv. raklí.

BASEC

Zkratka pro „British Approvals Service for Cabels“ (Britský certifikační orgán pro kabely). Certifikační místo, Velká Británie a Severní Irsko.

Baud

Jednotka přenosové rychlosti dat. Jeden krok za sekundu. 1 bit/s = baud, 1 Mbit/s = 1 Mbaud. Viz také Bit

Báze mědi (Copper base)

Peněžní hodnota, kterou je vyjádřena základní cena mědi obsažená v kabelech a vodičích.

Bel

1 bel = 10 decibelů. Ve vysokofrekvenční technice běžná jednotka pro útlum a jako v případě decibelu se jedná o bezrozměrný poměr čísel.

Bezhalogenový (Halogen free)

Látky, které neobsahují žádné halogeny, jako např. chlór (Cl), bróm (Br), jód (J) nebo fluor (F), označujeme jako bezhalogenové.

Binární (Binary)

Použití pouze dvou hodnot k přenosu informace. Nejčastěji značeno 0 a 1 v tzv. dvojkové soustavě. Aplikace je nejčastěji ve sdělovací a výpočetní technice.

Bit

Nejmenší jednotka pro vyjádření binárních dat, má hodnotu 0 nebo 1. Je základní jednotkou pro přenos informací v digitálních systémech. Jeden byte je skupina 8 bitů.

British Standard Wire Gauge

Označuje se také jako NBS (New British Standard), SWG (Standard Wire Gauge), Legal Standard a Imperial Wire Gauge. Je to modifikace Birmingham Wire Gauge a jedná se o normu pro všechny dráty platnou ve Velké Británii.

BS

Zkratka pro „British Standard“. Normy Velké Británie, obdoba VDE v Německu.

BSI

Zkratka pro „British Standard Institution“ (Britský normalizační institut), Velká Británie.

Bubny (Reels)

Aby bylo možné přepravní náklady a dobu přípravy k použití udržet na co nejnižší úrovni, jsou velké délky kabelů a vodičů dodávány navinuté na bubny. Kromě toho se při velkých délkách kabelů šetří spojky a příslušné spojovací soupravy. Dodací délky jsou omezeny např. tažností a ohebností vodiče nebo kabelu a jeho hmotností nebo objemem. Existuje mnoho různých velikostí bubnů.

Butadienstyrol syntetický kaučuk (Styrol)

Používá se jako izolační materiál pro telekomunikační kabely (viz Dielektrikum). Má dobrou elektrickou pevnost, ale není odolný proti rozpouštědlům.

CAN

Controller Area Network. Komunikační systém řízený výsledkem. Zdroj informací tyto předává všem připojeným uzlům.

Canadian Electrical Code

Viz CEC

CCC

Zkratka pro „China Compulsory Certificate“. Výrobky, které podléhají povinné certifikaci, smějí být do Číny importovány, v Číně prodávány a při obchodních aktivitách v Číně používány teprve tehdy, když byla CCC certifikace výrobku vyžádána a udělena.

CE

Zkratka pro „Communauté Européenne“ (Evropské společenství).

CE označení (CE marking)

Skládá se z písmen CE a upozorňuje na to, že takto označený výrobek je vyroben v souladu se všemi příslušnými směrnicemi EU. CE znamená, že fyzická nebo právnická osoba, která označení CE provedla nebo zařídila, se přesvědčila o tom, že výrobek splňuje všechny směrnice unie k úplné harmonizaci, a že byl podroben všem předepsaným postupům pro ověření shody.

CEBEC

Zkratka pro „Comité Electronique Belge“ (Belgická elektrotechnická komise). Certifikační orgán, Belgie.

CEC

Zkratka pro „Canadian Electrical Code“. Kanadská verze amerického „National Electrical Code“ (NEC).

CEE

Zkratka pro „International Commission on Rules of Electrical Equipment“ (Mezinárodní komise pro elektrotechnická zařízení). Označení pro evropský normalizační institut.

CEI

Zkratka pro „Commission Electrotechnique Internationale“ (Mezinárodní elektrotechnická komise).

CENELEC

Zkratka pro „Comité Européen de Normalisation Electrotechniques“ (Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice).

Charakteristická impedance (vlnový odpor) (Characteristic impedance)

Charakteristická impedance Z0 je důležitý parametr vedení. Pokud je vedení zakončeno impedancí komplexně sdruženou s impedancí Z0, je veškerá energie přenášená vedením spotřebována v ukončovací impedanci (nedochází k odrazům). Pokud je ukončovací impedance odlišná, část energie je v ní spotřebována a část se ve formě odražené vlny vrací zpět ke zdroji. Odražená vlna se skládá s vlnou přímou a na vedení vzniká stojaté vlnění. Charakteristická impedance je také rovna poměru napětí a proudu postupné vlny. Na bezeztrátovém vedení je Z0 reálná, u běžných vedení má malou imaginární složku. Hodnota charakteristické impedance vedení závisí na příčných rozměrech vedení, na jeho tvaru a na dielektriku.

Chloroprenové polymery, syntetický kaučuk (Polychloroprene-rubber)

Syntetický kaučuk (pryž/rubber) má dobrou odolnost vůči rozpouštědlům při velmi dobrých hodnotách pevnosti, je nesnadno hořlavý, avšak velmi drahý (kvalitní pryžové kabely, lepidla Pattex).

Chování při hoření (Fire behavior)

Zkouška chování kabelů a vodičů při působení plamene za podmínek definovaných normou.

Chromatická disperze (rozptyl) (Chromatic dispersion)

Soubor jevů závisejících na vlnové délce, které vedou k omezení šířky pásma, jako např. disperze optického kabelu a disperze pláště.

Cín (Tin)

Používá se k pocínování měděných drátů.

Circular Mil (CM)

Rozměrový údaj pro průřezy vodičů kruhového průměru. 1 mil = 1/1000 inch (0,001").

Citlivost přijímače (Receiver sensitivity)

Světelný výkon požadovaný přijímačem pro přenos signálu s minimálními poruchami. U digitálního přenosu signálu se většinou uvádí střední světelný výkon (ve W nebo dBm), který umožňuje dosáhnout podílu chybových bitů v řádu 10-9.

Cladding

Skleněná (plastová) obkladová vrstva, která obklopuje jádro optického vlákna.

CNOMO

Zkratka pro „Comité de Normalisation des Moyens de Production“ (Normalizační komise výrobních prostředků pro francouzský automobilový průmysl), Francie.

Coating

Plastová vrstva nanesená na povrch pláště optických kabelů nebo přímo na obložení skleněného vlákna za účelem zachování původní neporušenosti. Slouží jako mechanická povrchová ochrana.

Compound

Jako compound se označují směsi materiálů z polymerních plastů s plnivy. Často jsou polymery míchány s barvami, pomůckami pro zpracování, vlákny a jinými plnivy.

Core

V technice optických kabelů se označuje jako optické jádro.

CSA

Zkratka pro „Canadian Standards Association“ (Kanadský institut pro normalizaci a zkušebnictví). Obdoba VDE v Německu.

Čtyřka (Quad)

Způsob stáčení, při kterém se stáčí čtyři jednožilové vodiče do svazku, tzv. čtyřky (telefonní kabely).

D.C.

Zkratka pro „Direct Current“ (Stejnosměrný proud).

Datová sběrnice (Data bus)

Systém navzájem souvisejících kabelů, které slouží k přenosu informace, bitů.

Datový kabel (Data transmission cable)

Kabel nebo vodič, který je díky své konstrukci schopen s nízkou chybovostí přenášet impulsy elektrického zpracování dat. Podle náchylnosti datových impulsů k poruchám mají kabely jednodušší (párové) nebo komplikovanější (stíněné) konstrukce (značka UNITRONIC® u firmy LAPP KABEL s.r.o.).

Decibely (Decibel)

Decibel je logaritmický poměr dvou úrovní (např. vstupní úrovně k výstupní). Jednotka je bezrozměrná a uvádí se v dB.

DEL

Zkratka pro „Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke“ (Německá elektrolytická měď pro elektrotechnické účely). DEL je burzovní cena mědi s čistotou 99,5 % v EUR/100 kg (viz T17).

Délka zkrutu (Length of lay, length of twist)

Délka zkrutu je měřítkem pro dráhu (měřeno ve směru odélnéosy), kterou urazí prvky jedné vrstvy po ovinutí o 360°, např.40 mm. Běžně se používá také údaj „počet zkrutů“ na metr, např. 40 mm = 25 zkrutů.

DEMKO

Zkratka pro „Danmarks Elektriska Materialkontrol“. Dánská instituce pro normalizaci a zkušebnictví. Zkušební a certifikační orgán. Činnost obdobná jako VDE/UL.

DESINA®

VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. – Svaz německých výrobců obráběcích strojů) vyvinul s DESINA® (DEzentrale und Standardisierte INstAllationstechnik – Decentralizovaná a standardizovaná instalační technika) obsáhlou celkovou koncepci pro standardizaci elektrických instalací zařízení a strojů. Barevná označení kabelů:

  • Servokabel, stíněný: barva pláště oranžová RAL 2003
  • Kabel pro měřicí systémy, stíněný: barva pláště zelená RAL 6018
  • Silový kabel, nestíněný: barva pláště černá RAL 9005
  • Ovládací kabel 24 V, nestíněný: barva pláště šedá RAL 7040 (podobná 7001)
  • Hybridní kabel pro provozní sběrnici – Cu a FO: barva pláště fialová RAL 4001
  • Kabel pro snímače/akční členy, nestíněný: barva pláště žlutá RAL 1021

DeviceNet™

Jednoduchý komunikační systém na bázi CAN k propojení průmyslových automatizačních prostředků (snímačů mezních hodnot, fotobuněk, motorových spouštěčů, frekvenčně řízených pohonů, operátorských terminálů apod.) s nadřazenými řídicími systémy. Jako přenosové médium se používají dva stočené stíněné páry vodičů v jednom kabelu. Jeden slouží pro komunikaci (s přenosovou rychlostí 125, 250 nebo 500 kbit/s při délkách kabelů 500 m, 250 m, resp. 100 m) a druhý k napájení připojeného zařízení (max. 8 A při stejnosměrném napětí 24 V).

Dielektrická konstanta (DK) (Dielectric constant (DC))

Je materiálová konstanta dielektrika. Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) uvádí, kolikrát větší bude kapacita kondenzátoru, když bude místo vzduchu použit jako izolační materiál

dielektrikum. Pokud vynásobíme DK prázdného prostoru relativní permitivitou, získáme DK dielektrika.

Dielektrikum (Dielectric)

Látka, která je elektricky nevodivá vůči nosičům elektrického náboje, tedy izolující. Jako dielektrikum se označuje elektricky izolující látka, ve které vnější elektrické pole (např. mezi deskami kondenzátoru) vytváří pole opačné polarity. Dielektrikum působí tak, že statické elektrické pole zůstane zachováno i bez neustálého přívodu elektrického náboje. (Vlivem svodu však dojde posléze

k vybití).

DIN

Zkratka pro „Deutsches Institut für Normung“ (Německý normalizační institut). Sídlo v Berlíně, Německo.

DIN EN

Evropská norma přejatá do německé soustavy norem.

Disperze

Rozptyl doby průchodu signálu v optickém vodiči. Skládá se z různých částí: rozptylu kmitání, rozptylu materiálu a vlnového rozptylu vodiče. V důsledku rozptylu působí optický vodič pro přenášené signály jako vysokofrekvenční filtr (viz Přenosová funkce).

DKE

Zkratka pro „Deutsche Kommission Elektrotechnik und Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE“. Jedná se o orgán německého institutu pro normalizaci (DIN) a jejího nositele „Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik“ (VDE). Jako národní orgán pro zpracování norem v elektrotechnice a informační technice zabezpečuje DKE důležité oblasti jako bezpečnost, EMC, konstrukční prvky a provedení od klasických sítí pro přenos elektrické energie přes sítě pro mobilní telefony až po software a internetové protokoly. DKE je německým členem evropských a celosvětových institucí pro normalizaci. Výsledky normalizační práce v IEC, CENELECETSI převádí DKE do národních norem a zveřejňuje je.

Dotykové napětí (Contact voltage)

Část poruchového napětí, které se může objevit na neživé části elektrického zařízení a může být přemostěno člověkem (při dotyku).

Druhy třmenů (Lever series)

K uzamčení spojení horního pouzdra se spodním u hranatých konektorů EPIC® slouží jednou rukou ovládaný podélný třmen, popř. centrální třmen nebo oběma rukama ovládané příčné třmeny.

Duplexní provoz (Duplex operation)

Přenos dvou nezávislých signálů po jedné dráze.

ECAD konstrukční norma

Konstrukční norma ECAD je na výrobcích nezávislá norma pro popis zboží a inženýrských dat v elektrotechnice, obzvlášť při výrobě strojů a zařízení.

EIA

Zkratka pro „Electronic Industries Alliance“ (Sdružení elektronického průmyslu).

Elastomery (Elastomere, elastic)

Látky, jejichž elastická tažnost umožňuje působením minimální síly protáhnout svou výchozí délku nejméně na dvojnásobek a které se po přerušení silového působení opět rychle a prakticky úplně vrátí do původního tvaru. Elastomery jsou vysokomolekulární látky, jejichž pružnost závisí na stupni zesíťování. Největší rozdíl mezi elastickým a plastickým materiálem je ve stavu před a po zatížení. Elastomery se díky svým dobrým elektrickým a mechanickým vlastnostem používají ve velkém rozsahu pro opláštění a izolaci žil kabelů a vodičů.

Elektrické obvody (Electric circuits)

V jednom kabelu lze provozovat obvody s různým napětím, pokud je izolován pro nejvyšší napětí, které se může v kabelu vyskytnout – VDE 0113 část 1 a VDE 0100 část 520.

Elektrické pole (Electric field)

Pokud je kabel pod napětím, vytváří se v jeho okolí elektrické pole, které může mít podle konstrukce kabelu různou formu. V oblasti nízkého napětí do ca 1 kV nemají elektrická pole téměř žádný vliv na rozměry tloušťky stěny izolace. Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti jsou v oblasti vysokého napětí kladeny velké nároky na materiály a rozměry. Elektrické pole je vektorovou veličinou a znázorňuje se siločárami. Hustota těchto siločar ukazuje velikost síly, která působí mezi dvěma body siločáry (napětí).

Elektrický odpor (Electric resistance)

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na látce vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě. Dobré vodiče kladou malý odpor, špatné vodiče kladou velký odpor. Převrácená hodnota elektrického odporu je fyzikální veličina, která se nazývá elektrická vodivost. Jednotkou je ohm (Ω).

Elektrický průřez vodiče (Electric Cross Section of Conductor)

Je stanoven měřením elektrického odporu vodiče.

Elektřina (Electricity)

Forma energie, která je způsobena prouděním volných nosičů náboje elektronů a iontů. Elektrická energie se vyrábí v generátorech nebo chemickou či tepelnou přeměnou.

Elektromagnetická ochrana (Electromagnetic protection)

Ochrana před rušením, které působí zvenku na kabel (imise). Ochrana před rušením, které vychází z kabelu do vnějšího prostředí (emise). Např. oplet z pocínované mědi (Stínění).

ELOT

Zkratka pro „Hellenic Organization for Standardization“. Certifikační orgán, Řecko.

EMC

Zkratka pro „Electromagnetic compatibility“ (Elektromagnetická kompatibilita/slučitelnost). Schopnost systému, zařízení nebo přístroje uspokojivě pracovat v elektromagnetickém prostředí a současně tak, aby sám nezpůsoboval elektromagnetické rušení, které by bylo nepřijatelné pro okolní systémy, zařízení nebo přístroje v něm umístěné.

