Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Věnujte pozornost novým Obchodním podmínkám internetového obchodu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. platných od 1.6.2018!

  Dokument Popis
VOP LAPP Czech Republic s.r.o.
(PDF 96 KB )
Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. platné od 1.6.2018.
VOP 01092014
(PDF 108 KB )
1.      Úvodní ustanovení:

1.1    Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „PODMÍNKY“) vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem v Otrokovicích, Bartošova 315, PSČ 765 02, IČ: 25519506, zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. C, vložka 29865 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejími odběrateli (dále jen „KUPUJÍCÍ“).

1.2    Všechny dodávky a služby poskytované podnikatelům ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, se řídí výhradně těmito „PODMÍNKAMI“ uvedenými v dalším textu, pokud odchylná ujednání ve smlouvě nestanoví jinak. Tyto „PODMÍNKY“ budou použity přiměřeně i na vztahy mezi „PRODÁVAJÍCÍM“ a těmi „KUPUJÍCÍMI“, kteří nejsou podnikateli. Tyto „PODMÍNKY“ jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi „PRODÁVAJÍCÍM“ a „KUPUJÍCÍM“ při dodávkách zboží a poskytovaných služeb.

1.3    Při uzavření smlouvy „kupující“ prohlašuje, že se seznámil s těmito „PODMÍNKAMI“ a souhlasí s nimi. V rámci nabídky je vždy proveden výslovný odkaz na aktuální znění těchto „PODMÍNEK“.

1.4    Zbožím se ve smyslu těchto „PODMÍNEK“ rozumí materiál, výrobky a/nebo související služby specifikované v platném katalogu nebo v písemné nabídce „PRODÁVAJÍCÍHO“.

2.      Uzavírání smluv:

2.1    Smlouva je uzavřena po potvrzení objednávky zboží, doručené „PRODÁVAJÍCÍMU“ ze strany „KUPUJÍCÍHO“. „PRODÁVAJÍCÍ“ potvrdí objednávku „KUPUJÍCÍMU“ nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení jeho objednávky, u kabelové konfekce vyráběné dle specifikace „KUPUJÍCÍHO“ nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení jeho objednávky, a to e-mailem, telefaxem nebo telefonicky s následným potvrzením e-mailem, přičemž potvrzení objednávky obsahuje mj. odkaz na, kterém jsou tyto „PODMÍNKY“ dostupné, a to na internetové adrese www.lappgroup.cz/vop. Nepotvrdí-li „PRODÁVAJÍCÍ“ objednávku „KUPUJÍCÍMU“ ani ve lhůtě 15 pracovních dní, má se za to, že „PRODÁVAJÍCÍ“ nemá zájem smlouvu uzavřít.   „KUPUJÍCÍ“ akceptaci těchto „PODMÍNEK“ „PRODÁVAJÍCÍMU“ potvrdí nejpozději následující pracovní den. Smlouva se vždy považuje za uzavřenou též okamžikem, kdy „KUPUJÍCÍ“ převezme dodané zboží.

2.2 Objednávka „KUPUJÍCÍHO“ musí obsahovat zejména:

a) druh a název požadovaného zboží;

b) množství požadovaného zboží;

c) termín dodání požadovaného zboží;

d) místo dodání zboží (nebude-li místo dodání určeno, řídí se dodací podmínky těmito „PODMÍNKAMI“, pokud nebylo mezi „PRODÁVAJÍCÍM“ a „KUPUJÍCÍM“ dohodnuto jinak);

e) identifikace „KUPUJÍCÍHO“ a osoby oprávněné za „KUPUJÍCÍHO“ jednat;

f) podpis „KUPUJÍCÍHO“ nebo osoby oprávněné za „KUPUJÍCÍHO“ jednat, pokud objednávka nebude zaslána prostřednictvím elektronické pošty.

2.3    Doručí-li „PRODÁVAJÍCÍ“ „KUPUJÍCÍMU“ nabídku, k níž jsou připojeny tyto „PODMÍNKY“, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je přijetí nabídky ze strany „KUPUJÍCÍHO“ doručeno „PRODÁVAJÍCÍMU“. Platnost nabídek „PRODÁVAJÍCÍHO“ je 5 dnů od jejich doručení „KUPUJÍCÍMU“, není-li v nabídce uvedeno jinak. „KUPUJÍCÍ“ není oprávněn přijmout nabídku „PRODÁVAJÍCÍHO“ s dodatky či odchylkami; takové přijetí nabídky „PRODÁVAJÍCÍHO“ bude považováno za novou nabídku.