EMK

Zkratka pro „Elektromotorische Kraft“ (Elektromotorická síla).

EMS

Zkratka pro „Electromagnetic Susceptibility“ (Elektromagnetická odolnost vůči rušení). Funkční odolnost posuzovaného objektu vůči elektromagnetickému rušení.

EN

Zkratka pro evropské normy (European Standards).

Energetický řetěz (Cable carrier)

Skupina kloubově propojených nosných prvků pro směrované dynamické vedení flexibilních vodičů energií všeho druhu.

EPDM

Zkratka pro „Ethylen-Propylen-Dien-Monomere“ (syntetický kaučuk). Chemicky příčně vázaný elastomer s dobrými elektrickými izolačními vlastnostmi a vynikající flexibilitou při nízkých a vysokých teplotách.

EPIC®

Zkratka pro „Environmental Protected Industrial Connector“. Registrovaná obchodní značka pro odolné průmyslové konektory skupiny Lapp.

ePLAN®

ePLAN® je rozšířený CAE software pro vytváření elektrotechnických projektů a dokumentace při výrobě strojů a zařízení. S kmenovými daty výrobků skupiny Lapp a databází kabelů je možné automatické přiřazení jednotlivých žil ve schématech programu ePLAN®. ePLAN® je výrobek firmy ePLAN® Software & Service GmbH & Co.KG. Viz www.eplan.de

EPR

Zkratka pro „Ethylene–Propylene-Rubber“ (etylen-propylenový kaučuk).

ETSI

Zkratka pro „European Telecommunication Standards Institute“ (Evropský institut pro telekomunikační normy). Má mimo jiné za úkol vyvíjet společné normy pro evropský integrovaný elekomunikační systém.

Etylen-propylenový kaučuk (Ethylene-Propylene-Rubber)

Viz EPR

Extrudér (Extrusionline)

Vlastní překlad pro extruder je „vytlačovací stroj“. Je poháněn motorem a má tvar pohybujícího se „šneku“ uvnitř válce. Náplň tvoří granulát z termoplastu. Granuláty, tzn. sypká směs stejně velkých zrnitých těles, jsou polotovary různých plastů pro výrobu kabelů nebo jinak vyjádřeno, extruder je zařízení, které kontinuálně zahřívá, zahušťuje, míchá a homogenizuje přiváděný granulát.

F/FTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové stínění plastovou fólií kašírovanou hliníkem (F) s kroucenými páry stíněnými fólií kašírovanou hliníkem (FTP). Podobná konstrukce jako u kabelů

F/UTP. Tyto stíněné kabely jsou obvykle používány v aplikacích 10 GBaseT.

F/UTP (FTP)

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové stínění plastovou fólií kašírovanou hliníkem (F) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel má podobnou konstrukci jako běžné UTP kabely s dodatečnou fólií pod vnějším pláštěm kabelu. Další společný název pro tento kabel je FTP. Kabely F/UTP jsou běžné v aplikacích 10 GBaseT.

Farad

Jednotka elektrické kapacity.

FDDI

Zkratka pro „Fiber Distributed Data Interface“. Typ sítě z dvojitého prstence s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s a optickým kabelem jako přenosovým médiem.

Flexibilita (Flexibility)

Výrobek (zde kabel) je flexibilní, pokud se může pohybovat tam a zpět, aniž by byla ovlivněna jeho funkčnost (např. výtahové kabely, kabely pro použití ve vlečných řetězech nebo kabely pro roboty).

Fluoretylenpropylen (FEP)

Výrobek z řady TEFLON®. Plast pro vysoké teploty, chemicky velmi odolný, velmi dobré elektrické vlastnosti, avšak ne cenově výhodný. TEFLON® je registrovaná obchodní značka firmy Du Pont de Nemours.

Fólie (Foil)

Plastové, kovové nebo pokovené plastové fólie jsou používány pro různé účely. Plastové fólie mají mechanické ochranné účinky, např. polstrování pod stíněním nebo ochrana žil před pořezáním při odpláštění. Kovové fólie slouží pro elektrické odstínění.

Formát GAEB (GAEB-Format)

Zkratka pro „Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen“. Popisuje datový formát, ve kterém mohou projekční kanceláře vytvářet prováděcí projekty popř. podklady pro výběrová řízení na projekty v průmyslu, projekty pro infrastrukturu a projekty technického vybavení budov. Na stránce www.lappkabel.de jsou k dispozici texty výběrových řízení v běžných formátech GAEB 90 (*.d81) a GAEB 2000 (*.p81) ke stažení.

Formát ÖNORM (ÖNORM-Format)

Rakouský formát pro texty výběrového řízení.

Formát SIA (SIA-Format)

Švýcarský formát pro texty výběrového řízení.

Fotodioda

Polovodičová dioda, která absorbuje světlo a přivádí volné nosiče náboje jako fotoelektrický proud k vnějšímu obvodu. Rozlišujeme fotodiody PIN a lavinové fotodiody.

Fotovoltaika (Photovoltaic)

Fotovoltaikou rozumíme přímý převod sluneční energie na elektrickou energii pomocí solárních článků. Fotovoltaika je dílčí oblastí solární techniky, která zahrnuje další technické využití sluneční energie.

Frekvence (Frequency)

Počet změn polarity střídavého proudu za sekundu. Jednotkou je 1 Hertz (1 Hz).

GOST

Normalizační institut v Rusku (srovnatelný s VDE v Německu, British Standard ve Velké Británii, IMQ v Itálii, UTE ve Francii)

HAR

Zkušební značka harmonizovaného kabelu podle norem CENELEC HD. Udělovat ji mohou pouze akreditované zkušebny jako např. VDE, USE, BASEC, USE, SEV.

Harmonizační klíč (Harmonizing key)

Viz Příloha, tabulka T6

HD

Zkratka pro harmonizační dokument. HD mají v EU status evropské harmonizované normy (jako EN).

Hertz

Jednotka pro frekvenci střídavého proudu. Standardně v EU 50 Hz.

Hliníkový plášť (Aluminium sheath)

Hliníkový plášť je lehčí než olověný, má lepší vodivost a větší pevnost, musí být však překryt plastovým pláštěm, který zajistí ochranu proti korozi.

Hmotnost mědi (Cu číslo) (Copper weight)

Vyjadřuje hmotnost mědi, která je obsažena v kabelech a vodičích. Udává se v kg/km.

Hustota (Density)

Poměr hmotnosti k objemu tělesa. Je-li hmotnost M a objem V, je hodnota hustoty ρ = M : V. Jednotkou je kg/m3.

Hvězdicový vazební člen (Connector)

Centrální prvek hvězdicových pasivních optických sítí. Spojuje četné vysílače a přijímače a rozděluje výkon světelného signálu, který dodává vysílač, rovnoměrně na všechny připojené přijímače.

Hybridní kabely (Hybrid cable)

Kabely s různými přenosovými prvky, jako např. optické vlákno, měděný vodič, vysokofrekvenční vodič.

ICEA

Zkratka pro „Insulated Cable Engineers Association“. Podvýbor NEMA, USA.

Identifikační vlákno (Tracer thread)

Vlákno, jehož struktura, barva nebo barevná kombinace je přiřazena určitému výrobci kabelů, resp. vodičů a jako ochranná známka registrována a chráněna. Poskytuje informaci o výrobci příslušných kabelů (u skupiny Lapp je tato barva okrově žlutá).

Identifikační značení žil (Core ident code)

Barevné značení žil nízkonapěťových kabelů a vodičů podle normy VDE 0293-308/HD 308 S2/ČSN 33 0166 ed. 2

IEC

Zkratka pro „International Electrotechnical Commission“ (Mezinárodní elektrotechnická komise). Normalizační výbor pro mezinárodní normování elektromateriálu, resp. mezinárodní komise pro normování v elektrotechnice a elektronice.

Index kyslíku (Oxygen index)

Procentuální podíl kyslíku v okolním vzduchu potřebný k tomu, aby se udrželo hoření po odstranění plamene. Protože přirozený obsah kyslíku ve vzduchu je ca 21 %, látky s indexem kyslíku větším než 22 obecně po odstranění plamene samy zhasnou (jsou samozhášivé). Tento pojem se vyskytuje především u bezhalogenových vodičů a kabelů.

Index lomu (Refraction index, refractive index)

Faktor n, který udává, kolikrát je rychlost světla v opticky hustém médiu (např. skle) menší než ve vakuu. Přesnější označení: fázový index lomu.

Intenzita (Intensity)

Hustota výkonu na ploše, kterou prochází záření, např. na zářivé ploše světelného zdroje nebo na ploše průřezu optického kabelu (běžná jednotka W/cm2).

Intenzita proudu (Current)

Elektrická veličina, měřená v ampérech. Proud = napětí/odpor (zjednodušený vztah vhodný pro praktické výpočty).

Interaktivní (Interactive)

Vlastnost dvou systémů působit na sebe oboustranně za účelem výměny informací.

Interbus

Na nejnižší úrovni hierarchického modelu automatizace jsou kladeny zvláštní požadavky na komunikační systém. Velký význam mají náklady na připojení, schopnosti v reálném čase a krátké doby cyklu. Přenášené údaje, nejčastěji naměřené hodnoty nebo hodnoty řízení, jsou typicky dlouhé jen několik bitů. Na tyto speciální požadavky je specializovaný INTERBUS-S se svým souhrnným rámcovým protokolem normovaným v DIN 19258. S taktováním 500 kbit/s a netto

přenosovým výkonem ca 50 % lze realizovat i časově kritická řízení přes sběrnicový systém. S ca 1 000 000 uzlů INTERBUS-S, které jsou celosvětově používány, patří systém k předním sběrnicovým

systémům. V některých oblastech, jako je např. propojení měničů kmitočtu a technika pohonů, lze dokonce hovořit o vůdčím postavení na trhu.

Internet

Celosvětová virtuální datová síť.

ISDN

Zkratka pro „Integrated Services Digital Network“. Digitální telekomunikační síť určená pro přenos řeči, textu, obrazu a dat.

ISO

Zkratka pro „International Organization for Standardization“. Mezinárodní organizace, která vytváří mezinárodně uznávané normy.

Izolace (Insulation)

Zabránění průchodu elektrického proudu pomocí nevodivé látky. Nevodivé jsou látky (označované jako izolanty), které neobsahují žádné nebo jen jednotlivé volné (vodivé) elektrony. Mezi izolanty

patří mj. různé plasty, pryž, keramika, porcelán, sklo, papír a pryskyřice. (Izolanty v kondenzátorech a radiofrekvenčních kabelech jsou označovány jako Dielektrikum.

Izolační odpor (Insulation resistance)

Elektrický odpor změřený mezi dvěma elektrodami stejnosměrným napětím na nekovovém materiálu.

Jádro (Central element)

Viz Jádro

Jádro (Central filler)

Jádro je konstrukční prvek, na kterém jsou umístěny další konstrukční prvky.

Jádro (Core)

Jádro je jednak konstrukční prvek, na kterém jsou umístěny další prvky vodiče nebo kabelu a jednak středová část optického kabelu, která je určena pro přenos světla.

Jednotlivý drát (Single wire)

Výchozí produkt pro všechny ostatní výrobky z drátů. Je neizolovaný, tedy bez izolační vrstvy.

Jednovidové vlákno (Monomode fibre)

Optické vlákno s malým průměrem jádra, v němž se může šířit jen jediný vid, základní vid. Tento typ optického vlákna se hodí zejména pro širokopásmový přenos na velké vzdálenosti, neboť jeho šířka přenosového pásma je omezena jen chromatickou disperzí (rozptylem).

 

Jednovidové vlákno (Single-mode fiber)

Optický vodič, který je schopen při provozní vlnové délce šířit pouze jediný vid.

Jiskrově bezpečný (Intrinsically safe)

Elektrická instalace, které je sama o sobě z hlediska nebezpečí výbuchu bezpečná, tzn. ve které nemůže vzniknout jiskra schopná zapálení. Všechny součásti včetně kabelů a vodičů mají mít modrou barvu (RAL 5015), (např. kabely ÖLFLEX® EB, ÖLFLEX® EB CY, UNITRONIC® EB CY z programu skupiny Lapp).

Jmenovité napětí (Nominal voltage)

Jmenovité napětí je napětí, na které se vztahuje provedení a zkoušky elektrických kabelů s ohledem na jejich elektrické vlastnosti. Jmenovité napětí se vyjadřuje pomocí dvou údajů střídavého napětí Uo/U ve voltech. Uo = efektivní hodnota napětí mezi krajním vodičem a středem uzlu transformátoru spojeného se zemí. U = efektivní hodnota napětí mezi dvěma krajními vodiči vícežilového kabelu nebo systému z jednožilových vodičů.

Jmenovité napětí (Rated voltage)

Hodnota napětí, podle kterého jsou dimenzovány konektory a ke kterému jsou vztaženy určité provozní vlastnosti. Jde o štítkovou hodnotu nejvyššího provozního napětí.

Jmenovitý proud (Rated current)

Proud stanovený výrobcem, většinou při okolní teplotě +40 °C, který může trvale protékat konektorem, tzn. současně všemi kontakty, které jsou připojeny na největší možné vodiče, přičemž nesmí být překročena horní mezní teplota.

Kabel (Cable)

Soustava navzájem elektricky izolovaných a mechanicky spojených žil nebo také jednotlivá žíla obklopená obalujícími vrstvami (pláštěm). Plášť (obaly) chrání žíly před škodlivými vlivy všeho druhu.

Kabely se používají k přenosu elektrické energie (napájecí kabely), přenosu informací pomocí elektrického proudu (datové kabely) nebo přenosu informací prostřednictvím světelných vln (optické kabely). Podle konstrukce (umístění a počtu vodičů, použitého materiálu, ochrany proti klimatickým vlivům…) se rozlišují například kabely symetrické, nesymetrické, stíněné, nestíněné, ploché, n-žilové (n je počet vodičů), zemní, podmořské, vysokonapěťové, pancéřované. Podle provedení se označují také jako „vodiče“. Exaktní rozlišení těchto pojmů není možné. Obecně mluvíme o kabelech, jedná-li se o vícežilová provedení a o vodičích v případě jednožilových variant.

Kabel pro přenos dat (Data transmission cable)

Kabely nebo vodiče, které jsou vzhledem ke své konstrukci vhodné pro pokud možno bezchybný přenos dat (impulzů). V závislosti na citlivosti dat (impulsů) se používají kabely jednodušší konstrukce (párově stočené) nebo složitější (většinou stíněné) – značka UNITRONIC® u skupiny Lapp.

Kabel s pryžovou izolací (Rubber insulated cable)

Kabel s pryžovým pláštěm. V programu skupiny Lapp např. H05RR/ RN-F, H07RN-F (dříve: NMHÖU/NSHÖU).

Kabelová vývodka (Cable gland)

Značka SKINTOP® u skupiny Lapp. Kabelová vývodka je součást elektrického zařízení, která slouží pro přivedení kabelu nebo izolovaného vodiče do pláště (výrobku) a zajišťuje uchycení a utěsnění kabelu. Může mít také další funkce, např. ochranu proti nadměrnému ohybu kabelu, odlehčení tahu, vyrovnání potenciálu, uzemnění, odizolování nebo kombinace těchto funkcí.

Kabelové pouzdro (Hood)

Pouzdro konektoru, které může mít horní nebo postranní vývod kabelu (se závitem PG nebo metrickým). Kabelové pouzdro je libovolně kombinovatelné s vestavným, soklovým nebo spojkovým

pouzdrem.

Kabelový strom (Cable tree)

Soubor jednožilových vodičů nebo kabelů sdružený pomocí nylonových pásků, spirál nebo hadic. Tvar vzniká podle potřeby při svazování, protože různé spotřebiče v elektrických obvodech přístrojů

a zařízení jsou prostorově odděleny a spojení jednotlivými kabely je nutné často rozvětvovat.

Kabely bateriové (Battery cables)

Spojovací prvek mezi baterií a generátorem v motoru. Tyto kabely jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány podle specifikací a požadavků zákazníků.

Kabely jeřábové (Crane cables)

Jeřábové kabely jsou napájecí kabely pro jeřáby venku nebo v hale (u skupiny Lapp např. ÖLFLEX® CRANE).

Kabely optické (Glass fibre cable)

Slouží přenosu dat. Místo elektrické energie zde jako transportní prostředek slouží světlo.

Kabely pro ruční nářadí (Cables for hand-held machinery)

Kabely pro ruční nářadí jsou připojovací a prodlužovací kabely pro elektrické nářadí, které se používá venku nebo v uzavřených prostorách (u skupiny Lapp např. ÖLFLEX® 540 P/CP, ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® 400, ÖLFLEX® 500 P, ÖLFLEX® SF...).

Kabely pro vlečné řetězy (Power chain cables)

Kabely pro vlečné řetězy jsou kabely, které se používají v energetických řetězech, (u skupiny Lapp např. ÖLFLEX® FD, ÖLFLEX® SERVO FD, ÖLFLEX® CHAIN, UNITRONIC® FD plus).

Kabely pro vozidla (Automative cable)

Kabely pro automobily jsou vodiče a kabely, které se používají v motorových vozidlech a v nákladních automobilech (u skupiny Lapp např. kabely ÖLFLEX® TRUCK).

Kampus (Campus)

Kampusová nebo primární kabeláž vytváří propojení mezi různými budovami v jedné strukturované kabeláži.

Kapacita (Capacity)

Elektrická veličina měřená ve Faradech. Častěji se používají násobky mF, μF, nF, pF – veličina 1 F je pro elektrotechnickou praxi příliš vysoká.

Klouzek (Talcum)

Klouzek je minerální lehce mastný přírodní produkt. Používá se v práškové formě jako antiadhezní a lubrikační prostředek. Používá se i ve směsích se slídou. Při oplášťování svazku žil se tento svazek

nejprve popráší klouzkem, aby se horký materiál pláště nepřilepil na izolaci žil. Vedle separačního účinku se současně výrazně sníží vzájemné tření mezi jednotlivými prvky kabelu a tím se zvýší flexibilita a usnadní odplášťování.

Koaxiální kabel (Coaxial cable)

Koncentrický pár vodičů skládající se z vnitřního a vnějšího vodiče, který vnitřní vodič zcela obepíná. Koaxiální kabely jsou určeny pro nezkreslený přenos vysokofrekvenčních (vf) signálů s minimálním

útlumem. Jsou díky své stínicí konstrukci výrazně odolné vůči vnějším rušivým vlivům (v programu skupiny Lapp např. koaxiální kabely RG). Koaxiální kabely se používají ve vysokofrekvenčních komunikačních zařízeních (kabelová televize, Ethernet...) pro přenos vf signálů.

Koaxiální kabel (Tube cable)

Koaxiální kabel nosné frekvence s vnitřním měděným vodičem, kotouči z PE jako rozpěrkami, vnějším měděným pásovým vodičem stočeným do tvaru trubky a olověným nebo hliníkovým pláštěm. Používají se jako dálkové kabely pro přenos televizního a rozhlasového signálu.

Kód IP (IP-Code)

Systém značení, který udává míru ochrany tělesa proti přístupu k nebezpečným částem, vniknutí pevných cizích těles a/nebo vody a uvádí doplňkové informace ve spojení s takovou ochranou (viz EN

60529).

Koeficient útlumu a (Attenuation coefficient a)

Útlum vztažený na délku optického kabelu. Běžná jednotka je decibel/ kilometr (dB/km).

Kompenzační vedení (Compensating cable)

Kompenzační vedení jsou používána při měření teploty pomocí termočlánku. Termočlánky jsou např.: Fe/CuNi železo/konstantan (modrý); NiCr/Ni nikl-chrom/nikl (zelený); PtRh/Pt platina-rhodium/platina (bílý). Termočlánek se skládá ze dvou vodičů z různých materiálů, mezi nimiž vzniká elektrické napětí, jehož velikost je závislá na teplotě. Kompenzační a termočlánková vedení přenáší napětí z termočlánku do srovnávacího místa. Zde je možno na základě velikosti napětí přiřadit k měřenému bodu teplotu. Termočlánková vedení jsou vyrobena ze stejného materiálu jako samotný termočlánek. Kompenzační vedení jsou levnější náhražkou vedení termočlánkového. Jsou vyrobena ze vzácných kovů, ne zcela shodných s materiálem termočlánku. I přes tyto neshody si v určitém

rozsahu teplot zachovává kompenzační vedení obdobné vlastnosti jako vedení termočlánkové.

Komunikace (Communication)

Dorozumění mezi samostatnými systémy. Slouží k jednostranné nebo oboustranné výměně informací ve formě jazyka, textu, obrázků nebo dat.

Koncentrický vodič (Concentric conductor)

Koncentrický vodič (např. NYCWY) smí být používán jako PE vodič nebo PEN vodič, může sloužit také jako stínění.

Koncové uzávěry (Hoodtermination)

Koncové uzávěry se používají pro utěsnění konců kabelů, vodičů a trubek s průměrem 5 až 10 mm proti vnikání vlhkosti. Vnitřní strana koncových uzávěrů je opatřena vrstvou termoplastického

lepidla.

Konduktance (Conductance)

Vodivost střídavého obvodu. Převrácená hodnota elektrického odporu (rezistance). Reálná část admitance. Označuje se G a má jednotku siemens (S).

Konektor (Connector)

Prvek sloužící k jednoduchému spojení a rozpojení dvou optických kabelů. Zpravidla je vložený útlum konektoru vyšší než u lepeného nebo svařovaného spoje. Ve slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice jsou to prvky, které umožňují připojování elektrických kabelů a spolu s vhodným protikusem vytvářejí jednoduše demontovatelné spoje. Konektory nesmí být připojovány a odpojovány pod napětím. Podle způsobu připojení se rozlišují na pevné a volné. Skládají se z pouzdra a kontaktní části. Díky jednoduché obsluze v porovnání s pevně připojenými kabely nacházejí konektory stále širší oblasti použití (v programu skupiny Lapp např. konektory

EPIC®).

Konfekcionovaný kabel (Assembly)

Hotový kabel připravený pro instalaci. Je ustřižen na příslušnou délku a na koncích jsou osazeny připojovací prvky (konektory, kabelová oka apod.).

Konstrukce bubnu (Reel-structure)

Bubny se skládají z kruhového jádra, které je na obou stranách omezeno většími přírubami. Velikost průměru přírub je zároveň jmenovitou velikostí bubnu. Pro uchycení os pohonů nebo pinolů jsou ve středu přírub bubnu usazeny ocelové objímky. Ty chrání příruby bubnu při navíjení a odvíjení proti poškození. Na přírubě bubnu (do jmenovité velikosti 1800 mm) je otvor pro prostrčení konce kabelu, u větších bubnů je náběhový šnek pro uložení konce kabelu. Tak jsou oba konce navinutého kabelu přístupné a může být provedena závěrečná zkouška délky kabelu. Většinou jsou expediční bubny vyrobeny z borovicového nebo smrkového dřeva.

Konstrukce kabelu (Cable set-up)

Popisuje (zevnitř směrem ven) materiály použité v kabelu nebo vodiči, jejich druhy provedení, vlastnosti a uložení jednotlivých prvků.

Konstrukce zařízení pro izolační obaly – vytlačování (Machine set-up for conductor insulation)

Běžné vytlačovací stroje pro vytlačování izolací žil a izolačních plášťů (extrudery) se skládají nejčastěji z následujících celků: rámu, násypky, pracovního válce, šneku, vytlačovací hlavy, zařízení na usměrnění a předehřátí drátu, kapacitního měřicího můstku, razicího nebo označovacího zařízení, chladicí sekce, měřicího přístroje excentricity, přístroje na měření průměru, vysokonapěťového zkušebního přístroje, dvoukotoučového odtahového zařízení, zásobníku, dvojitého navíječe cívek, ovládacího panelu, řídicího rozvaděče a pohonů.

Kopolymer (Copolymere)

Směs, která je ze dvou nebo tří monomerů polymerizována do jednoho řetězce.

Koroze (Corrosion)

Rozložení minerálů a materiálů v důsledku působení vnějších mechanických a chemických vlivů.

Krajní vodič (vodič vedení) (Outer conductor)

Vodič vedení je vodič, který je v normálním provozu pod napětím a je schopen podílet se na přenosu nebo rozvodu elektrické energie, ale který není ani nulovým vodičem, ani středním vodičem. Tento vodič je buď fázový vodič ve střídavé síti (AC), nebo krajní vodič ve stejnosměrné síti (DC). Takže ve střídavé síti jsou fázové vodiče a nulový vodič, ve stejnosměrné síti jsou krajní vodiče a střední vodič.

Krátké označení kabelu (Cable type letter code)

Označení kabelů a vodičů podle jejich konstrukce, jmenovitého průřezu a počtu žil, jmenovitého napětí a tvaru vodičů, které se provádí spojením předem určených písmen a číslic. V normách a sbírkách předpisů je význam písmen a číslic stanoven.

Krimpování (Crimp connection)

Mechanická spojovací technika. Např. při montáži koaxiálních konektorů na koaxiální kabel pomocí krimpovacích kleští se kovová dutinka nasune přes stínění a stlačí.

Krytí (Degrees of protection)

Ochrana elektrických provozních prostředků pouzdrem, kryty a podobně proti vniknutí pevných cizích částic a proti vniknutí vody.

kV

Zkratka pro kilovolt. 1 kV = 1000 V (voltů).

LAN

Zkratka pro „Local Area Network“. Prostorově ohraničená sít používaná pro domácí nebo firemní interní komunikaci.

Lanko (Strand)

Jednotlivé dráty vodiče vedené společně ve svazku. Podle požadovaného průřezu mají různý počet a průměr drátů. Svazek jednotlivých drátů se vytváří buď stáčením anebo stlačením. Lankové jádro

mají např. jednožilové vodiče LiY, H05V-K, H07V-K z programu skupiny Lapp.

Li2YCY

Stíněné jednožilové vodiče s izolací z polyetylenu.

Li5YCY

Stíněné jednožilové vodiče s izolací z teflonu (PTFE). TEFLON® je obchodní značka firmy Du Pont de Nemours.

LiY

Jednožilové vodiče (lanko) převážně s průřezem 0,14 a 0,25 mm2. LiYv: jednožilové vodiče (lanko) pocínované.

LiYCY

Jednožilové vodiče s měděným stíněním (C znamená měď).

LiYY

Vícežilové kabely s lankovými vodiči (ÖLFLEX®, UNITRONIC®).

Master

Centrální účastník sběrnice, který reguluje přístup ke sběrnici. Všichni ostatní účastníci pracují jako

Slaves (viz ASI).

Měď (Copper)

Jeden z nejlepších materiálů pro výrobu elektrických kabelů. Má velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Kromě toho je měd’ (Cu) velmi dobře tvarovatelná a pevná.

Měrná hustota (Density unit)

Výsledek poměru hustoty tělesa k hustotě vody (= 1000 kg/m3). Odpovídá měrné hmotnosti.

Mikrozakřivení (Microbending)

Zakřivení vláken, které mají lokální axiální posun např. o několik mikrometrů a prostorové vlnové délky, např. o několik mm. Mikrozakřivení způsobuje ztráty světla a tím zvýšení útlumu vlákna.

Modem

Zařízení k přizpůsobení digitálně pracujících datových stanic na analogické přenosové cesty.

Modrý kabel (Blue cable)

Kabel pro jiskrově bezpečné zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Předepsána je modrá barva, RAL 5015 (u skupiny Lapp jsou to např. kabely ÖLFLEX® EB nebo provedení se stíněním, např. ÖLFLEX® EB CY, UNITRONIC® EB CY).

Modulace (Modulation)

Proces, kterým se mění charakter nosného signálu pomocí modulujícího signálu.

Motorové kabely (Motor cables)

Motorové kabely jsou napájecí kabely pro elektromotory (u skupiny Lapp např. ÖLFLEX® SERVO FD).

Nadproud (Overcurrent)

O nadproudu mluvíme tehdy, je-li překročena dovolená proudová zatížitelnost.

Nanosekunda (Nanosecond)

Miliardtina sekundy (10-9 sec). Časová jednotka pro interní spínací rychlost počítačů.

Napětí (Voltage, tension)

Elektrická veličina, měřená ve voltech. Napětí = odpor x proud.

Napěťové hladiny (Voltage-level classes)

Hovoříme o čtyřech napěťových hladinách. Všechno, co je < 1000 V (< 1 kV), patří do skupiny nízkého napětí. Za vysoké napětí jsou považována napětí > 1 kV. V rámci vysokého napětí se v praxi ještě rozlišuje (není to zákonný předpis): střední napětí 1 kV – 30 kV, vysoké napětí 50 kV – 150 kV, velmi vysoké napětí 150 kV – 400 kV. V rámci těchto skupin existuje více různých úrovní napětí.

Navíjecí zařízení (Take-up system)

Opláštěné kabely jsou navíjeny na dřevěné nebo kovové bubny. Nejpoužívanější typy navíječek jsou válcová, osová a pinolová. Kabely nebo vodiče jsou individuálně navíjeny a dodávány v souladu

s dovoleným namáháním na ohyb, tah, krut, konstrukci kabelu, skladování, mechanické namáhání a podmínky přepravy např. na bubnech, na cívkách, v kruzích nebo v sudech.

NEC

Zkratka pro „National Electrical Code“. Standard (norma) pro bezpečnost elektrických přístrojů, jako např. elektroinstalace zařízení v nízkonapěťovém rozsahu do 600 V, USA.

NEMA

Zkratka pro „National Electrical Manufacturers Association“. NEMA vytváří a distribuuje spolu s IECA standardy pro kabely a vodiče, Washington D.C., USA.

NEMCO

Norský zkušební úřad, podobný jako VDE v Německu.

Neopren (Neoprene)

Obchodní název firmy DuPont de Nemours pro syntetický kaučuk z chloroprenové pryže.

Nesnadno hořlavý (Flame retardant)

Směsi termoplastů a elastomerů pro izolace žil a pláště jsou pomocí vhodných přísad upraveny tak, že při vysokém žáru začnou hořet až se zpožděním (viz také Odolnost proti plameni).

Next, Fext (útlum přeslechu) (Near end cross talk, Far end cross talk)

U vícepárových datových kabelů se při přenosu signálu jedním párem vlivem elektromagnetického pole indukuje u sousedních párů rušivý signál. Velikost přeslechů závisí na délce kabelu a roste s rostoucí frekvencí. Rozdíl mezi užitečným signálem a poruchovým signálem měřitelným na sousedním páru se označuje jako útlum přeslechů a udává se v dB. Rozlišujeme mezi: NEXT/Near End Cross Talk (útlum přeslechů na blízkém konci) a Fext/Far End Cross Talk (útlum přeslechů na vzdáleném konci).

NFPA

Zkratka pro „National Fire Protection Association“. Vydavatel norem NFPA a NEC, USA.