2.4    Informace poskytnuté před přijetím objednávky v rámci jejího vyřizování (objednávky na speciální kabely, např. data vycházející z doplňkových textových informací, výkresů, ze vzorků kabelů, vzorků vodičů a kabelových vývodek), včetně údajů o provozních vlastnostech, dat spotřeby a jiných individuálně určených údajů, jsou závazné pouze v případě, že budou potvrzeny „PRODÁVAJÍCÍM“ současně s potvrzenou objednávkou „KUPUJÍCÍHO“, nebo následně, a to písemnou formou.

2.5    Ustanovení § 1799–1800 „OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“ upravující smlouvy uzavírané adhezním způsobem se na smluvní vztahy „PRODÁVAJÍCÍHO“ a „KUPUJÍCÍHO“ nepoužijí.

3.      Kupní cena a dodací podmínky:

3.1    „KUPUJÍCÍMU“ budou účtovány ceny určené platnou nabídkou „PRODÁVAJÍCÍHO“ ke dni uzavření smlouvy, tj. ke dni písemného potvrzení objednávky ze strany „PRODÁVAJÍCÍHO“ nebo ke dni doručení přijetí nabídky ze strany „KUPUJÍCÍHO“ „PRODÁVAJÍCÍMU“, zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3.2 Pokud není v potvrzení objednávky, resp. ve smlouvě určeno jinak, je zboží dodáváno v/na nevratných obalech, za které není vyžadován žádný příplatek. Způsob balení zboží určuje „PRODÁVAJÍCÍ“ tak, aby odpovídalo běžnému standardu balení příslušného zboží „PRODÁVAJÍCÍM“. Zboží je baleno tak, aby bylo zabezpečeno proti poškození.

3.3    „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje právo změnit objednané množství bez předchozího souhlasu „KUPUJÍCÍHO“ max. o ±10%, pokud „KUPUJÍCÍ“ neuvede v objednávce jinak. „PRODÁVAJÍCÍ“ je rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu „KUPUJÍCÍHO“ rozhodnout o dodání zboží ve více dílčích délkách, resp. balicích jednotkách dle platného katalogu, není-li předem dohodnuto jinak.

3.4    Materiály obsahující měď – kabely, vodiče a kabelová konfekce se prodávají s cenou mědi platnou ke dni potvrzení objednávky „PRODÁVAJÍCÍM“, resp. ke dni uzavření smlouvy, zvýšenou o daň z přidané hodnoty v zákonné výši. V cenách těchto materiálů, pokud není dohodnuto jinak, je již obsažen podíl bázové ceny mědi v hodnotě 150,- EUR/100 kg. Základem pro kalkulaci kupní ceny je publikovaný kurz mědi na trhu DEL (Deutsche Elektrolyte Kupfer Notiz) v předcházejícím dni před dnem přijetí objednávky, resp. uzavření smlouvy, zvýšený o +1% za náklady na obstarání kovu. Cena mědi se aktualizuje každý pracovní den. Kupní cena se zvyšuje nebo snižuje o rozdíl mezi bázovou cenou mědi a aktuální cenou mědi na trhu DEL. Pokud budou použity jiné kovy (např. hliník, olovo), použije se pro určení kupní ceny obdobný dopočet ceny kovu jako v případě mědi. Kupní cena materiálů obsahujících mosaz může být navýšena o přirážku ve výši stanovené „PRODÁVAJÍCÍM“. Pokud „KUPUJÍCÍ“ navýšení ceny „PRODÁVAJÍCÍM“ neodmítne do 2 pracovních dnů poté, kdy mu bylo doručeno oznámení o navýšení ceny, platí, že „KUPUJÍCÍ“ s navýšením souhlasí.

3.5    U materiálů, u nichž se neprovádí dopočet ceny kovu (v nabídce není uvedena cena základního kovu), si „PRODÁVAJÍCÍ“ vyhrazuje právo provádět cenové úpravy v případě výrazných změn cen surovin. Pokud „KUPUJÍCÍ“ podstatné cenové úpravy provedené „PRODÁVAJÍCÍM“ neodmítne do 2 pracovních dnů poté, kdy mu bylo doručeno oznámení o provedení cenové úpravy, platí, že „KUPUJÍCÍ“ s provedením cenové úpravy souhlasí.

3.6    Jestliže v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou dojde k nepředvídanému zvýšení nákladů na suroviny, materiály nebo přepravu, případně k zavedení daní nebo cel, má „PRODÁVAJÍCÍ“ právo ceny upravit podle těchto činitelů pouze v případě, že o této skutečnosti bez odkladu informuje „KUPUJÍCÍHO“. Jestliže bude objednávka „KUPUJÍCÍM“ dodatečně upravena po uzavření smlouvy, má „PRODÁVAJÍCÍ“ právo zvýšit cenu o dodatečné náklady, které si úprava objednávky vyžádá.