NFPA 79

NFPA 79 je část National Electric Code (NEC®), která se mj. zabývá požadavky na elektrické propojení průmyslových strojů. NFPA 79 se obecně týká elektrických součástí při použití v jednotlivých strojích a společně pracujících uskupeních strojů (ve skupině strojů). National Fire Protection Assosiation (www.nfpa.org) je vydavatelem těchto důležitých norem. Oblast použití NFPA 79 se týká všech elektrických a elektronických součástí stroje s maximálním jmenovitým napětím 600 V. V roce 2006 byly NFPA 79 přepracovány. Cílem tohoto přepracování byla harmonizace NFPA 79 s evropským protějškem IEC/EN 60204. Další vydání jsou z roku 2012 a 2015.

Normy (Norms)

Spolkový soudní dvůr (BGH) se dne 14. 5. 1998 vyjádřil k technickým předpisům následovně: Uznávaná technická pravidla jsou taková, která byla teoreticky uznaná za správná a osvědčila se v praxi. Normy DIN jsou podle výkladu BGH oproti tomu jen soukromá technická ustanovení s povahou doporučení, která sice odráží uznávaná technická pravidla, ale také za nimi zaostávají nebo mohou být zcela chybná.

Nosná frekvence (Carrier frequency)

Frekvence kmitání, jehož amplituda, fáze nebo frekvence je ovlivněna jiným signálem.

Nosný prvek (Supporting core)

V konstrukcích kabelů zabudovaná konopná, ocelová a plastová lana, která se používají jako nosný prvek popř. prvek eliminující tažné síly. Ve většině případů je nosný prvek umístěn v duši, tzn. ve středu kabelu. Existují ale i provedení, kde jsou jedno nebo dvě ocelová lana umístěna mimo svazek žil pod společným vnějším pláštěm.

Nulový vodič (Neutral conductor)

Střední vodič.

Numerická apertura (Numeric apertur)

Sinus maximálního možného vstupního úhlu vazby optického kabelu.

NYM

Tyto kabely (normované kabely pro pevné uložení) jsou určeny pro uložení na, v nebo pod omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, ve zděných konstrukcích a v betonu, s výjimkou přímého zalití do betonu zhutňovaného třepáním, pěchováním nebo vibrováním.

Objednaná délka (Order length)

Délka kabelů nebo vodičů objednaná zákazníkem.

Ochrana proti nadměrnému ohybu kabelu u kabelových vývodek (Antikink cable glands)

Prvek, který je součástí kabelové vývodky a který umožňuje dodatečnou ochranu kabelu v případě, že je flexibilní kabel nebo vodič vystaven častému ohýbání (v programu skupiny Lapp např. kabelová

vývodka SKINDICHT® SR-SV-M).

Ochrana proti pootočení (Twist protection)

Ochrana konektorů optických kabelů proti pootočení. Bez této ochrany by čelní plochy optických kabelů ležely na sobě a mohly by se poškrábat. To by podstatně zvýšilo útlum.

Ochranná páska (Tape)

Stočený svazek skládající se z více žil se ovíjí páskou. Zpravidla se ovíjecí páska skládá z jedné nebo více vrstev plastových nebo papírových pásek.

Ochranný kontakt, předsunutý (Leading protective ground)

Kontakt konektoru, který se spojuje jako první a rozpojuje jako poslední. Označuje se symbolem ochranného vodiče PE.

Ochranný obal vlákna (Fibre cover)

Skládá se z jednoho nebo více materiálů a slouží k mechanické izolaci a ochraně optického vlákna před poškozením.

Ochranný vodič (Protective conductor)

Vodič, který slouží k elektrickému spojení s ostatními částmi zařízení a umožňuje tak realizovat některá ochranná opatření proti nebezpečnému průchodu el. proudu tělem. Symbol PE. Barevné označení ochranného vodiče v kabelech je zeleno-žluté (GNYE).

Oddělovací fólie, PETP fólie (Separator)

Polyetylentereftalátové fólie se používají v kabelovém průmyslu jako izolační fólie. Mají velmi dobré dielektrické a mechanické vlastnosti. Jako oddělovací fólie se používají u kabelů a vodičů s izolací z PVC.

Odlehčení tahu kabelových vývodek (Strain relief of cable glands)

Schopnost kabelové vývodky omezit posunutí upevněného kabelu nebo vodiče, na který působí dynamické tahové zatížení.

Odolnost (Resistance)

Např. odolnost proti korozi, odolnost proti ozónu, odolnost proti záření.

Odolnost proti oděru (Wear resistance)

Vlastnost kabelu, drátu nebo materiálu odolávat opotřebení povrchu.

Odolnost proti plameni (Fire resistance)

Vlastnost materiálů použitých pro izolace žil a plášťů kabelů spočívající v tom, že při působení ohně začnou hořet se zpožděním a při odstranění zdroje hoření se samy uhasí (viz Nesnadno hořlavý).

Odolnost vůči stárnutí (Aging resistance)

Protože jsou kabely a vodiče po dobu své životnosti (často desítky let) vystaveny působení okolí, tzn. chemickým, elektrickým a klimatickým vlivům, měla by být jejich odolnost v prostředí odzkoušena.

Všechny materiály použité ve vodičích a kabelech jsou proto krátkodobě zkoušeny za extrémních podmínek. Použité materiály by měly splňovat vysokou odolnost vůči stárnutí.

Odpor (Resistance)

Odpor = napětí/proud (zjednodušená praktická představa). „Překážka“ pro průtok proudu. Vyjadřuje se v ohmech. Čím je menší průřez vodiče, tím je větší odpor a horší průchod proudu.

Odpor vodiče (Ohmic resistance)

Odpor vodiče zahrnuje ztráty v kovových vodičích. Rozměry vodiče, materiál vodiče a teplota určují stejnosměrný odpor Ro’. Na základě skin efektu se zvyšuje odpor vodiče s rostoucí frekvencí. Taktéž lineárně roste s délkou kabelu.

Ohebnost (Ductility, flexibility)

Protože jsou všechny kabely a vodiče vystaveny mechanickému namáhání, je také zkoušena jejich ohebnost, tzn. jsou vícekrát ohnuty s různými úhly ohybu. Na vodičích, pláštích a vnějších a vnitřních ochranných obalech se nesmí po těchto zkouškách objevit žádné stopy poškození. Také všechny stáčené prvky, oplety a ovinutí musí odpovídat svému původnímu stavu. Na ohebnost kabelů, popř. vodičů má vedle průměru stočeného svazku a počtu stočených prvků rozhodující vliv délka zkrutu. Platí základní pravidlo: čím je kratší délka zkrutu, tím ohebnější je stočený svazek.

Ohýbací cyklus (Bending cycle)

Počet ohybů opakujících se ve vlečném řetězu (jak často bude kabel při zkoušce nebo za provozu aktivně zatěžován ohybem).

Ohybová schopnost (Bending capacity)

Ohybová schopnost udává, pod jakým minimálním přípustným poloměrem ohybu mohou být flexibilní výrobky ohnuty, aniž by byla narušena jejich funkčnost.

Opláštění (Coating)

Plastová vrstva nanesená na povrch pláště optických kabelů nebo přímo na obložení skleněného vlákna za účelem zachování původní neporušenosti. Slouží jako mechanická povrchová ochrana.

Opláštěný kabel (Sheathed cable)

Označení pro NYM a ostatní opláštěné kabely.

Oplet (Braiding)

Uspořádání křížících se drátů nebo příze jako součást konstrukce kabelu. Oplet z měděných drátů se používá jako stínění, zatímco oplet z textilních nebo umělých přízí popř. z ocelových drátů plní ochrannou nebo nosnou, tedy mechanickou funkci. Oplety mohou být provedeny s různými úhly oplétání, tedy řídce (s velkými oky) nebo hustě. Hustota pokrytí se udává v procentech.

Optický kabel (FO) (Fibre optic cable)

Slouží k přenosu dat. Místo elektrického proudu se zde používá světlo.

OTDR

Měřicí metoda pro testování optických vláken z hlediska chyb nebo kvality přenosu. OTDR je zkratka pro „Optical Time Domain Reflectometer“.

Ovíjení, opáskování (Taped wrapping)

Na stočený svazek, resp. duši kabelu je navinuta jedna nebo více vrstev pásky z papíru nebo plastu (zvýšení soudržnosti svazku).

Ovíjený spoj (Wire–wrap connection)

Jedná se o nepájené elektrické spojení. Kontakt se vytvoří holým měděným drátem, který se velkým tahem navine kolem čtyřhranné tyče z bronzu, mosazi nebo stříbra (nazývá se také svařování zastudena).

Ovinutí páskami (Tape wrapping)

Kabely a vodiče mohou být ovinuty mnoha různými izolačními materiály. Pásky se navíjejí na kabely a vodiče vždy šroubovitě, protože pohyb navíječky je vždy otáčivý a odtahové zařízení pohybuje kabelem resp. vodičem v podélném směru. Složením obou pohybů vzniká šroubovice.

Ovládací kabely (Control cables)

Značka ÖLFLEX® skupiny Lapp je synonymem pro připojovací a ovládací kabely. Základní znaky ovládacích kabelů jsou: vodiče z holých nebo pocínovaných jemných měděných drátů, izolace žil z PVC, stočení žil se zpětným zkrutem, vnější plášť ze speciální směsi PVC. Kabely ÖLFLEX® jsou k dispozici v provedení:

a) s různobarevnými žilami,

b) s číslovanými žilami.

Kabely ÖLFLEX® mají následující vlastnosti: jsou flexibilní a v širokém rozsahu odolné proti různým typům olejů, louhům a kyselinám. Používají se jako připojovací a ovládací kabely při výrobě strojů a obecně ve strojírenství, výrobě průmyslových zařízení všeho druhu, měřicí a regulační technice, chemickém průmyslu, při zpracování dat apod. Ovládací kabely ÖLFLEX® jsou z důvodu dobré flexibility, dobré chemické odolnosti, přehlednému značení žil a bezproblémové kompatibilitě s vícepólovými průmyslovými konektory velmi vhodné pro výše uvedené aplikace.

Palubní sítě (Wiring system)

Palubní sítě se skládají z velkého množství jednotlivých prvků, jako jsou např. svazky kabelů, kontakty, konektory, těsnění, upevňovací prvky apod. V motorových vozidlech spojuje palubní sít’ elektromechanické a elektrické prvky a zajišťuje přenos informací od řídicích přístrojů a mezi nimi (motory, relé, osvětlení apod.).

Pancéřování (Armouring)

Viz Armování.

Pár (Pair)

Dvě navzájem stočené žíly uvnitř stáčeného svazku (viz Prvek). Induktivní vazba mezi dvěma paralelně vedenými vodiči se sníží stočením obou žil s pokud možno krátkou délkou zkrutu. Toto opatření většinou postačuje k tomu, aby byly příslušné kabely vhodné také pro přenos dat (viz Datový kabel).

Páskový vodič (Strip line)

Páskové vodiče jsou používány pro pevné uložení jako vodiče pro přenos signálů v řídicí, regulační, měřicí a výpočetní technice. Mohou obsahovat až 40 žil, které díky svařené izolaci leží paralelně vedle sebe. Jednotlivé žíly mohou být z páskového vodiče odděleny, aniž by došlo k poškození izolace. Díky plochému uspořádání mohou být vedeny úzkým výřezem nebo otvorem. Upevnění se provádí pomocí příchytek nebo nalepením v jednotlivých bodech.

Patch kabel (Patch cable)

Patch kabely dle EN 50173/ISO IEC 11801 slouží k flexibilnímu propojení portů patch panelů a také k připojení telekomunikačních zásuvek.

Patch panel (Patch field)

Patch panel slouží k připojování a řazení jednotlivých uživatelů a/nebo síťových zařízení.

PE (Polyethylene)

Zkratka pro polyetylen.

PiMF

Zkratka pro „Pair in Metal Foil“ (páry v kovové fólii).

Plná žíla (Tight buffer tube)

Typ vlákna optického kabelu, u kterého je přímo na plášť skla nanesena pevná plastová vrstva.

Plně duplexní provoz (Full duplex)

Plně duplexní provoz umožňuje současné vysílání a přijímání signálů.

Plnidlo (Filler)

Používá se jako složka směsí na izolace žil a pláště. Např. plnidla u směsí na bázi pryže působí přímo na molekuly kaučuku a dodávají jim dobré mechanické vlastnosti (odolnost vůči oděru). Plnidla jsou většinou křemenná křída, saze nebo oxid hlinitý.

Plnivo (výplň) (Pad)

Nevodivý prvek tvořený izolačním materiálem (PVC) nebo textilem, který se používá pro vyplnění prázdných míst ve stáčených svazcích. Označuje se také jako slepá žíla.

Plný vodič (Single conductor)

Vodič, který je na rozdíl od lanka tvořen pouze jedním drátem. Tuhý drát určený pro pevné uložení.

Plochý kabel (Flat type cable)

Více paralelně vedených jednotlivých izolovaných vodičů s jedním pláštěm jako mechanickou ochranou, který je formován tak, že vytváří pravoúhlý průřez kabelu. Použití u jeřábů (např. kabely

ÖLFLEX® CRANE F a ÖLFLEX® LIFT F z programu skupiny Lapp).

Plochý páskový kabel (Flat cable)

Plochý kabel, ve kterém jsou jednotlivé vodiče navzájem svařeny do pásku (často vícebarevného) a mají zpravidla malé průřezy (0,08 nebo 0,14 nebo 0,25 mm2). Jednotlivé žíly jsou většinou oddělitelné. Používají se např. v elektronice pro propojení desek plošných spojů.

Podélná vodotěsnost (Longitudinal water tightness)

Dosahuje se vyplněním prázdných prostor mezi žilami plnidlem různého druhu (např. petrolátem).

Podpůrný kabel (Supporting cable)

Používá se díky malým rozměrům pro instalace v malých a nejmenších přístrojích.

Poloměry ohybu (Bending radii)

Dovolené poloměry pro příležitostné nebo trvalé ohýbání vodičů a kabelů. Poloměr ohybu se definuje x-násobkem průměru kabelu. Nejmenší dovolený poloměr ohybu je dán konstrukcí vodiče/

kabelu, takže může být ovlivněn směrem nahoru nebo dolů. Při dimenzování silnoproudých vodičů a kabelů musí být dodrženy dovolené poloměry ohybu. Normativní hodnoty se pohybují mezi 15 x D až 30 x D podle konstrukce kabelu a předpisu. D je vnější průměr kabelu. (U kabelů skupiny Lapp typu ÖLFLEX® FD je poloměr ohybu 5 x D, popř. 7,5 x D).

Polovodiče (Semi-conductors)

Materiály, jejichž elektrická vodivost je závislá na různých vlivech, např. směru proudu, teplotě a dopadu světla. Smísením izolačních látek (PVC) s vodivými (uhlík, grafit) mohou být izolační látky modifikovány na polovodiče.

Polyamid (Polyamide)

Polyamid patří k polymerům. Polyamid je odolný proti nízkým teplotám, vůči nárazům, rázově tuhý a odolný proti oděru.

Polyetylen (Polyethylene)

Polyetylen je bezhalogenový plast, který ale lehce hoří. Přimícháním přísad může být odolnost PE proti plameni a nízká kouřivost upravena.

Polykarbonát (Polycarbonate)

Podmínkou odolnosti je, že s polykarbonátem nebudou ve styku žádné agresivní složky jako změkčovadla nebo rozpouštědla. Materiál nabobtná a může dojít k trhlinám způsobeným pnutím.

Polyuretan (Polyuretane)

Velmi vrubově houževnatý, těžce odpláštitelný, silné zpětné síly. (PUR, 11Y, Q ).

Polyvinylchlorid (Polyvinyl chloride)

Polyvinylchlorid je plast obsahující halogen. Halogeny (sůl tvořící prvky) jsou chlor, brom, fluor, jod a astat. Chlor a fluor se používají proto, aby se plasty staly odolnými proti plameni a proti vnějším vlivům. Kabely s pláštěm z PVC jsou odolné proti plameni. Plasty obsahující halogeny tvoří při spalování vysoce jedovaté plyny. Tyto vytváří spolu s požární vodou agresivní kyseliny, které mohou

následkem koroze způsobit extrémní škody.

Poměr šířky pásma a délky kabelu (Bandwidth-length product)

Měřítko pro frekvenční rozsah, který může přenést optický kabel o délce jednoho kilometru. Jedná se o konstantní hodnotu.

Popisovací vázací pásek (Designation label)

Upevňovací prvek, pomocí kterého mohou být upevněny na strojních součástech nebo stěnách jednotlivé dráty, svazky, vodiče, kabely apod. Jsou průhledné nebo barevné, vyrobeny většinou z nylonu a může na nich být trvale napsána informace o obsahu svazku.

Potisk čísly (Numeral identification)

Viz Značení žil

Potisk kabelu (Cable print)

Barevné označení jednotlivých prvků nebo kabelů a vodičů na vnějším plášti pomocí symbolů, názvů, značek.

Potisk plášťů kabelů a vodičů - laserová a inkoustová tiskárna (Laser-printer, ink-jet printer)

S touto metodou lze cenově výhodně potisknout malé výrobní šarže, neboť nemusí být vytvářeno typové kolečko. Nevýhodou je o něco horší zobrazení písma.

Potisk plášťů kabelů a vodičů - potiskovací kolečko (Print wheel)

Tento postup je rentabilní pouze u středních nebo větších výrobních sérií, protože při každé změně potisku je nutné vyrobit nové kolečko. Na vyrážecí kolečko mohou být ovšem umístěna a zrcadlově

vyražena také loga geometrických tvarů. Potisk pomocí vyrážecích koleček je možné také relativně lehce odstranit a smazat.

Potisk plášťů kabelů a vodičů (Sheath print)

Potisk plášťů kabelů a vodičů obsahuje informace o konstrukci kabelu, zkouškách, provozních podmínkách, identifikačních barvách a výrobci. Potisk se provádí pomocí laserových nebo inkoustových tiskáren, popř. pomocí potiskovacích koleček. Tento potisk není tak trvanlivý jako vyražený, protože se může snadněji otřít nebo smazat.

Potisk ražením (Imprinting)

Označování kabelů a izolovaných vodičů reliéfním ražením (bez barvy). Tato technika je proveditelná pouze tehdy, pokud je plášť ještě teplý, protože se znaky pozitivně nebo negativně zatlačí do materiálu.

Potisk žil (Core print)

Při výrobě kabelů mohou být žíly označeny v principu čtyřmi metodami:

1. mohou být vyrobeny v jedné základní barvě

2. mohou být označeny různými barvami

3. mohou být potištěny

4. kombinace různobarevného značení a potisku.

Je nutno dodržovat pravidlo, že zeleno-žlutě se označuje výhradně ochranný vodič a jinak je tyto barvy možno používat pro označování pouze tehdy, pokud není možná záměna se zeleno-žlutým ochranným vodičem.

Požární zatížení (Caloric load values)

Požární zatížení je energie, která se uvolní při hoření kabelů, vodičů a jiných materiálů.

Prázdný prostor (klínek) (Gusset)

Volný prostor, který vzniká mezi žilami při stáčení do lana v důsledku jejich kulatého tvaru. Při použití sektorových žil nevznikají téměř žádné prázdné prostory.

Preforma (Preform)

Skleněná tyčinka, ze které jsou tažena optická vlákna pro optické kabely. Při tažení skleněných vláken zůstává zachován poměr skla jádra ke sklu pláště.

Přenos analogového signálu (Analog signal transmission)

Přenos časově spojitého signálu.

Přenos dat (Data transmission, data transfer)

Optický přenos dat probíhá vždy sériové. Před přenosem jsou paralelní data převedena na sériová a po přenosu vrácena zpět do paralelního tvaru. Hovoří se zde také o bitovém sériovém přenosu dat, protože všechna tato data jsou vždy přenášena jako digitální signály.

Přenos digitálního signálu (Digital signal transmission)

Přenos signálu binárními světelnými impulsy v pravidelných časových intervalech.

Přenosová chybovost (Bit error rate, BER)

Poměr počtu chybných bitů k celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu.

Přenosová funkce (Transmission function)

Optický kabel působí na přenášené signály jako dolnopropusný filtr. Zatímco pro nízké frekvence signálu je směrodatný trvalý útlum (viz také Útlum), jsou vyšší frekvence signálů navíc tlumeny v důsledku rozptylu optického kabelu.

Přenosová impedance (vazební odpor) (Transfer impedance)

Přenosová impedance (vazební odpor) je rozhodující veličinou pro posouzení účinnosti stínění proti účinkům rušivých proudů a je závislá na frekvenci. Je definována jako poměr napětí, které je naměřeno podél stínění rušeného systému, k proudu, který protéká rušivým systémem, vztažen na jednotku délky (1 m) kabelu. Přenosová impedance je dána strukturou stínění, skinefektem a kapacitní vazbou.

Přepravní bubny (Shipping reels)

Na kvalitu vodiče nebo kabelu má od navinutí do položení podstatný vliv správná volba přepravního bubnu. Velikost bubnu a tím kapacita navinutí je dána průměrem navíjeného kabelu, jeho délkou a hmotností. Průměr a hmotnost vychází z konstrukce vybraného výrobku a délka z dohodnutých dodacích podmínek mezi výrobcem a odběratelem. Rozhodující je, aby nebyl poloměr ohybu kabelu nebo vodiče, který je dán velikostí jádra bubnu, menší než povolený.

Přijímač, optický (Receiver, optical)

Montážní skupina pro přeměnu optických signálů na elektrické. Skládá se z fotodiody s připojovacím vláknem a konektorem, zesilovače s nízkým šumem a elektronických obvodů pro úpravu signálu. Hlavní součásti přijímače většinou tvoří, pokud je to možné, jednu kompaktní jednotku (přijímací modul).

Příložný průběžný vodič (Filler wire)

Většinou pocínovaný měděný drát, který má mít po celé délce kabelu nebo vodiče kontakt s hliníkovou vrstvou stínění. Aby se tento vodič nepřerušil při ohýbání kabelu, musí ležet nebo být navinut na duši kabelu velmi volně. Případná přerušení stínění mají být tímto vodičem přemostěna.

Příložný vodič (Drain wire)

Neizolovaný vodič složený z jednoho nebo více drátů, který je veden pod stíněním a je s ním v těsném vodivém kontaktu. Případná přerušení stínění mají být tímto vodičem přemostěna.

Princip Master/Slave (Master-Slave principle)

Master je centrální uživatel sběrnice, který řídí přístup ke sběrnici, prvky Slave následují jeho pokyny. Při decentralizovaném řízení sběrnice řídí např. automat v roli Mastera přístupová práva pro

ostatní prvky (viz ASI).

Připojovací kabel (Direct line, connecting cable)

Připojovací kabel tvoří spolu se spojovacím konektorem (vidlicí) konfekcionovaný kabel, který slouží k připojení přístrojů do sítě. Druhý konec kabelu je pevně zapojen uvnitř přístroje. Přístroj je přenosný. Spojovací konektor (vidlice) obsahuje ochranné kontakty a je na kabel pevně termoplasticky nalisován.

Připojovací technika vodičů (Wire termination technique)

Podle způsobu použití je možno zvolit různé druhy připojení. Tam, kde je potřeba zajistit jednoduchý servis a údržbu, je vhodné používat šroubované připojení. Pokud je požadováno velké množství konektorů s provozně bezpečným připojením, je vhodné použít krimpování. Klecové tažné pružiny spojují výhody jednoduchého servisu a provozně bezpečného připojení vodičů, ale v porovnání s výše uvedenými připojovacími technikami potřebují pro připojení vodiče nejvíce místa.

Připojovací vlákno (Pigtail, pigtail fibre)

Krátký optický kabel připojený k laserové diodě nebo ke konektoru. Tvoří spojovací člen mezi připojovaným prvkem a přenosovým kabelem a je s tímto prvkem pevně spojen.

Přístrojový kabel (telefonní kabel) (Telephone cord)

Flexibilní kabel na nebo v telekomunikačních zařízeních, který je vystaven vysokému namáhání na ohyb.

Prodlužovací kabel (Extension cord)

Kabel osazený spojovací vidlicí a zásuvkou pro přenosné spotřebiče. Spojovací vidlice a zásuvka obsahují ochranné kontakty a jsou na kabel termoplasticky nerozebíratelně nalisovány.

PROFIBUS®

Síť PROFIBUS® je založena na principu komunikace Master/Slave. Centrální ovladač (master provozní sběrnice) čte cyklicky informace z přístrojů v provozu (slaves provozní sběrnice) a zapisuje jejich výstupní hodnoty. V síti PROFIBUS® DP je možná přenosová rychlost až 12 Mbit/s. Opírá se o evropskou normu EN 50170.

Profil indexu lomu (Refractive index distribution, index profile)

Průběh indexu lomu n přes průřezovou plochu optického vlnovodu.

Propojovací kabel (Wiring cable)

Kabel k propojení provozních prostředků, rozváděčů apod.

Prostředky proti stárnutí (Antioxidant, Oxidation inhibitor)

Zabraňují předčasnému zkřehnutí směsí. Protože prostředky proti stárnutí u směsí pryže barví, používají se nejčastěji jen u tmavých směsí.

Protažení (dilatace) (Elongation, extension, stretch)

Prodloužení tělesa mechanickými silami. V kabelovém průmyslu se kontroluje mechanickým zkoušením pevnosti v tahu u všech konstrukčních prvků.

Protažení při přetržení (Elongation at break, ultimate elongation)

Poměr prodloužení k počáteční délce při přetržení.

Protiběžné vinutí (Opposite direction of lay)

Viz Stáčení

Proudová zatížitelnost (Ampacity)

Maximální přípustný proud, který lze přenášet za stanovených podmínek. VDE0298, část 4.

Provozní kapacita (Mutual capacity, operating capacity)

U kabelových obvodů se čtyřkami, páry a fantomy je to kapacita mezi žilami (a) a (b) těchto kabelových obvodů, u jedné žíly kapacita mezi vodičem a všemi ostatními navzájem spojenými vodiči kabelu.

Provozní napětí (Operating voltage)

Skutečné napětí v síti. Měnící se odběry spotřebitelů proudu mohou způsobit kolísání provozního napětí až o 5 %.

Provozní prostředky (Operating supplies)

Veškeré předměty, které jsou používány při využití elektrické energie, např. spínače, motory a vodiče.

Provozní proud (Working current, service current)

Nejvyšší dovolený proud, který může být přenášen souborem provozovaných zařízení – zdroj, vedení, spotřebič.

Provozní teplota (Operating temperature range)

Teplota ležící mezi spodní (nejnižší dovolenou) a horní (nejvyšší dovolenou) mezní teplotou, ve kterém může uživatel zařízení provozovat.

Provozní uzemnění (Earth connection)

Uzemnění jednoho bodu elektrického obvodu – např. uzemněný uzel vinutí stroje, nulový vodič, střední bod nebo krajní vodič.

Průměr jádra (Core diameter)

Průměr jádra je průměr středové části optického kabelu, která vede světlo.

Průmysl 4.0 (Industry 4.0)

Pojem vyjadřuje integrované propojení průmyslu od kancelářské až po provozní úroveň. V továrně, ale například také v logistice, jsou kancelářská infrastruktura, stroje a nástroje spolu propojeny a trvale si vyměňují informace. Proto se zařízení, stroje a předměty opatřují senzory a řízením a propojují se v takzvaný kyber-fyzický systém (CPS). CPS navíc může získávat další informace a údaje z internetu. Tak mohou být průmyslové procesy v budoucnu flexibilnější a efektivnější. Stroje mají například plně automaticky a přibližně v reálném čase plnit různé úkoly nebo mohou flexibilně podporovat montéry při jejich práci. To má umožnit individualizovaná speciální řešení bez vysokých dodatečných nákladů. My ze skupiny Lapp chceme podpořit naše zákazníky při realizaci jejich Smart Factory. K tomu účelu poskytujeme řešení, která dovolí integrované propojení dat z výroby. Vyrábíme inteligentní produkty, které umožňují našim zákazníkům zvyšovat produktivitu a flexibilitu své výroby. Využíváme průmyslové technologie 4.0 také v našich vlastních procesech, například v oblasti logistiky a výroby, abychom zvýšili svoji efektivitu a mohli našim zákazníkům nabídnout co nejlepší služby.

Průmyslové stroje v USA (Industrial machinery for USA)

Pro instalaci a provoz strojů v USA platí následující obecná pravidla: Stroj musí splňovat federální zákony o bezpečnosti Occupational Safety and Health Administration (O.S.H.A.: www.osha.gov)

a národní nebo místní předpisy platné v místě instalace (právní předpisy). Stroje jsou považovány za bezpečné jen tehdy, když byly konstruovány a vyrobeny v souladu s přiřazenými normami (NFPA

70, NFPA 79….) a jejich bezpečnost zkontrolovala laboratoř Nationally Recognized Testing Laboratory (N.R.T.Ls: www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/) a shledala je bezpečnými.

Průraz (Breakdown)

Jedná se o elektrický průraz mezi dvěma vodiči nebo jednoho vodiče ve vodě během zkoušky, kdy izolace nevydrží stále se zvyšující napětí (průrazné napětí), popř. pokud při konstantním napětí dojde během stanovené doby v místě vadné izolace k průrazu.

Průřez (Cross-section)

Plocha průřezu vodiče. Rozlišujeme mezi geometricky stanoveným jmenovitým průřezem a vodivostním průřezem, který je odvozen z elektrického odporu. Určitému jmenovitému průřezu je přiřazen určitý maximální odpor, v rámci kterého je specifikována konstrukce vodiče. Zpravidla se průřez udává v mm2. Určité druhy vodičů a kabelů, které jsou pouze z jednodrátových vodičů (telekomunikační kabely), používají ale k označení nebo popisu průměr vodiče.

Prvek (Element)

Jednotlivá část kabelů nebo vodičů jako souhrnné označení pro žíly, páry, svazky, nosné prvky atd.

Prvky nadproudové ochrany (Overcurrent protection devices)

Prvky nadproudové ochrany přeruší přívod elektrického proudu v případě nadproudu. Jsou to např. proudové chrániče a tavné pojistky.

PTFE

Zkratka pro polytetrafluoretylen, TEFLON® (PTFE). TEFLON® je registrovaná obchodní značka firmy DuPont de Nemours.

PUR

Zkratka pro polyuretan, houževnatý termoplast odolný proti oděru náhrada pryže, v programu Lapp Group např. v kabelech ÖLFLEX® 400 P, ÖLFLEX® 540 P.

PVC

Zkratka pro polyvinylchlorid.

PVC práškové přísady (PVC-powder additive)

Přísady jsou plniva přidávaná např. do směsí PVC pro úpravu jeho vlastností, jako např. matovací přípravky, kluzné prostředky, barevné pigmenty, vosky pro hladké povrchy apod.

RAL

RAL je barevný registr, ve kterém jsou barvy a jejich odstíny označovány pomocí čtyřmístných číselných kódů. Tím je usnadněna komunikace mezi obchodními partnery týkající se požadovaného barevného odstínu. V současné době je k dispozici přes 200 barev. Základní kolekce pro matné barevné tóny je v registru RAL 840-HR, kolekce pro lesklé odstíny v registru RAL 841-GL. Základní kolekce jsou průběžně přizpůsobovány požadavkům průmyslu a pokrývají tak široké spektrum použití. Registry slouží jako barevná předloha pro vzhled, obsahují ale i bezpečnostní a signální barvy a splňují požadavky na barvy podle norem DIN.