3.7    Zboží je „PRODÁVAJÍCÍM“ dodáváno „KUPUJÍCÍMU“ na místo určení v České a Slovenské republice dle dodací podmínky DAP (Incoterms 2010). V případě, že „KUPUJÍCÍ“ vyžaduje jinou dodací podmínku (např. osobní odběr v sídle „PRODÁVAJÍCÍHO“), je povinen tuto skutečnost uvést na objednávce. V případě exportních dodávek mimo území České a Slovenské republiky jsou dodací podmínky sjednávány individuálně.

3.8    Pokud není dohodnuto jinak, dopravu zboží zajišťuje „PRODÁVAJÍCÍ“. U dodávek, u nichž kupní cena je vyšší než 200,- EUR, dopravuje zboží „PRODÁVAJÍCÍ“ „KUPUJÍCÍMU“ na místo určení v České a Slovenské republice zdarma. U dodávek, u nichž celková kupní cena je nižší než 200,- EUR, je vedle kupní ceny účtován „KUPUJÍCÍMU“ paušální logistický příplatek ve výši 15,50- EUR za každou jednotlivou objednávku.

3.9    U dodávek na dobírku je vedle kupní ceny účtováno doběrečné dle ceníku dopravce zvoleného „PRODÁVAJÍCÍM“.

3.10 V případě, že „KUPUJÍCÍ“ požaduje jiné než standardní dodací podmínky (např. expresní dopravu), je „KUPUJÍCÍMU“ účtován ze strany „PRODÁVAJÍCÍHO“ vedle kupní ceny příplatek ve výši rovnající se skutečným nákladům na zajištění tohoto požadavku dle ceníku dopravce zvoleného „PRODÁVAJÍCÍM“.

3.11 V případě, že „KUPUJÍCÍ“ požaduje dodávku jiné než standardní délky kabelů, které jsou pro jednotlivé materiály uvedeny v platném katalogu „PRODÁVAJÍCÍHO“, je „KUPUJÍCÍMU“ účtován vedle kupní ceny příplatek ve výši 7,90 EUR za každý střih.

3.12 V případě, že je se zbožím dodáváno programové vybavení, „PRODÁVAJÍCÍ“ „KUPUJÍCÍMU“ poskytuje oprávnění dílo užít v rozsahu, v jakém toto oprávnění poskytuje autor díla „PRODÁVAJÍCÍMU“ a v rozsahu nezbytném pro řádné užití zboží. „KUPUJÍCÍ“ smí pořídit záložní kopii autorského díla. Kromě záložní kopie nesmí „KUPUJÍCÍ“ software reprodukovat. Upozornění na autorská práva, výrobní čísla ani jiné identifikační znaky software se nesmí odstraňovat či pozměňovat. „KUPUJÍCÍ“ je povinen zabezpečit software a související dokumentaci před neoprávněným přístupem třetích stran. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance a jiné osoby ve vztahu ke „KUPUJÍCÍMU“, které jsou oprávněny k jejich užití.

3.13 Veškeré ceny v článku 3 jsou uvedeny bez DPH.

3.14 Přepočet cen z EUR do CZK je prováděn denním kurzem ČNB střed, který je platný pro předchozí pracovní den. V ostatních případech určuje převodní kurz mezi měnami „PRODÁVAJÍCÍ“.

4.      Dodací lhůta:

4.1    Dodací lhůta je určena v potvrzení objednávky, resp. ve smlouvě.

4.2    Termíny dodávek bude „PRODÁVAJÍCÍ“ povinen dodržet a dodávky uskutečnit pouze v případě, že „KUPUJÍCÍ“ není v prodlení s úhradou žádné faktury vystavené „PRODÁVAJÍCÍM“ nebo není-li překročen interní kreditní limit nebo smluvní kreditní limit, byl-li sjednán. V případě prodlení s platbou nebo překročení interního kreditního limitu nebo smluvního kreditního limitu, byl-li sjednán, může být termín jednotlivých dodávek přiměřeně prodloužen.

4.3    „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje právo změnit potvrzenou dodací lhůtu v případě, že se vyskytnou skutečnosti či události, které „PRODÁVAJÍCÍ“ nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, změnit či odvrátit, a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky, jako jsou např. válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události mající charakter vyšší moci. Toto ustanovení platí rovněž pro nepředvídatelné události, které mohou mít dopad na subdodavatele a za které nebude „PRODÁVAJÍCÍ“ ani subdodavatel odpovědni. O událostech majících charakter vyšší moci je „PRODÁVAJÍCÍ“ povinen „KUPUJÍCÍHO“ informovat nejpozději do 10-ti dnů od jejich vzniku. Pokud „PRODÁVAJÍCÍ“ v této lhůtě „KUPUJÍCÍHO“ neinformuje, nemůže jednostranně změnit potvrzenou dodací lhůtu.