Rastr (Grid)

Přesná vzájemná vzdálenost vodičů v páskovém kabelu.

REACH

Nařízením REACH (ES) č. 1907/2006 k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek vytvořila EU jednotný systém registrace („Registration“), hodnocení („Evaluation“), povolování

(„Authorisation“) a omezování („Restriction“) chemických látek – krátce nazývané REACH. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Referenční zem (Reference earth)

Část povrchu, nejčastěji zemského, umístěného mimo pole působnosti uvažované uzemňovací elektrody, tedy mezi dvěma náhodnými body, ve kterých není znatelné působení napětí vzniklého

tokem uzemňovacího proudu uvažovano elektrodou. Předpokládá se, že potenciál referenční země je vždy nulový.

Reflexe (Reflexion)

Reflexe (odrazy) signálů vznikají ve spojovacích bodech komponent, jako jsou konektory a kabely, a u měděných sítí mohou být příčinou různých vlnových odporů. To vede u extrémních rozdílů vlnových odporů ke zkreslení signálů.

Rezistentní (odolný) (Resistant)

Rezistentní kabel vykazuje odolnost vůči určitým látkám, tzn. že jimi není narušován.

RFID

RFID znamená Radio Frequency Identification a znamená, že data mohou být přenášena bez dotyku a vizuálního kontaktu.

RJ-45

RJ-45 je osmipólový miniaturní spojovací systém, m.j. pro patch kabely. Konektor je normalizován pro kabelážní normu ISO/IEC 11801.

RoHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních reguluje používání nebezpečných látek v přístrojích a součástech. Směrnice a také její převod do národní legislativy členských zemí se souhrnně označuje zkratkou RoHS (anglicky: Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; česky: „Omezení (používání určitých) nebezpečných látek“).

Rozdíl pásem (Semiconductor bandgap)

Energetický odstup valenčního a vodivého pásma u polovodičů.

Rozhraní (Interface)

Připojovací místo technického zařízení, které má určité vlastnosti z hlediska schopnosti připojení na jiné technické zařízení.

Rozměr (Dimension)

Pojem pro jmenovitou velikost drátu nebo lankového vodiče (průměr nebo průřez). Často se udává společně s počtem žil, např. 18 x 1,5 mm2.

Rozptyl (Diffusion)

Hlavní příčina útlumu optického kabelu. Vzniká v důsledku mikroskopických fluktuací ve skle, které mohou část vedeného světla tak odchýlit ze směru, že opustí vodič. Při vlnových délkách nad 1600 nm je tento jev velmi slabý. U kratších vlnových délek roste se čtvrtou mocninou vlnové délky (Rayleighův rozptyl).

Rozptyl (disperze) materiálu (Material dispersion)

Rozptyl, který vzniká v nemonochromatickém světelném zdroji v důsledku závislosti indexu lomu n materiálu na vlnové délce, popř. na rychlosti světla v tomto materiálu.

Rozptyl (disperze) vidu (Mode dispersion)

Zkreslení signálu způsobené překrytím vidů s různou dobou průchodu v optickém kabelu.

Rozsah sevření kabelové vývodky (Clamping range)

Rozsah průměru kabelů, pro který platí deklarované vlastnosti kabelové vývodky.

Rychlost přenosu dat (Data transmission rate)

Jednotka přenosové rychlosti při přenosu dat. Udává se v bit/s nebo byte/s a jejich násobcích.

Rychlost šíření (Velocity of propagation)

Rychlost přenosu elektrické energie v určité délce kabelu ve srovnání s rychlostí šíření světla ve vakuu. Normálně se vyjadřuje v procentech.

Rychlost šíření signálu (NVP) (Speed of signal propagation)

Signály se šíří ve všech vodičích rychlostí, která je vždy menší než rychlost světla. Hodnota NVP uvádí poměr k rychlosti šíření světla.

S/FTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové opletené stínění (S) s kroucenými páry stíněnými fólií kašírovanou hliníkem (FTP). Stínění pod vnějším pláštěm je tvořeno opletem a každá

jednotlivá dvojice je stíněna vlastní fólií. Účelem další fólie na jednotlivých párech je omezit množství přeslechů mezi nimi.

S/UTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové stínění opletem (S) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Toto se občas označuje jako STP kabel, ale pozor: existují i jiné stíněné kabely, které se mohou rovněž označovat jako STP. Chcete-li mít jistotu, vždy zkontrolujte, zda má kabel nějaký druh celkové bariéry, a zda mají jednotlivé páry svoje vlastní stínění.

Samozhášivý (Self-extinguishing)

Látky (plasty), které mají tu vlastnost, že samy zhasnou, jakmile na ně přestane působit plamen, označujeme jako samozhášivé.

Sběrnicový systém (Bus-system)

Sběrnicový systém je systém kabelů, který přenáší informace a data.

Schopnost navíjení (Reeling)

Je tím míněna schopnost kabelů po delší dobu vydržet bez poškození neustálé navíjení a odvíjení. U pohyblivých spotřebičů (např. jeřábů) jsou pro různé pracovní polohy stroje nutné různé délky přívodního kabelu, který se podle potřeby odvíjí z bubnu a naopak. Neustálé navíjení a odvíjení klade vysoké nároky na konstrukci kabelu, proto je nutno pro tyto účely používat speciální kabely.

Schválené kabely (Approved cables)

Certifikované ovládací a datové kabely s aprobacemi, které odpovídají normám, jako např. VDE, UL/CSA a ČSN EN.

Schválení UL pro kabelové vývodky (UL-Approbation for cable glands)

Schválení je nutné zejména tehdy, když stroj nebo zařízení, v němž je kabelová vývodka použita, je exportováno do USA. Schválení je provedeno na základě zkoušky podle UL 514B a je potvrzeno certifikátem. Číslo tohoto certifikátu je takzvané „File Number“ (např. E 79903).

SEMCO

Švédský zkušební úřad, podobný jako VDE.

Separační vrstva (Separating layer)

Fólie, které se vkládají mezi jednotlivé vrstvy duše kabelu, aby se eliminovaly škodlivé vlivy.

SEV

Zkratka pro „Schweizerischer Elektrotechnischer Verein“, švýcarský zkušební úřad podobný jako VDE.

SF/UTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové stínění opletem (S) a plastovou fólií kašírovanou hliníkem (F) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel je také občas označován jako kabel STP. Kabely s celkovým opleteným stíněním jsou velmi účinné při ochraně vstupu nebo výstupu EMI z kabelu.

SF/UTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, celkové stínění opletem (S) a plastovou fólií kašírovanou hliníkem (F) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel je také občas označován jako kabel STP. Kabely s celkovým opleteným stíněním jsou velmi účinné při ochraně vstupu nebo výstupu EMI z kabelu.

Shore

Stupeň tvrdosti pláště kabelů. Je definován jako odpor materiálu proti vniknutí jiného tvrdšího tělesa do jeho povrchu a měří se bezprostředně před jeho poškozením. Mezi nejznámější patří Shore A u měkkých plastů a Shore D u tvrdších plastů.

Signální kabely pro železnici (Train signal cable)

Jsou konstruovány pro napětí do 600 V. Žíly jsou stočeny podle účelu použití do čtyřek nebo do vrstev. Jsou izolovány PE. Kvůli silným elektromagnetickým polím na železničních tratích musí být

kabely opatřeny dobrým měděným stíněním a armováním z ocelového pásu pod vnějším pláštěm.

Šířka pásma (Bandwidth)

Frekvenční rozsah optického kabelu, ve kterém mohou být přenesena za určitou časovou jednotku data. Čím je větší šířka pásma, tím více dat může být přeneseno. Přenosová rychlost závisí na šířce

pásma celé sítě.

Šířka pásma výrobku (Bandwidth product)

Tuto hodnotu dostaneme tehdy, když šířku pásma optického kabelu vynásobíme délkou měřeného úseku.

Šířka přenosového pásma (Transfer rate)

Frekvence, při které velikost přenosové funkce optického kabelu klesne na polovinu své hodnoty, tedy při které útlum signálu stoupne o 3 dB. Protože šířka přenosového pásma optického kabelu je přibližně v opačném poměru k jeho délce, je jako ukazatel kvality často udáván poměr šířky pásma a délky kabelu.

Široké pásmo (Broadband)

Pásmo, které umožňuje vysokou přenosovou rychlost (optické kabely).

Síť (Network)

Síť kabelů, která propojuje stanice pro zpracování dat.

Skinefekt - povrchový jev (Skin effect)

Skinefekt je vlastnost střídavého, resp. vysokofrekvenčního proudu vytlačovat v důsledku indukce siločáry k povrchu vodiče. V obvodech se střídavým proudem proto dochází k nerovnoměrnému

rozložení proudu v průřezu vodiče. Toto omezuje hloubku průniku vnějšího elektromagnetického pole do objektu. Skinefekt je tím větší, čím je vyšší frekvence užitečného nebo rušivého signálu, čím

je větší průřez vodiče, vodivost materiálu vodiče a relativní permeabilita materiálu vodiče.

Skupina žil (Core group)

Pro přenos signálu nebo elektrické energie kabelem jsou potřebné dvě nebo více žil. Pomocí dvou žil je možno vytvořit elektrický obvod, který může přenášet energii nebo signály.

Slaňovací stroj (Stranding machine, twister)

Pomocí slaňovacího stroje probíhá stáčení jednotlivých konstrukčních prvků kabelů nebo vodičů. Používají se různé typy slaňovacích strojů: jednozkrutové, dvouzkrutové, vícenásobné, rychlé, klecové, SZ a univerzální.

Slave

Účastník sítě, který se může zúčastnit výměny dat pouze na základě pokynu od Master (viz také ASI).

Slepá žíla (Filler, core)

Viz Plnivo (výplň), Jádro.

Slepý prvek (Dummy)

Pokud při konstrukci kabelu nebo vodiče vzniknou tzv. otevřená místa, jsou do svazku kabelu nebo vodiče vloženy slepé prvky nebo žíly a stočeny společně s vodiči. Slepé prvky jsou většinou z levných

méně hodnotných materiálů, jako jsou např. polyetylenové šňůry, buničina nebo bavlna a jsou stejně velké jako pravé prvky svazku. Používají se z důvodu lepší soudržnosti výsledného kabelu.

Slída (Mica powder)

Přírodní minerální látka, která se po jemném rozemletí používá bud’ samostatně nebo s klouzkem jako antiadhezní a lubrikační prostředek. Ve formě fólie a pásku se aplikuje jako izolace kabelů pro

vysoká tepelná zatížení.

Směrnice WEEE (WEEE directive)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU známá jako direktiva WEEE (zkratka pro „Waste Electrical and Electronics Equipment“) upravuje zpětný odběr elektrických a elektronických

výrobků.

SNA

Zkratka pro „System Network Architecture“. Koncepce architektury sítě, která umožňuje přenos dat mezi různými typy počítačů.

Snímačové kabely (Signal cables)

Pomocí snímačových kabelů je možné přesně řídit chod elektromotoru (v programu skupiny Lapp např. ovládací a připojovací kabely ÖLFLEX®, servokabely ÖLFLEX® SERVO nebo datové kabely UNITRONIC®).

Soklové pouzdro (Surface mount base)

Pouzdro konektoru s uzavřeným dnem. Soklová pouzdra existují s vývodem kabelu na jedné straně nebo na obou stranách pouzdra.

Soubor typů kabelů (Cable data)

Soubor typů kabelů je součástí softwaru CAE od firmy ePLAN®. V tomto souboru jsou definovány pro všechny kabely počty žil, jejich barevné značení, vodiče PE a stínění. V databázi výrobků skupiny Lapp pro ePLAN® je typ kabelu přiřazen k příslušnému číslu výrobku. Takto je výběrem výrobku Lapp automaticky přiřazeno každé žíle odpovídající barevné označení ve schématu zapojení programu ePLAN®.

Specifický vnitřní odpor (Specific volume resistance)

Specifický (měrný) vnitřní odpor [Ohm x m] vyplývá z naměřeného vnitřního odporu [Ohm] vynásobeného měřenou plochou [m2] vydělenou zkušební délkou [m]. VDE 0207, část 4 a VDE 0303, část 30.

Spirální kabel (Spiral cable)

Flexibilní kabel, který je zformován do „spirálové pružiny“. Kabel se navine na trn. Temperováním se napětí v plastu vyvolané navinutím na trn uvolní, takže po ochlazení zůstane kabel bez napětí ve tvaru spirály. Roztahováním se spirála prodlužuje, a když přestane síla působit, vrací se zpět do původního stavu.

Spoj (Splice)

Pevné spojení dvou optických kabelů. Rozlišujeme mezi lepenými a svařovanými spoji (viz také Svařované spojení optických kabelů).

Spojený drát hliník/měď (Copper-clad aluminium wire)

Tento drát se skládá z hliníkového jádra a měděného pláště.

Spojka žil (Core joint)

Spojka žil spojuje žíly signálních nebo telekomunikačních kabelů s plastovou izolací u vodičů s průměrem 0,35–0,9 mm. Žíly jsou slisovány se spojkou pomocí speciálních kleští a tedy bez letování

uloženy v kabelové spojce.

Stabilizátory (Stabilizers)

a) Součásti, které se používají v některých plastech pro zachování fyzikálních a chemických vlastností během zpracování a životnosti.
b) Přísady pro zlepšení vlastností plastů. Zpomalují proces odbourávání a stárnutí nebo proti němu působí. K tomuto procesu dochází při tepelném namáhání.

Stáčení (Stranding)

Jednotlivé prvky vodičů a kabelů jsou paralelně ovíjené kolem středového prvku. Může se jednat o jednotlivé dráty vodičů, žíly nebo skupiny žil. Podle požadavku se provádí stáčení (slanění) s rozdílnými délkami zkrutu. Podle počtu prvků se navíjením vytvoří odpovídající počet koncentricky stočených vrstev na sobě. Pokud je následující vrstva navinuta ve stejném směru jako předcházející,

mluvíme o stejnosměrném stáčení, naproti tomu protiběžné stáčení znamená, že každá následující vrstva je navinuta opačným směrem než předcházející. Stáčení má tzv. zkrut „S“, pokud probíhá směrem vlevo, vzdaluje-li se od pozorovatele a tzv. zkrut „Z“, pokud ubíhá směrem vpravo. Dále rozlišujeme techniku stáčení s nebo bez zpětného otáčení.

Stárnutí (Aging)

Změna vlastností (především pevnost v tahu a roztažnost) materiálu v závislosti na čase a za působení specifických podmínek, jako např. teploty, UV záření, ozónu, chemického a tepelného zatížení apod.

Stejnosměrné stáčení (Same direction of lay)

Viz Stáčení.

Stíněné kabely (Screened cable)

Kabely se stíněním ve vnější vrstvě nebo kolem žil nebo ve dvojitém plášti. Stínění může mít formu opletu, fólie nebo pevného kovu. V případě fólie se používá příložný vodič. Označuje se „C“, pokud je

použit měděný oplet, v případě dalšího opláštění z PVC pak „CY“.

Stínění (Shielding)

Obal z dobře vodivého materiálu kolem jedné žíly, skupiny žil nebo všech žil kabelu. Stínění slouží k tomu, aby byl kabel chráněn před působením vnějších elektrických polí, nebo brání výstupu elektrického rušení z kabelu. Stínění jsou prováděna různými způsoby: jako oplet nebo jako ovinutí z měděných drátů, ovinutí folií z mědi nebo hliníku nebo ve formě uzavřené trubky z mědi nebo hliníku. Pro stínění je definovaná hustota pokrytí v procentech vztažená na plochu ležící pod opletem.