4.4    Jestliže bude dodávka zboží odložena na žádost „KUPUJÍCÍHO“, nebo jestliže „KUPUJÍCÍ“ neposkytne řádnou součinnost při převzetí zboží, nebo z jiných důvodů na straně „KUPUJÍCÍHO“, má „PRODÁVAJÍCÍ“ právo účtovat „KUPUJÍCÍMU“ náklady na uskladnění, nejméně však 1,0% z hodnoty kupní ceny neodebraného zboží za každý započatý kalendářní měsíc. Poplatky za uskladnění budou účtovány v maximální výši 10% z celkové kupní ceny neodebraného zboží, pokud „PRODÁVAJÍCÍ“ neprokáže vynaložení vyšších nákladů. Dílčí dodávky jsou povoleny.

4.5    Při dodání zboží je „KUPUJÍCÍ“ povinen svým podpisem stvrdit převzetí zboží od přepravce na přepravní list, případně na dodací list.

5.      Odpovědnost za vady:

5.1    „PRODÁVAJÍCÍ“ odpovídá za to, že zboží odpovídá normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny v katalogu, popř. v jiné technické dokumentaci „PRODÁVAJÍCÍHO“. Jiné technické parametry musí být předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bude-li předmětem smlouvy dodání zboží „PRODÁVAJÍCÍM“ dle výkresů či jiných technických dokumentací předaných „KUPUJÍCÍM“ „PRODÁVAJÍCÍMU“, není „PRODÁVAJÍCÍ“ povinen „KUPUJÍCÍHO“ upozornit na případnou jejich nevhodnost pro plnění smlouvy. „PRODÁVAJÍCÍ“ v takovém případě odpovídá pouze za to, že zboží odpovídá předané dokumentaci, nakolik to je rozumně proveditelné. „PRODÁVAJÍCÍ“ je oprávněn vyhradit se vůči předané dokumentaci, pokud je nesprávná, nevhodná nebo nestandardní. Pokud „KUPUJÍCÍ“ nedodá novou dokumentaci dle požadavku „PRODÁVAJÍCÍHO“, je „PRODÁVAJÍCÍ“ oprávněn od smlouvy (resp. její příslušné části) odstoupit. Nevyužije-li v takovém případě „PRODÁVAJÍCÍ“ práva odstoupit, neodpovídá za vady zboží, které mohou být zapříčiněny nesprávností, nevhodností nebo nestandardností předané dokumentace.

5.2    „PRODÁVAJÍCÍ“ nebude kontrolovat stav, funkčnost ani jiné vlastnosti věcí předaných mu „KUPUJÍCÍM“ ke zpracování, a to ani po předání, ani během výrobního procesu. „PRODÁVAJÍCÍ“ neodpovídá za škodu způsobenou vadou nebo jinou povahou předaných věcí, a to ani v případě, mohl-li takovou vadu poznat při převzetí této věci od „KUPUJÍCÍHO“. „PRODÁVAJÍCÍ“ neodpovídá za vady zboží ani další z toho vyplývající následky, pokud by příčina takové vady mohla spočívat ve vadě nebo jiné vlastnosti předaných věcí. “PRODÁVAJÍCÍ“ nebude povinen prokazovat původ vady zboží v předaných věcech.

5.3    „PRODÁVAJÍCÍ“ neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na „KUPUJÍCÍHO“ bez zavinění „PRODÁVAJÍCÍHO“, za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené „KUPUJÍCÍM“ nebo třetí osobou, nebo za vady vzniklé v důsledku neodborného a nesprávného zpracování, manipulace nebo skladování, či v důsledku zpracování nebo modifikace, ke které nedal „PRODÁVAJÍCÍ“ předchozí souhlas, nebo byly-li zapracovány součástky, či díly, které nebyly vyrobeny či poskytnuty „PRODÁVAJÍCÍM“.

5.4    Není-li v dalších ustanoveních těchto „PODMÍNEK“ dohodnuto jinak, je „KUPUJÍCÍ“ povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout, případně nechat prohlédnout za účelem zjištění, zda dodané zboží nevykazuje zjevné vady. Pokud „KUPUJÍCÍ“ nesplní tuto prevenční povinnost, neodpovídá „PRODÁVAJÍCÍ“ za případnou škodu, která by „KUPUJÍCÍMU“ vznikla pozdějším zjištěním vad zboží.

5.5    Vady zboží uplatňuje „KUPUJÍCÍ“ bez zbytečného odkladu u „PRODÁVAJÍCÍHO“ písemně reklamačním listem s přesnou charakteristikou vad. Reklamační list musí obsahovat zejména: název reklamovaného zboží, reklamované množství, přesný popis vady, okolnosti jejího vzniku nebo odhalení, místo a datum, kdy byla vada zjištěna, číslo dodacího listu nebo faktury, ke které se reklamované zboží vztahuje.

5.6    Veškeré náklady vzniklé „PRODÁVAJÍCÍMU“ v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany „KUPUJÍCÍHO“ je „KUPUJÍCÍ“ povinen „PRODÁVAJÍCÍMU“ nahradit v plné výši.

5.7    „PRODÁVAJÍCÍ“ neodpovídá za škodu věci předané „KUPUJÍCÍM“ nebo třetí osobou k výrobě zboží, ledaže by ji způsobil úmyslně nebo v hrubé nedbalosti. Nebezpečí škody na předaných věcech nese „KUPUJÍCÍ“. Vznikne-li škoda na předaných věcech, vynaloží „PRODÁVAJÍCÍ“ obvyklé úsilí, aby zabránil zvětšení škody, a to na náklady „KUPUJÍCÍHO“.

6.      Množstevní vady:

6.1    Za množstevní vady se považují vady dodávky, kdy skutečně dodané množství zboží neodpovídá množství uvedenému v průvodních dokladech.

6.2    Za množstevní vady se také považuje neúplnost dodávky (vady zjevné).

6.3    Za účelem zjištění, zda dodané zboží nevykazuje množstevní vady, provede „KUPUJÍCÍ“ kontrolu zboží ihned při jeho převzetí. Zjištěné vady (rozdíly v množství, sortimentu) je „KUPUJÍCÍ“ povinen uvést do přepravního nebo dodacího listu, popř. vyhotovit zápis za účasti zástupce dopravce nebo zástupce „PRODÁVAJÍCÍHO“ v případě osobního odběru zboží „KUPUJÍCÍM“ od „PRODÁVAJÍCÍHO“. Tyto dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění reklamace a jsou nedílnou součástí reklamačního listu. Bez takto sepsaných dokumentů zápisu nelze reklamaci uplatnit a reklamační nárok „KUPUJÍCÍHO“ bude odmítnut.

6.4    Není-li v těchto „PODMÍNKÁCH“ uvedeno jinak, je „KUPUJÍCÍ“ povinen množstevní vady reklamovat nejpozději do 7 (slovy sedmi) dnů od převzetí zboží, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají. „KUPUJÍCÍ“ je povinen doložit číslo dodacího listu a číslo objednávky.

6.5    „PRODÁVAJÍCÍ“ je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů o oprávněnosti požadované reklamace.

6.6    V případě osobního odběru zboží „KUPUJÍCÍM“ od „PRODÁVAJÍCÍHO“ je „KUPUJÍCÍ“ povinen uplatnit reklamaci „množstevní vady“ nejpozději při jeho odběru.

6.7    Na základě oprávněné reklamace „množstevní vady“ je „KUPUJÍCÍ“ oprávněn uplatnit právo na dodávku chybějícího zboží nebo na slevu z kupní ceny. „KUPUJÍCÍ“ je povinen poskytnout „PRODÁVAJÍCÍMU“ 30-ti denní lhůtu a potřebnou součinnost k dodatečnému plnění.

7.      Kvalitativní vady:

7.1    Pro určení kvalitativních vad je rozhodující, zda má zboží vlastnosti sjednané smlouvou a těmito „PODMÍNKAMI“, tzn., zda odpovídá normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny v katalogu resp. v platných technických listech výrobce a jsou specifikovány pro jednotlivé položky.

7.2    Vady jakosti uplatňuje „KUPUJÍCÍ“ bez zbytečného odkladu po jejich zjištění resp. po době, kdy je mohl a měl při vynaložení odborné péče zjistit, nejpozději však do konce záruční doby, je-li sjednána. V případě, že dodané zboží vykazuje zjevné kvalitativní vady již při převzetí zboží, je „KUPUJÍCÍ“ povinen uvést toto zjištění do přepravního nebo dodacího listu, popř. vyhotovit zápis za účasti zástupce dopravce nebo zástupce „PRODÁVAJÍCÍHO“ v případě osobního odběru zboží „KUPUJÍCÍM“ od „PRODÁVAJÍCÍHO“. „KUPUJÍCÍ“ reklamuje vadné zboží reklamačním listem, ve kterém vady popíše a uvede další nezbytné údaje, týkající se reklamovaného zboží (dodávky). Reklamační list musí obsahovat zejména: název reklamovaného zboží, reklamované množství, přesný popis vady, okolnosti jejího vzniku nebo odhalení, místo a datum, kdy byla vada zjištěna, číslo dodacího listu nebo faktury, ke které se reklamované zboží vztahuje a pokud to je možné, etiketu „PRODÁVAJÍCÍHO“, kterou byl materiál označen.

7.3    „PRODÁVAJÍCÍ“ je povinen nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů po doručení reklamačního listu oznámit „KUPUJÍCÍMU“, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá.