Stočený svazek (Core stranding)

Bez vzájemného stočení by při ohybu docházelo k deformaci vedle sebe ležících drátů. Vnější dráty by byly příliš nataženy, vnitřní stlačeny. Jednotlivé dráty se proto společně šroubovitě stáčejí a tím se zajistí ohebnost a pohyblivost vodiče. Takto se získá stočený svazek.

Stupeň znečištění (Pollution level)

Číselná hodnota, která udává očekávané znečištění mikro-prostředí. Používají se stupně znečištění 1, 2, 3 a 4. Stupeň znečištění se používá pro určení vzdušných a povrchových vzdáleností u konektorů. Pro průmyslové prostředí je typický stupeň znečištění 3.

Supravodivost (Super-conduction)

Vlastnost některých kovů a oxidů, které po zchlazení na tzv. skokovou teplotu ztratí elektrický odpor.

Svařované spojení optických kabelů (Splice)

Spojení dvou optických kabelů, které vznikne roztavením jejich konců (viz také Spoj).

Svazek (Bundle)

Více žil nebo párů, které jsou stočeny do jedné skupiny a tvoří jeden prvek uvnitř stočeného svazku.

Svazek drátů (Unit of wires)

Svazek neizolovaných drátů je výchozím produktem pro lanko z měděných drátů. Používá se také u stínění z drátů (neizolovaný výrobek).

Svazek stočený z více než čtyř žil (Core stranding with more than four cores)

Při výrobě kabelu se vždy volí z hlediska konstrukce kabelu nejpříznivější uspořádání stáčených prvků ve vrstvách tak, aby byl výsledný kabel kulatý. Pomocí izolovaných slepých žil (výplňových

prvků) jsou vyplňována otevřená místa v konstrukci kabelu. U plochých kabelů leží konstrukční prvky (žíly nebo skupiny) paralelně vedle sebe, přičemž mohou být tyto prvky také stáčené.

Svazkový vodič silových kabelů (Unit conductor of power cables)

Svazek elektrických vodičů, jejichž osy jsou uspořádány tak, že leží na kružnici (nebo jiném geometrickém tvaru) o stejných délkách oblouku. Svazkové vodiče se používají výhradně jako velké vodiče s průřezem od ca 400 mm2. Aby se snížila velká potřeba tepla při svařování, jsou při montáži svazky rozděleny na dílčí vodiče a opět nově stočeny.

Světlovod se stupňovým indexem lomu (Step index fibre)

Optické vlákno se stupňovým profilem, tzn. s profilem indexu lomu, který je označen konstantním indexem lomu v jádru a ostrým poklesem indexu lomu na hranici jádra a pláště.

Svodový proud (Leakage current)

Svodovým proudem nazýváme proud protékající přes provozní izolaci spotřebiče do země nebo do cizí vodivé části. Může se vyskytovat jako čistý efektivní proud nebo i jako efektivní proud s kapacitním podílem. Ve VDE 0700-1 „Bezpečnost elektrických přístrojů pro domácí použití a podobné účely“ jsou uvedeny následující svodové proudy:


• pro zařízení třídy ochrany 0 a 0I 0,5 mA,
• pro přenosná zařízení třídy ochrany I 0,75 mA,
• pro stacionární motorová zařízení třídy ochrany I 3,5 mA,
• pro stacionární tepelná zařízení třídy ochrany I 0,75 mA nebo
0,75 mA/kW, max. 5 mA,
• pro zařízení třídy ochrany II 0,25 mA,
• pro zařízení třídy ochrany III 0,5 mA.


Při posouzení svodových proudů celého zařízení (důležité např. také u ochranných zařízení FI) je nutné vedle svodového proudu spotřebiče zohlednit také svodový proud (chybný proud) kabelů.

Syntetický butylkaučuk (Synthetic india rubber)

Butylkaučuk má vysokou odolnost proti stárnutí, dobrou odolnost vůči chemikáliím a je minimálně plynopropustný.

T konektor (T-Coupler)

Optický konstrukční prvek ke svedení světla dvou optických vláken (viz také Konektor). Naopak může sloužit také k rozdělení světelného výkonu v jednom optickém vláknu na dvě výstupní optická vlákna.

Tažení drátu (Wire drawing)

Způsob tvarování zastudena, při kterém za sebou ležící, stále se zmenšující tažné průvlaky (jádra z tvrdého kovu nebo diamantu) postupně zmenšují průřez lisovaného nebo válcovaného drátu.

TDR

Zkratka pro „Time Domain Reflectometry“. Měřicí metoda TDR se využívá k lokalizaci chyby v měděných kabelech. Z doby průchodu a formy odraženého impulzu lze docela přesně určit možné místo chyby. U žil s izolací z PVC je tato hodnota ca 0,541.

Technika provozní sběrnice (Fieldbus technology)

Obvykle se snímače (senzory) a akční členy (aktory) spojují s řízením nebo vyhodnocovací jednotkou prostřednictvím analogového signálu 4-20 mA. Pro každé spojení mezi snímačem nebo akčním členem a řízením je u této techniky nutný 2žilový kabel. Navíc musí být pro každý snímač a akční člen připraven v řízení (nejčastěji SPS nebo PC) jeden vstupní, resp. výstupní obvod (I/O). Zcela jinak to vypadá při použití systému provozní sběrnice. Všechny přístroje jsou zde připojeny na sběrnicový kabel (podle sběrnicového systému 2, 4 nebo 5žilový). Místo vstupních/výstupních obvodů se použije karta rozhraní. To šetří karty I/O, snižuje potřebu místa v rozvaděči a trvale snižuje náklady na kabeláž. U konvenčních systémů lze informace (např. naměřené hodnoty nebo poruchový signál) přenášet jen ve velmi omezené míře jedním směrem. Tedy jen od snímače k řízení, resp. od řízení k akčnímu členu. V systému provozní sběrnice lze naproti tomu přenášet informace prostřednictvím digitální sběrnice v obou směrech. Vedle vlastních procesních dat, jako naměřených hodnot (např. teplot) a akčních veličin (např. otáček), lze přenášet i parametry jako měřicí rozsah, označení míst měření (TAG), vlastnosti filtru, signály údržby nebo poruchy atd. Výhody, které z toho vyplývají, jsou zřejmé. Zprovoznění a údržba se zjednoduší a zlepší se flexibilita zařízení (např. díky centrálnímu přepínání oblastí měření). Také z toho lze zpravidla odvodit výhody nižších nákladů oproti běžným řešením.

Temný proud (Dark current)

Proud na výstupu optického přijímače, není-li připojeno žádné záření.

Tepelný spoj (Thermal splice)

Tepelný spoj je spojení dvou optických kabelů, které se provádí roztavením konců optických vláken a jejich spojením.

Teplo hoření (Heat of combustion)

Teplota nebo teplo, které se uvolní při hoření kabelu nebo vodiče (viz Požární zatížení).

Teplota při pokládce (Laying temperature)

Při pokládce kabelu by jeho teplota neměla být nižší než +3 °C. Kabely s izolací a pláštěm jsou při nižších teplotách citlivé na ohyb a náraz.

Teplotní rozsah (Temperature range)

Rozsah teplot mezi spodní (nejnižší dovolenou) a horní (nejvyšší dovolenou) mezní teplotou, ve kterém může uživatel zařízení provozovat. Je-li skutečná teplota nižší než stanovená minimální teplota, nesmí na kabel působit žádná mechanická síla, protože jinak by se izolace zlomila (tuhost polymerových řetězců). Při překročení maximální teploty se izolace začíná tavit (rozpouštění polymerových řetězců). Důležité! Při každé změně teploty se změní i odpor vodiče.

Termoplasty (Thermoplastics, thermoplastic materials)

Termoplasty jsou nezesíťované makromolekulární látky. Ohřevem je lze opakovaně přivést do plastického stavu. Používají se především k izolování vodičů a opláštění kabelů.

Termosety (Duroplastics)

Termosety už nelze, na rozdíl od termoplastů, po zahřátí znovu formovat dalším ohřevem. Termosety se v kabelovém průmyslu používají např. pro kabelové soupravy nebo konektory.

Tex

Jednotka pro stanovení jemnosti vláken tkaných materiálů. Jedná se o fyzikální veličinu. 1 Tex = vlákno, které má při délce 1000 m hmotnost 1 g. Např. má-li polysterové hedvábné vlákno 7 Tex, váží 1000 m tohoto vlákna 7 g.

Thomsonův můstek pro měření odporu (Thomson measuring bridge for resistance measurement)

Pomocí tohoto můstku lze měřit především velmi malé odpory. Měřicí rozsah je mezi 10-6 a jedním ohmem. Je nezávislý na změnách napětí. Výsledek měření není zkreslen odporem měřicích vodičů nebo jinými přechodovými odpory (viz také Elektrický odpor).

Tkaný kabel (Woven cable)

Strukturovaný pás tvořený jednotlivými v řadě uspořádanými flexibilními vodiči, kabely, popř. pneumatickými hadicemi, které jsou vzájemně spojeny pomocí tkaniny. Tkané ploché kabely tvoří pevný svazek, který navíc může převzít velkou část fyzického zatížení kabelů a může tak být použit jako náhrada energetického řetězu.

Tloušťka stěny (Wall thickness)

Tloušťka stěny izolace vodiče nebo pláště kabelu.

Torze (Torsion)

Zkroucení (zkrut) kabelu kolem podélné osy. VDE 0298, část 300, oddíl 5.4.4: Flexibilní kabely nejsou obecně určeny pro torzní namáhání. V případech, kdy se takovému torznímu namáhání nelze

vyhnout, by konstrukce kabelu a způsob uložení měly být mezi uživatelem a výrobcem kabelu odsouhlaseny.

Transceiver

Aktivní prvek sítí Ethernet LAN pro připojení koncových přístrojů na sběrnicový kabel s funkcí detekce kolize a přizpůsobení signálu. Transceiver je kombinací slov Transmitter (vysílač) a Receiver (přijímač). Transceiver provádí vysílací, sledovací, přijímací a poruchové funkce.

Triaxiální kabel (Triaxial cable)

Třívodičový kabel, který se skládá ze středového vodiče, druhého koncentrického vodiče stočeného kolem prvního vodiče a třetího vodiče, který je izolován od obou předcházejících, z opletu a vnějšího

pláště.

Trojfázový střídavý proud (Alternating current)

Trojfázový střídavý proud vzniká sdružením tří střídavých proudů se stejnými amplitudami a stejnou frekvencí časově zpožděných o 120 °.

Trubičky optických vláken (Unit cores of fiberoptic cables)

Více potažených optických vláken leží lehce zvlněných a volně v plastových trubičkách, které jsou naplněny vazelínou nebo bobtnacím práškem.

TTP

Zkratka pro „Time Triggered Protocol“. Systémy TDR komunikují v technice zpracování dat nepřetržitě v předem definovaných časových intervalech. Šířka pásma asynchronní 5 Mbit/s, synchronní 25 Mbit/s.

Tvrdost (Hardness)

Viz Shore.

Typová zkouška (Type test)

Periodicky prováděná zkouška, při které jsou ověřovány všechny parametry, které mohou ovlivnit výsledek. Tato zkouška se provádí pokaždé, kdy došlo dalším vývojem ke změně technologie nebo konstrukce výrobku nebo byly použity nové materiály. Četnost typových zkoušek se řídí zákonem, smlouvami nebo firemním předpisem.

Typy pancéřování (Armouring types)

Nejpoužívanější jsou pancéřování z plochého ocelového drátu, ocelového pásku, ocelového profilovaného drátu a ocelového kulatého drátu s vnějším ochranným obalem. Mimo to existují pancéřování z ocelového drátu s protisměrně vinutým ocelovým páskem, ale bez vnějšího obalu (pro vnitřní prostory).

U/FTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů, žádné celkové stínění fólií nebo opletem (U), kroucené páry stíněné fólií kašírovanou hliníkem (FTP). Tento typ stíněného kabelu je rovněž běžně používaný v aplikacích 10 GBaseT.

U/UTP

Konstrukce kabelu s žilami stočenými do párů bez jakéhokoliv stínění. Jedná se o běžný nestíněný kabel nejčastěji označovaný jako UTP kabel.

Úhel opletu (Braid angle)

Úhel ve stupních mezi podélnou osou a vedením drátu v opletu.

Úhel šíření paprsku (Angle of beam spread)

Poloviční vrcholový úhel kuželu, uvnitř kterého je vázaný výkon v optickém vláknu při rovnoměrném osvitu roven specifikované poměrné části celého vázaného výkonu.

UL

Zkratka pro „Underwriters Laboratories“. Americký zkušební úřad, obdoba VDE v Německu nebo EZÚ v České republice.

UL Listing Mark pro „listed cables & wires“ (UL Listing Mark for listed cables & wires)

Kabely a vodiče této kategorie (UL listed) jsou určeny pro pevné elektroinstalace v obytných, komerčních a průmyslových budovách. Kabely a vodiče uvedené na seznamu musí vyhovovat nejen příslušným jednotlivým výrobkovým standardům UL, ale také požadavkům uvedeným v příslušných odstavcích Národních elektrotechnických předpisů (National Electrical Code – NEC). Národní elektrotechnické předpisy (NEC) obsahují ustanovení ke konkrétnímu použití kabelů a vodičů uvedených na seznamu. Kabely a vodiče uvedené na seznamu jsou použitelné jak pro elektroinstalace v elektrických zařízeních, přístrojích, spotřebičích a strojích provedených při jejich výrobě v továrně (factory wiring), tak také pro elektroinstalace průmyslových strojů a zařízení provedených na místě podle NFPA 79. Schvalovací značka na výrobku: (UL) = UL Listing mark.

UL Recognition Mark pro „AWM cables and wires“ (UL Recognition Mark for AWM cables and wires)

Elektroinstalační materiál pro spotřebiče, známější pod zkratkou AWM (Appliance Wiring Material), zahrnuje vodiče a kabely určené k použití pro propojení elektrických zařízení, spotřebičů, ovládacích panelů, průmyslových strojů apod. provedených kompletně při jejich výrobě v továrně (factory wiring) jen jako část „listed Assembly“. AWM není určen pro přímou kabeláž na místě (field wiring). Kabely a vodiče s označením UL AWM Style se používají v souladu s individuálním popisem příslušného Style.

Ultrafialové záření (UV záření) (Ultraviolet radiation)

Elektromagnetické záření navazující na viditelnou oblast spektra. Samotné záření je neviditelné.

Univerzální kabelové vázací pásky (General cable ties)

Barevné nebo průhledné upevňovací prvky (většinou z nylonu), pomocí kterých mohou být svazovány a upevňovány jednotlivé dráty, kabely a vodiče. Vnitřní rýhovaná strana zajišťuje trvanlivé spojení, resp. zajištění proti uvolnění.

Úprava (Conditioning)

Výrobní délky vodičů a kabelů se upravují na skladové délky, resp. délky pro expedici. Obvyklé jsou kruhy v délkách po 50, 100 a 250 m a kabely navinuté na bubnech v délkách 250, 500 a 1000 m podle hmotnosti.

UTE

Zkratka pro „Union Technique de l’Electricité“, Francie.

Útlum (Attenuation)

Útlumem se rozumí snížení amplitudy signálu během jeho přenosu v nějakém prostředí. Narůstá se zvyšující se frekvencí a délkou kabelu. Při tom se snižuje úroveň signálu.

Útlum a (Attenuation a)

Zmenšení výkonu optického signálu mezi dvěma plochami průřezu optického kabelu v důsledku ztrát. Velikost útlumu se udává v decibelech (dB).

Uzel (Joint)

Spojovací člen (datových) přenosových cest.

Uzemnění (Earthing)

Uzemněním se zajistí jednoznačný referenční potenciál pro stínění aktivních a pasivních komponentů sítě.