7.4    Za účelem rozhodnutí o reklamaci je „PRODÁVAJÍCÍ“ oprávněn reklamované zboží prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou. Ve vyjádření k reklamaci „PRODÁVAJÍCÍ“ také uvede, zda požaduje reklamované zboží vrátit nebo zda souhlasí s jeho likvidací.

7.5    V případě nutnosti odborného znaleckého posouzení reklamace (státní zkušebna, výrobce), se lhůta k vyjádření k reklamaci prodlužuje o 30 (slovy třicet) dnů nebo o dobu delší, je-li to nezbytné k obdržení výsledků znaleckého posouzení.

7.6    V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné, je „PRODÁVAJÍCÍ“ povinen ve lhůtě nejpozději 30 (slovy třiceti) dnů od uznání reklamace vadu na své náklady odstranit

7.7    U vad neodstranitelných, bránících užívání zboží, uspokojí „PRODÁVAJÍCÍ“ dle své volby nároky „KUPUJÍCÍHO“ některým z uvedených způsobů:

- Výměnou vadného zboží za bezvadné. „KUPUJÍCÍ“ je povinen poskytnout „PRODÁVAJÍCÍMU“ nutný čas a potřebnou součinnost k dodatečnému plnění.

- Přiměřenou slevou z kupní ceny.

7.8    V případě oprávněné reklamace vad neodstranitelných, avšak nebránících užívání zboží, „PRODÁVAJÍCÍ“ poskytne „KUPUJÍCÍMU“ slevu z kupní ceny ve výši odpovídající charakteru reklamované vady. Charakter reklamované vady a výši slevy z kupní ceny určí „PRODÁVAJÍCÍ“.

7.9    Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, náleží výlučně „PRODÁVAJÍCÍMU“. V případě, že by odstranění vady bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, je „PRODÁVAJÍCÍ“ oprávněn vadu posoudit jako neodstranitelnou.

8.      Záruka za jakost zboží a limitace náhrady škody:

8.1    Případné poskytnutí záruky „PRODÁVAJÍCÍHO“ za jakost na prodávané zboží (za jeho funkčnost a způsobilost k obvyklému užívání) se řídí právním řádem České republiky, a to “OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM“ platným a účinným ke dni uzavření smlouvy.

8.2    „PRODÁVAJÍCÍ“ odpovídá za újmu „KUPUJÍCÍMU“ pouze do stanovené míry. Maximální výše náhrady újmy "PRODÁVAJÍCÍM" "KUPUJÍCÍMU" je omezena při prodlení "PRODÁVAJÍCÍHO" s dodáním zboží na 1 % z ceny zpožděného zboží za každý celý dokončený týden zpoždění až do maximální výše 10 % z ceny zpožděného zboží, při jiném porušení smlouvy "PRODÁVAJÍCÍM" do výše 10 % z ceny zboží, kterého se porušení smlouvy "PRODÁVAJÍCÍM" týká.

8.3    Újmou se v těchto „PODMÍNKÁCH“ rozumí újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894 odst. 1 „OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“ a dále vždy i nemajetková újma ve smyslu § 2894 odst. 2 „OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Smluvních stran odčinit nemajetkovou újmu pro všechny případy porušení povinností dle této Smlouvy. „PRODÁVAJÍCÍ“ neodpovídá za ušlý zisk „KUPUJÍCÍHO“.

8.4.   „PRODÁVAJÍCÍ“ není povinen nahradit újmu vzniklou „KUPUJÍCÍMU“ či třetím osobám v případě, kdy zboží bylo použito ve zdravotnictví (včetně implantátů a krevních produktů) nebo v leteckém průmyslu (včetně dronů) a újma vznikla v důsledku či v souvislosti s použitím zboží způsobem dle tohoto článku, ledaže by takovou újmu způsobil, resp. zapříčinil úmyslně nebo v hrubé nedbalosti.

9.      Platební podmínky:

9.1    „KUPUJÍCÍ“ se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně DPH v zákonné výši, event. příplatků „PRODÁVAJÍCÍMU“.

9.2    Není-li předem dohodnuto jinak, je splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž celá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet „PRODÁVAJÍCÍHO“ u jeho banky k jeho volné dispozici. „PRODÁVAJÍCÍ“ je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a „KUPUJÍCÍ“ je povinen tuto fakturu v době splatnosti uhradit. Platba na účet „PRODÁVAJÍCÍHO“ musí být kvůli identifikaci označena variabilním symbolem, kterým je číslo vystavené faktury.

9.3    Při realizaci první objednávky u nového „KUPUJÍCÍHO“ jsou platné následující platební podmínky podle celkové hodnoty objednávky, a to: v hodnotě zboží do 400,- EUR vč. DPH je zasíláno zboží dobírkou, v hodnotě zboží nad 400,- EUR vč. DPH bude požadována platba předem na základě zálohové faktury.

9.4    „PRODÁVAJÍCÍ“ vystaví ke každé dodávce řádný daňový doklad. Právo na fakturaci vzniká „PRODÁVAJÍCÍMU“ dnem předání zboží „KUPUJÍCÍMU“ nebo prvnímu veřejnému dopravci nebo v den, kdy „KUPUJÍCÍ“ byl povinen zboží převzít.

9.5    „PRODÁVAJÍCÍ“ je oprávněn pozastavit/přerušit dodávku dalšího objednaného zboží v případě, že „KUPUJÍCÍ“ je v prodlení s úhradou kterékoliv faktury nebo je-li překročen interní kreditní limit nebo smluvní kreditní limit, byl-li sjednán, tj. maximální hodnota všech „KUPUJÍCÍM“ neuhrazených faktur a hodnota veškerého doposud nedodaného zboží, které bylo „KUPUJÍCÍM“ objednáno a „PRODÁVAJÍCÍM“ potvrzeno. „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje právo stanovit výši kreditního limitu na základě posouzení platebních zkušeností a bonity „KUPUJÍCÍHO“.

9.6    Zaplacení kupní ceny není „KUPUJÍCÍ“ oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat.

9.7    „KUPUJÍCÍ“ není oprávněn uplatnit zadržovací právo ke zboží.

9.8    Směnky nebo jiný způsob plnění, než byl stranami dohodnut, bude „PRODÁVAJÍCÍ“ akceptovat pouze na základě předchozí písemné dohody obou smluvních stran.

9.9    „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje právo požadovat po „KUPUJÍCÍM“ úhradu kupní ceny i ve formě zálohy splatné před dodáním zboží „KUPUJÍCÍMU“, a to až ve výši 100 % kupní ceny. „PRODÁVAJÍCÍ“ není povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha ze strany „KUPUJÍCÍHO“ uhrazena.

9.10 V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je „KUPUJÍCÍ“ povinen zaplatit „PRODÁVAJÍCÍMU“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu uhradí „KUPUJÍCÍ“ do 5 dnů od vyzvání „PRODÁVAJÍCÍM“ k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok „PRODÁVAJÍCÍHO“ na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti, jíž se smluvní pokuta týká.

10.    Přechod vlastnického práva:

10.1 Vlastnické právo ke zboží přejde na „KUPUJÍCÍHO“ po uhrazení celé dohodnuté kupní ceny.

10.2 Při zpracování, úpravě nebo spojení s jinými věcmi, které nejsou vlastnictvím „PRODÁVAJÍCÍHO“, se „PRODÁVAJÍCÍ“ stává, a to až do okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu plnění, spoluvlastníkem takto vzniklé věci s podílem ve výši odpovídající poměru hodnoty upraveného, zpracovaného nebo spojeného předmětu plnění k hodnotě nové věci.

10.3 „KUPUJÍCÍ“ nemá právo zboží použít jako zástavu nebo jej použít jako zajištění svého závazku do doby, než na „KUPUJÍCÍHO“ přejde vlastnické právo k dodanému zboží.

10.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na „KUPUJÍCÍHO“ v době, kdy převezme zboží od „PRODÁVAJÍCÍHO“ či kdy mu bylo umožněno se zbožím nakládat v souladu se smlouvou. Pokud však „KUPUJÍCÍ“ neposkytne „PRODÁVAJÍCÍMU“ veškerou potřebnou součinnost anebo zboží nepřevezme, ačkoli byl povinen tak učinit, přechází na něj nebezpečí škody ve chvíli, kdy „PRODÁVAJÍCÍ“ zboží v souladu s touto smlouvou dodal a/nebo umožnil KUPUJÍCÍMU s ním nakládat. 

11.    Vrácení zboží:

11.1 V případě, že „KUPUJÍCÍ“ poruší tyto „PODMÍNKY“ nebo ujednání ve smlouvě, má „PRODÁVAJÍCÍ“ právo od smlouvy odstoupit. „PRODÁVAJÍCÍ“ může od smlouvy odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co z chování „KUPUJÍCÍHO“ nepochybně vyplyne, že „KUPUJÍCÍ“ poruší smlouvu podstatným způsobem, a „KUPUJÍCÍ“ nedá-li na výzvu „PRODÁVAJÍCÍHO“ přiměřenou jistotu. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny vydat si již poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uhrazení smluvních pokut a na náhradu škody. „KUPUJÍCÍ“ má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě prokazatelného podstatného porušení smlouvy ze strany „PRODÁVAJÍCÍHO“.