Vazební člen (Coupler)

Pasivní optický prvek sloužící k přenosu světla mezi světelným zdrojem a optickým kabelem nebo mezi více optickými kabely. Zvláštní význam mají vazební členy, které umožňuji uspořádání optických sítí pro propojení více vysílačů a přijímačů (viz T konektor).

Vazební člen (hvězdicový) (Connector)

Centrální prvek pasivní optické sítě zapojené do hvězdy. Spojuje mnoho vysílačů a přijímačů a rozděluje světelný výkon signálu, který dodává připojený vysílač rovnoměrně na všechny připojené

přijímače.

VDE

Zkratka pro „Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.“. Německý zkušební a certifikační institut – VDE zkušebna, obdoba EZÚ v České republice.

VDE aprobace pro kabelové vývodky (VDE Approbation for cable glands)

Schválení je vydáváno po provedení zkoušky podle DIN/EN 50262 a je potvrzeno certifikátem schvalujícím použití značky (VDE).

VDEW

Zkratka pro „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke“ (Německé energetické závody).

Velikosti kabelových vývodek (Cable gland sizes)

Podle normy ČSN EN 60562 jsou v současné době definovány následující velikosti:

M12x1,5; M16x1,5; M20x1,5;

M25x1,5; M32x1,5; M40x1,5;

M50x1,5; M63x1,5; M75x1,5;

M90x2; M110x 2;

M znamená metrický závit.

Venkovní kabel (Outdoor cable)

Kabel určený pro uložení ve venkovním prostředí v zemi, ve vzduchu, v trubkách, řekách, jezerech, dolech, na lodích apod. nebo ve vnitřních prostorech nejrůznějších průmyslových zařízení. Konstrukce

kabelu vychází z požadovaných elektrických, tepelných, mechanických a chemických podmínek jejich uložení a provozu.

Vestavné pouzdro (Panel mount base)

Vestavná pouzdra jsou určena pro průchod kabelů zespodu. Vestavné pouzdro se montuje na stěny rozvaděčů a slouží k připojení ovládacích popř. silových kabelů.

Vícevidové vlákno (Multimode fibre)

Optické vlákno, které má oproti světelné vlnové délce velký průměr jádra, a je proto schopno šířit velké množství vidů. V důsledku gradientního profilu (viz Vlákno s gradientním indexem lomu může být rozptyl vidů (disperze) poměrné malý, takže je možno dosáhnout velké šířky přenosového pásma, ne však takové, jako u jednovidových vláken.

Vid (Mode)

Diskrétní forma světelných vln, které se mohou šířit optickým kabelem.

Vlákno s gradientním indexem lomu (Gradient fibre)

Optický kabel s plynule proměnným indexem lomu, tedy profilem indexu lomu, který se v ploše průřezu optického kabelu mění kontinuálně. Profil běžných vláken s gradientním indexem lomu je možno vyjádřit exponentem 1 < g < 3.

Vlnová délka (Wave lenght)

Délka jednoho celého kmitu (periody). V optické sdělovací technice se obvykle používají tři rozsahy vlnových délek, a to 850 nm, 1300 nm a 1550 nm.

Vlnový rozptyl (disperze) (Waveguide dispersion)

Rozptyl (disperze) vzniká u polychromatického světelného zdroje, protože poměr α/λ a rozložení polí a rychlostí skupin vidu optického kabelu jsou závislé na vlnové délce (α je poloměr jádra, λ vlnová

délka světla). V praxi působí vlnový rozptyl společně s materiálovým rozptylem. Jejich společné působení je označováno jako chromatický rozptyl (disperze).

Vložený útlum (Insertion loss, insertion attenuation)

Útlum, který je způsoben vložením optického prvku, např. konektoru nebo vazebního členu, do optického přenosového systému.

Vnější plášť (Outer sheath)

Uzavřený obal vodiče nebo kabelu k ochraně konstrukčních prvků ležících pod ním.

Vnější průměr (Outer diameter)

Průměr nejmenšího kruhu, který obepíná povrch pláště.

Vodič (Conductor)

Neizolovaný drát z materiálu, který je díky vysokému počtu volných elektronů vhodný k tomu, aby vedl elektrický proud (zejména měď a hliník).

Vodič jednodrátový (Single–wired conductor)

Vodič, který je tvořen jedním (plným) drátem.

Volt

Elektrická jednotka napětí. 1 Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu. Volt je hlavní jednotkou pro elektrický potenciál, elektrické napětí a elektromotorické napětí.

Voltmetr (Volt meter)

Přístroj na měření elektrického napětí.

VPE (Cross-linked polyethylene XLPE)

Zesítěný polyetylen.

Vrstvený plášť (Composite layer, composite sheath)

Kombinace hliníkové fólie s plastovým (polyetylenovým) pláštěm kabelu. Fólie obepíná po délce s překrytím jádro kabelu, přičemž plastová strana směřuje ven. Vnější plášť, který je na tuto vrstvu vytlačován, se působením tepla homogenně spojuje s fólií, takže vnikne celistvá vrstva hliníkovo-fóliového pláště. Používá se u venkovních telefonních kabelů.

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

Poměr přenášeného a odraženého signálního napětí, která se měří podél dráhy přenosu.

Vulkanizace (Vulcanising)

Technologický proces, u něhož se pomocí teploty, tlaku a použitím např. sloučenin síry ovlivní molekuly kaučuku tak, že se příčně spojí. Teprve tímto procesem získá kaučuk svoji trvale elastickou vlastnost a je průmyslově zužitkovatelný (viz Zesíťování).

Výběr bubnu (Reel size choice)

Většina navíjecích zařízení kabelového průmyslu má dnes k dispozici tabulky s objemem naplnění, resp. navinutelnou délkou produktu a poloměrem ohybu, takže lze zvolit správný buben.

Výběrová zkouška (Sample test, screening)

Dílčí zkouška na vyrobených délkách nebo částech výrobku v závislosti na výrobním množství.

Výbušná atmosféra (Explosive atmospheres)

Viz VDE 0165 část 1 (ČSN EN 60079-14). Kabely pro pevné instalace v nebezpečných prostorech musí být:


a) s pláštěm z termoplastických, termosetových nebo elastomerových materiálů. Musí být kruhové a kompaktní. Výplň nebo plášť musí být vytlačovány. Výplňový materiál, je-li použit, musí být nenasákavý
b) s minerální izolací a kovovým pláštěm
c) speciální, např. ploché kabely s odpovídajícími kabelovými vývodkami.


Musí být odolné proti plameni podle IEC 60332-1-2 nebo IEC 60332-3-22 (co je vhodné). Přenosná a  pohyblivá zařízení musí mít kabely s těžkým polychloroprenovým nebo jiným ekvivalentním syntetickým elastomerovým pláštěm, kabely s těžkým houževnatým pryžovým pláštěm nebo kabely odpovídající robustní konstrukce.

Výplň prázdného prostoru (Filler, valley sealer)

Výplňový nebo podpůrný prvek v jednotlivých vrstvách stáčených žil kabelů popř. vodičů

Vysílač, optický (Transmitter, optical)

Zařízení sloužící k přeměně elektrického signálu na optický. Skládá se z vysílací diody s připojovacím vláknem, konektoru, zesilovače a dalších elektrických obvodů. Obzvlášť v případě laserových diod je nutné použít fotodiodu s regulačním zesilovačem pro sledování a stabilizaci světelného výkonu, kromě toho v mnoha případech také teplotní čidlo a Peltierův chladič pro stabilizaci provozní teploty.

Hlavní součásti vysílače většinou tvoří, pokud je to možné, jeden kompaktní vysílací modul.

Výstražná (trasovací) fólie (Route warning tape)

Při provádění zemních prací mohou vzniknout velké škody na kabelech uložených v zemi. Z tohoto důvodu se ca 40 cm nad položeným kabelem pokládá tzv. výstražná (trasovací) fólie, která má při zemních pracích upozornit obsluhu bagru na trasu kabelu.

WAN (Wide Area Network)

WAN je zkratka pro „Wide Area Network“. Jedná se o rozsáhlou síť, za určitých okolností s celosvětovým rozšířením. Sítě WAN propojují většinou sítě LAN (Local Area Network) pomocí telefonních linek. Router a brány zajišťují propojení sítí LAN s rozdílnými technologiemi. WAN je síť sloužící k připojení vzdálených uživatelů do centrální sítě přes veřejné linky.

Watt

Jednotka činného elektrického výkonu. Elektrický výkon 1 watt má stejnosměrný proud 1 ampéru při úbytku napětí 1 voltu. V x A = Watt (VA).

Zadržovací schopnost kabelových vývodek (Retention of cable glands)

Schopnost kabelové vývodky omezit posunutí upevněného a staticky zatíženého kabelu.

Základní suroviny (Basic raw materials)

Plasty obsahují vedle základních surovin řadu dalších složek, jako jsou stabilizátory, změkčovadla, plnidla a barviva ovlivňující vlastnosti výsledného výrobku.

Zákon o bateriích – BattG (Batteries Act)

Zákon o bateriích (v Německu Batteriegesetz – BattG) a obdobné národní právní předpisy vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech obsahují povinnosti týkající se registrace a zpětného odběru baterií.

Zalomení (Kink)

Dojde-li k násilnému zalomení lana přes ostrou hranu, jednotlivé prameny a dráty se plasticky zdeformují. Na jednotlivých drátech vznikají trhlinky, které mohou vést k přetržení.

Zapojovací vodič nosné frekvence (Carrier frequency, hook-up wire)

Je používán pro přenos zpráv v zařízeních nosné frekvence. Jedním vodičem je možné přenášet až 120 kanálů s nosnou frekvencí současně.

Zatížení na mezi pevnosti (Breaking load, ultimate load)

Zatížení na mezi pevnosti je dáno jmenovitým průřezem a pevností v tahu.

Zatížení v tahu (Tensile load)

Síla, kterou může být kabel za určitých podmínek bezpečně zatěžován.

Závěsné kabely (Lift cables)

Závěsné kabely jsou ovládací kabely s odlehčením tahu pro použití např. ve výtazích, mostových jeřábech a závěsných ovladačích (v programu skupiny Lapp např. ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® CRANE).

Zemní kabel (Underground cable)

Často jsou kabely nazývány podle podmínek použití. Telekomunikační zemní kabel je např. venkovní kabel určený pro uložení v zemi.

Zemnič (Earth electrocode, ground system)

Vodič, který je vodivě spojen se zemí. Je např. umístěn v zemi nebo je velkoplošně v kontaktu se zemí.

Zesíťovací látka (Cross-linking agent)

Zesíťovací nebo vulkanizační látky v pryžových směsích jsou buď síra (pro přírodní nebo umělý kaučuk) nebo peroxid (pro silikony, EPDM). Zesíťování sírou začíná už při pokojové teplotě a je intenzivnější se zvyšující se teplotou. Při určité přesné teplotě se při peroxidovém zesíťování uvolňuje kyslík.

Zesíťování (Cross-link)

Pojem označuje proces výroby elastomerů, termoplastů a duroplastů. Říká, že použitím určitých chemikálií se původně lineárně zaměřené makromolekuly mění z plošných struktur na prostorové. Pomocnou látkou pro kaučuk jsou např. sloučeniny síry, pro termoplasty a duroplasty peroxidy. Propojení se provádí pod vlivem tepla a tlaku, u termoplastů také zářením bohatým na energii. Propojení je konečné, tedy nevratné a pro vlastní vlastnosti materiálu rozhodující (kaučuk získá m. j. svou trvalou elasticitu, u polyetylenu se zlepší např. tepelné, mechanické a elektrické vlastnosti).

Žíla (Core, conductor, insulated wire)

Samostatný izolovaný vodič, např. z jednoho nebo více drátů vyrobený z mědi, popř. hliníku. Žíla je vodivá část kabelů s izolací, odlišená různými barvami nebo číslicemi.

Zinek (Zinc)

V kabelovém průmyslu se k ochraně proti korozi používají pozinkované ocelové pásy popř. ocelové dráty jako pancéřovaní kabelů (viz Pancéřování).

Zkouška flexibility za studena (Bending test at low temperature)

Zkouška flexibility kabelů a vodičů zastudena. Při navíjení studeného kabelu nebo vodiče na trn nesmí vzniknout na izolaci žádné praskliny.

Zkouška žil, chování při tepelném šoku (Core check, response with thermal shock)

Izolace žil se zkouší tepelným šokem, přičemž jsou žíly nebo proužky izolace žil navinuty na definovaný trn a po dobu ca 1 hodiny uloženy při teplotě 150 °C v termokomoře. Po vytažení a zchlazení na pokojovou teplotu nesmí zkoušené vzorky vykazovat žádné viditelné trhliny.

Zkouška žil, chování při zvýšené teplotě (Core check, response at increased temperature)

Aby bylo možno zjistit důsledky působení tepla na mechanické vlastnosti, např. izolačních obalů, je zkoušený předmět vložen do zkušebního přístroje pro tepelně tlakové zkoušky, v jehož termokomoře je již nastavena zkušební teplota. Testovací síla se řídí podle tloušťky stěny zkoušeného předmětu. Po určité době uložení v termokomoře a následném ochlazení se pomocí měřícího mikroskopu měří hloubka deformace.

Zkracování (střih) (Trimming)

Kabely a vodiče jsou navíjeny na kabelové bubny nebo stáčeny do kruhů (u jednožilových vodičů) a ukládány do skladu ve standardních délkách, např. 50 m, 100 m, 500 m. Požaduje-li zákazník kratší

délku, než je ta standardní, bude pro zákazníka ustřižena ze standardní délky. Zákazník v tomto případě hradí příplatek za střih.

Zkušební napětí (Test voltage)

Napětí, které je přikládáno na zkoušený vzorek za účelem prokázání určité dielektrické pevnosti.

Značení žil (Core identification)

Barevné nebo číselné značení jednotlivých žil. Jedním z výsledků vývoje firmy LAPP KABEL s.r.o. je mezinárodně osvědčené značení kabelů ÖLFLEX®, které je založeno na barevném rozlišení jednotlivých žil. 10 základních barev je kombinováno s 2 mm širokou barevnou spirálou. Tento způsob umožňuje 102 barevných variací. Na druhé straně žíly potištěné čísly jsou oproti barevnému značení velmi výhodné, protože umožňují podstatně rychlejší zapojení vodičů v přístroji (úspora času).

Zpětné stáčení (Backtwist)

Pojem se vztahuje na proces stáčení jednotlivých prvků v kabelu. Stáčecí stroj je technicky konstruován tak, že jednotlivé prvky jsou do kabelu vzájemně stáčeny bez torzního namáhání.

Zpětný odraz (Backscatter)

Nepatrný zlomek světla, který se v důsledku rozptylu odchýlil od svého směru a šíří se opačným směrem tzn. optickým kabelem zpět do vysílače. Sledováním časového průběhu odraženého světla

pomocí světelného děliče ve vysílači je možné zjišťovat na jednom konci kabelu nejenom délku a útlum instalovaného optického kabelu, ale i detekovat lokální nepravidelnosti, např. ztráty světla

v místech spojů.

Ztrátové číslo (Loss factor)

Ztrátové číslo je závislé na frekvenci, teplotě a kapacitě. Vyjadřuje poměr činného výkonu k jalovému při sinusovém napětí.

Ztrátový výkon (Power dissipation factor)

 

Výkon, který je přeměněn na teplo nebo jiné ztrátové druhy energie.

ZVEH

Zkratka pro „Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke e.V.“ (Centrální svaz německých elektrotechnických řemesel), Německo.

ZVEI

Zkratka pro „Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronik Industrie e.V.“ (Centrální svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu), Německo.