11.2 Nejde-li o odstoupení od smlouvy, je „KUPUJÍCÍ“ oprávněn vrátit dodané zboží zpět „PRODÁVAJÍCÍMU“ pouze na základě předcházející písemné dohody smluvních stran. V případě, že je „KUPUJÍCÍ“ schopen dodané zboží vrátit ve stavu, v jakém bylo „KUPUJÍCÍMU“ dodáno, může „KUPUJÍCÍ“ po předchozím souhlasu „PRODÁVAJÍCÍHO“ dodané zboží vrátit a svůj závazek zboží odebrat zrušit také zaplacením odstupného, které smluvní strany sjednávají pro tento případ ve výši 30 % ze sjednané kupní ceny vraceného zboží.

11.3 Zboží nebude „PRODÁVAJÍCÍM“ přijato zpět, pokud zásilka nebude obsahovat příslušný doklad („Vrácení dodávky“), vystavený „PRODÁVAJÍCÍM“.

12.    Zvláštní ujednání:

12.1 „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje vlastnická a autorská práva na výkresy nebo jiné dokumenty; tyto položky nesmí být „KUPUJÍCÍM“ poskytovány třetím osobám bez výslovného písemného schválení „PRODÁVAJÍCÍM“. Technická a obchodní dokumentace, provedení zboží a související náklady se mohou měnit podle nových zkušeností a technologických vylepšení.

12.2 Změny konstrukce v důsledku dalšího technického a technologického vývoje jsou vyhrazeny. Údaje týkající se rozměrů, hmotnosti, apod. podléhají výrobně-technologickým odchylkám.

12.3 Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden důvod.

12.4 „KUPUJÍCÍ“ se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o podmínkách smlouvy uzavřené mezi „PRODÁVAJÍCÍM“ a „KUPUJÍCÍM“, stejně tak o obchodních tajemstvích „PRODÁVAJÍCÍHO“ nebo o informacích, ze kterých je patrné, že se jedná o informace citlivé a neveřejné.

13.    Další vývoz zboží:

13.1 V případě, že bude „KUPUJÍCÍM“ dodané zboží dále vyváženo, neodpovídá „PRODÁVAJÍCÍ“ za škodu, která „KUPUJÍCÍMU“ vznikne v souvislosti s nedodržením právních předpisů státu, do kterého je „KUPUJÍCÍM“ zboží exportováno.

14.    Rozhodné právo, příslušnost:

14.1 Pokud se některé ustanovení těchto „PODMÍNEK“ stane neplatné, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena.

14.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky, a to s výjimkou kolizních ustanovení. Dále se smluvní strany dohodly dle článku 6 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňské úmluvy), že vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako celku.

14.3 Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami při dodávkách zboží a poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi, se rovněž řídí právem České republiky s výjimkou kolizních ustanovení.

14.4 Jakýkoliv spor vzniklý ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami při dodávkách zboží a poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi, pokud se takový spor nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla „PRODÁVAJÍCÍHO“.

14.5 Je-li smlouva uzavřena ve více jazykových verzích, je pro určení práv a povinností smluvních stran rozhodující znění české.

15.    Závěrečná ustanovení:

15.1 „KUPUJÍCÍ“ není oprávněn postoupit žádná svá práva ze smlouvy uzavřené s „PRODÁVAJÍCÍM“, včetně, nikoliv však výlučně, peněžitých pohledávek vůči „PRODÁVAJÍCÍMU“, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu „PRODÁVAJÍCÍHO“. „KUPUJÍCÍ“ není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku za „PRODÁVAJÍCÍM“ proti jakékoliv pohledávce „PRODÁVAJÍCÍHO“ za „KUPUJÍCÍM“. „KUPUJÍCÍ“ souhlasí s tím, že „PRODÁVAJÍCÍ“ je oprávněn svá práva a povinnosti vůči „KUPUJÍCÍMU“ převést jako postupitel třetí osobě ve smyslu § 1895 „OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“.

15.2 Strany dále vylučují použití § 1751 odst. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, který stanoví, že SMLOUVA je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

15.3 KUPUJÍCÍ na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

15.4 Tyto „PODMÍNKY“ nabývají účinnosti dnem 1. 6 2018 a jsou k dispozici v sídle „PRODÁVAJÍCÍHO“ na adrese Otrokovice, Bartošova 315, PSČ 765 02.

15.5 „PRODÁVAJÍCÍ“ si vyhrazuje právo tyto „PODMÍNKY“ měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním „PODMÍNEK“ nových. V případě, že „PRODÁVAJÍCÍ“ změní, doplní nebo zruší znění těchto „PODMÍNEK“, je pro „KUPUJÍCÍHO“ závazné znění účinné ke dni uzavření smlouvy s „PRODÁVAJÍCÍM“.

15.6 V případě, že se smluvní strany dohodnou na jiném znění kteréhokoli z bodů těchto „PODMÍNEK“, zůstává platnost ostatních bodů nedotčena.

 

V Otrokovicích, dne 1. června 2018